Kuka omistaa tiedolla johtamisen?

”Ei nämä BI rat­kai­sut kuu­lu talousjohtajan/liiketoimintajohtajan/myyntijohtajan tai eten­kään toi­mi­tus­joh­ta­jan pöy­däl­le. Kaik­ki jär­jes­tel­miin liit­ty­vä on IT:n hei­niä”. Lause, jon­ka kuu­lee ällis­tyt­tä­vän usein, vaik­ka tie­dol­la joh­ta­mi­nen onkin jo vuo­sia ollut tee­ma, joka tois­tuu yri­tys­ten stra­te­gia­päi­vien agen­doil­la. Mis­tä läh­tien stra­te­gian toteu­tu­mi­sen seu­ran­ta ja sen jal­kau­tu­mi­sen tuke­mi­nen eivät ole kuu­lu­neet yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nas­ta vas­taa­vien hen­ki­löi­den int­res­sei­hin?  Suo­ma­lai­sia start-up yri­tyk­siä on […]