LUOTETTAVA BI-KUMPPANI KANSSASI

Muokkaamme liiketoimintanne datan käyttövalmiiksi johtamisen sovelluksiksi - kiinteään kuukausihintaan, avaimet käteen palveluna.

Staria Oyj on ostanut Visionbay Solutionsin

Yri­tys­kau­pan myö­tä Sta­rian tek­no­lo­gia­tii­mi vah­vis­tuu, ja yri­tys pys­tyy vas­taa­maan yhä parem­min asiak­kai­den­sa tie­dol­la joh­ta­mi­sen tar­pei­siin niin koti­maas­sa kuin kan­sain­vä­li­ses­ti. Koko Vision­bay Solu­tions Oy:n 15 hen­gen tii­mi siir­tyy kau­pan myö­tä Sta­rian palvelukseen.

Parempia päätöksiä ja
parempaa liiketoimintaa

Autam­me kas­vu- ja kehi­tys­ha­kui­sia yri­tyk­siä saa­vut­ta­maan tavoit­teen­sa tie­dol­la joh­ta­mi­sel­la ja rea­goi­maan joh­ta­mi­sen haas­tei­siin proak­tii­vi­ses­ti. Rat­kai­sem­me pal­ve­lul­lam­me koko­nai­suuk­sia liit­tyen joh­ta­mi­ses­sa käy­tet­tä­vän datan hal­lin­taan, rapor­toin­tiin, ennus­ta­mi­seen sekä ohjaa­vaan analytiikkaan.

Jat­ku­va pal­ve­lum­me on tar­koi­tet­tu yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat kes­kit­tyä tie­dol­la joh­ta­mi­seen, eivät rat­kai­sun tek­ni­sen toteu­tuk­sen teke­mi­seen ja yllä­pi­toon. Me teem­me sen puolestasi.

Vision­bay Solu­tion­sin tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lun (Busi­ness Intelligence/BI) avul­la orga­ni­saa­tion eri jär­jes­tel­mis­sä ole­va data ote­taan hal­tuun, jalos­te­taan käy­tet­tä­vään muo­toon ja lopul­ta muu­te­taan toi­min­nak­si, jon­ka seu­rauk­se­na syn­tyy parem­pia pää­tök­siä ja parem­paa liiketoimintaa.

Tilaa tiedolla johtamisen oppaamme

Visionbay Solutionsin tiedolla johtamisen
kolme porrasta

Käyttöönotto neljässä viikossa

Data haltuun

Koos­tam­me eri läh­de­jär­jes­tel­mis­sä sijait­se­van datan Huu­bi­aan ja raken­nam­me datas­ta ver­tai­lu­kel­poi­sia tie­to­mal­le­ja, joil­la saa­daan oleel­li­set tie­dot ymmär­ret­tä­vään muo­toon. Moni­to­roim­me datas­san­ne tapah­tu­via laa­dul­li­sia muu­tok­sia puolestanne.

Datasta tiedoksi

Selain­käy­tet­tä­vä Huu­bia toi­mii käyt­tö­liit­ty­mä­nä tie­dol­la joh­ta­mi­seen. Huu­bian avul­la voit­te yhdis­tää dynaa­mi­ses­ti eri tie­to­mal­lien dataa rapor­teik­si, jakaa tie­toa ja näke­myk­siä lii­ke­toi­min­nan kehit­ty­mi­ses­tä orga­ni­saa­tion­ne sisäl­lä sekä halu­tes­sa asiak­kail­len­ne ja yhteistyökumppaneillenne.

Tiedosta toiminnaksi

Datan visua­li­soin­ti ja jaka­mi­nen ovat ensim­mäi­set aske­leet tie­dol­la toi­mi­mi­seen. Autam­me tei­tä jal­kaut­ta­maan tie­dol­la toi­mi­mi­sen kult­tuu­ria orga­ni­saa­tios­sa. Onnis­tu­nei­ta käy­tän­tö­jä ovat olleet esi­mer­kik­si avain­hen­ki­löi­den osal­lis­ta­mi­nen lii­ke­toi­min­ta-aluei­den tai toi­mi­pis­tei­den suun­nit­te­lu- ja ennus­te­pro­ses­sei­hin sekä nii­hin liit­ty­vään tie­don kerää­mi­seen. Läh­tö­ta­son seu­ran­ta- ja rapor­toin­ti­pro­ses­sei­hin liit­ty­vät paran­nuk­set vapaut­ta­vat aikaa tie­dol­la toimimiseen.

Miksi Visionbay Solutions?

Tehokkuus

Pal­ve­lus­sam­me yhdis­ty­vät älyk­kääs­ti toteu­tet­tu datan hal­lin­ta sekä teho­kas tie­dol­la joh­ta­mi­sen käyt­tö­liit­ty­mä. Hajal­laan eri läh­de­jär­jes­tel­mis­sä ole­va data saa­daan tehok­kaas­ti jalos­tet­tua tie­dok­si. Har­mo­ni­soi­tu ja ver­tai­lu­kel­poi­nen data voi­daan jakaa orga­ni­saa­tion­ne läpi oikeil­le hen­ki­löil­le oikea aikai­ses­ti, jol­loin tie­to on mah­dol­lis­ta muut­taa toi­min­nak­si sekä tuloksiksi.

Kokonaisvaltaisuus

Val­ta­vir­ran BI-rat­kai­suis­ta poi­ke­ten tar­joam­me koko­nais­val­tai­sen pal­ve­lun, jos­sa tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­si ja tulos­vas­tuu jal­kau­te­taan orga­ni­saa­tion­ne kai­kil­le tasoil­le - ei pel­käs­tään ylim­mäl­le joh­dol­le. Tek­ni­sen osaa­mi­sen lisäk­si tar­joam­me aidon kump­pa­nin, joka aut­taa kar­toit­ta­maan nyky­ti­lan­teen­ne, vält­tä­mään muu­tok­sen muka­naan tuo­mat kari­kot, tar­jo­aa työ­ka­lut joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja tukee tie­dol­la joh­ta­mis­ta myös tulevaisuudessa.

Nopeus

Kans­sam­me tie­dol­la joh­ta­mi­sen käyt­töö­no­tos­ta ei tule pit­kää ja kal­lis­ta pro­jek­tia. Oman Huu­bia-käyt­tö­liit­ty­mäm­me ansios­ta toteu­tam­me käyt­töön­o­ton läh­tö­koh­tai­ses­ti nel­jäs­sä vii­kos­sa. Ket­te­rän imple­men­toin­nin ansios­ta aiem­min arvot­to­mak­si jää­nyt data saa­daan heti käyt­töön ja tulok­sia saa­daan aikaan nopeammin.

Huolettomuus

Me huo­leh­dim­me pal­ve­lun yllä­pi­dos­ta täy­sin, jol­loin te voit­te kes­kit­tyä tie­dol­la toi­mi­mi­seen ja joh­ta­mi­seen. Tei­dän ei tar­vit­se huo­leh­tia lisen­soin­nis­ta, pal­ve­li­nym­pä­ris­tös­tä tai yllä­pi­dos­ta. Me moni­to­roim­me data­la­taus­ten­ne onnis­tu­mis­ta sekä huo­leh­dim­me Busi­ness Intel­li­gence  ympä­ris­tön­ne tie­to­tur­vas­ta ja resursseista.

Tyytyväisyys

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys on aidos­ti toi­min­tam­me yti­mes­sä. Raken­nam­me kump­pa­nuu­teen perus­tu­via kes­tä­viä asia­kas­suh­tei­ta jokai­sen asiak­kaam­me kans­sa. Kehi­täm­me pal­ve­luam­me jat­ku­vas­ti voi­dak­sem­me tar­jo­ta teil­le par­haan mah­dol­li­sen BI-pro­ses­sin ja tukea tei­tä menestyksessänne.

Me huolehdimme

Vision­bay Solu­tions on Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­luun kes­kit­ty­nyt ohjel­mis­to- ja pal­ve­lu­yri­tys. Tar­joam­me ensim­mäi­se­nä suo­ma­lai­se­na yri­tyk­se­nä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta, jos­sa huo­leh­dim­me yötä päi­vää asiak­kait­tem­me koko BI-pro­ses­sis­ta, käy­tös­tä ja elin­kaa­res­ta. Tuom­me jat­ku­vas­ti pal­ve­luum­me uusia mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­tää ja luo­da uusia tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­se­ja käy­tän­töön. Asiak­kaa­nam­me nau­tit tie­dol­la joh­ta­mi­sen tulok­sis­ta ja me hoi­dam­me loput.

Kiinnostuitko Visionbay Solutionsin
palvelukokonaisuudesta?