Milloin Tiedolla Johtamisen käyttöönotto alkaa

Hyvä­nä läh­tö­koh­ta­na tie­dol­la joh­ta­mi­sen käyt­töö­no­tol­le voi­daan pitää tilan­net­ta, jos­sa talous­da­tan lisäk­si dataa muo­dos­tuu myös jois­tain muis­ta lii­ke­toi­min­nan pro­ses­seis­ta. Tavoit­tee­na usein on, että muo­dos­tu­van datan pääl­le ote­taan käyt­töön jokin hyvä ja jous­ta­va BI-työ­­ka­­lu, jol­la luo­daan tar­vit­ta­vat datan visua­li­soin­nit ja rapor­tit lii­ke­toi­min­nal­le. Juu­ri täs­sä kar­toi­tus­vai­hees­sa ole­vien orga­ni­saa­tioi­den osal­ta kuu­len usein, lauseen: ”Mei­dän täy­tyy saa­da datan laa­tu paremmaksi, […]