Positiivisissa merkeissä kohti syksyä

Hyvä yhteis­työ­kump­pa­nim­me. Vuo­den 2019 ensim­mäi­nen puo­lis­ko ja kesä ovat taka­na päin, joten on hyvä het­ki päi­vit­tää ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia. Vision­bay on ole­mas­sa, jot­ta voim­me huo­leh­tia asiak­kaam­me koko tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­sun elin­kaa­res­ta, imple­men­taa­tios­ta yllä­pi­toon. Haluam­me mah­dol­lis­taa tie­don suju­van jaka­mi­sen, läpi­nä­ky­vyy­den lii­ke­toi­min­taan ja aut­taa asiak­kai­tam­me luo­maan toi­mi­vat tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sit. Tavoit­teem­me on lii­ke­toi­min­nan kas­vu tuot­ta­mal­la päi­vit­täin asiak­kail­lem­me arvoa. Tämä […]