Visionbay Solutions Oy:n BI-ratkaisu saanut markkinoilla erinomaisen vastaanoton – tiimi kasvaa

Vision­bayn Busi­ness Intel­li­gence on täy­sin pal­ve­lu­na tuo­tet­tu tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su ja se on saa­nut Suo­men mark­ki­noil­la erin­omai­sen vas­taan­o­ton. ”Meil­lä on jo huo­mat­ta­va asia­kas­kun­ta, joka hyö­dyn­tää Vision­bay Busi­ness Intel­li­gence –rat­kai­sua tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa. Eri­tyi­sen iloi­sia olem­me asiak­kail­tam­me saa­mas­tam­me hyväs­tä palaut­tees­ta ja sii­tä että voim­me aut­taa hei­tä tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa” ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen. Kas­va­va tii­mi on muut­ta­nut kevään […]