Millä osa-alueella organisaatiot tarvitsevat eniten apua? ICT Expo:n 2016 antia

Me kysyim­me ja ICT Expo 2016 -kävi­jät vas­ta­si­vat! Mis­tä ihan­teel­li­nen busi­ness intel­li­gence -rat­kai­su koos­tuu? Mit­kä aiheet kiin­nos­ta­vat?Vih­reät mer­kit oli­vat vas­taa­jis­ta kiin­nos­ta­via, ja punai­set eri­tyi­sen arvok­kai­ta asioi­ta. Data-ana­­ly­­tiik­­ka ja dynaa­mi­nen rapor­toin­ti, lii­ke­toi­min­nan pro­ses­sit, sekä koko­nais­val­tai­nen tie­to­va­ras­toin­ti oli­vat tämän kevään puhee­nai­heet. Avaam­me näi­tä aihei­ta lisää tule­vis­sa kir­joi­tuk­sis­sam­me. We asked and the ICT Expo 2016 visi­tors answe­red! What […]