Visionbay jatkaa kasvu-uralla

Vision­bay jat­kaa kas­­vu-ural­­la. “Alku­vuo­si oli voi­mak­kaan kas­vun aikaa ja koko vii­me vuo­den lii­ke­vaih­to saa­vu­tet­tiin jo elo­kuun aika­na” ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen. “Olen erit­täin innois­sa­ni! Olem­me tun­nis­ta­neet asiak­kait­tem­me posi­tii­vi­sen palaut­teen poh­jal­ta uusia tar­pei­ta ja tulem­me syk­syn aika­na vie­mään pal­ve­luam­me entis­tä­kin koko­nais­val­tai­sem­paan suun­taan. Pal­ve­lum­me laa­tu ja nopeus ovat olleet asiak­kail­lem­me tär­kei­tä, joten tulem­me jat­kos­sa­kin panos­ta­maan myös näi­hin […]

SQL-OSAAJA BI-PALVELUTIIMIIMME

Olem­me Suo­ma­lai­nen Busi­ness Intel­­li­­gence-pal­­ve­­lu ja -ohjel­mis­to­ke­hi­tys­yri­tys. Teh­tä­väm­me on mah­dol­lis­taa ja toteut­taa tie­dol­la joh­ta­mi­sen eri osa-alu­eet asiak­kail­lem­me hyö­dyn­täen omaa tek­no­lo­gi­aam­me. Pal­ve­lu­kon­sep­tim­me sisäl­tää kaik­ki osa-alu­eet mitä Pk-yri­­tys tar­vit­see toi­mi­van Busi­ness Intel­li­gence ympä­ris­tön hyö­dyn­tä­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen. Vision­bay Solu­tions on vuon­na 2014 perus­tet­tu yri­tys ja olem­me kas­va­neet kan­nat­ta­vas­ti läpi his­to­riam­me ajan. Täl­lä het­kel­lä kas­vam­me vauh­dil­la – samal­la kehit­täen toi­min­ta­ta­po­jam­me […]

Visionbay Solutions Oy:n BI-ratkaisu saanut markkinoilla erinomaisen vastaanoton – tiimi kasvaa

Vision­bayn Busi­ness Intel­li­gence on täy­sin pal­ve­lu­na tuo­tet­tu tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su ja se on saa­nut Suo­men mark­ki­noil­la erin­omai­sen vas­taan­o­ton. ”Meil­lä on jo huo­mat­ta­va asia­kas­kun­ta, joka hyö­dyn­tää Vision­bay Busi­ness Intel­li­gence –rat­kai­sua tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa. Eri­tyi­sen iloi­sia olem­me asiak­kail­tam­me saa­mas­tam­me hyväs­tä palaut­tees­ta ja sii­tä että voim­me aut­taa hei­tä tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa” ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen. Kas­va­va tii­mi on muut­ta­nut kevään […]