Kolme erilaista tavoitetta tiedolla johtamisen palvelun hankkimiseksi

Tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa on kak­si toi­siin­sa sidok­sis­sa ole­vaa ulot­tu­vuut­ta – tie­to & joh­ta­mi­nen. Molem­mat sanat osal­taan paa­lut­ta­vat koko tie­dol­la joh­ta­mi­sen käsit­teen lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta hedel­mäl­li­seen maa­pe­rään. Mie­les­tä­ni, tie­to on enem­män tek­ni­siä valin­to­ja, esi­mer­kik­si yri­tys­da­tan hal­tuun otta­mi­sek­si, kun taas joh­ta­mi­nen raken­tuu ihmis­ten, hei­dän kes­ke­nään syn­nyt­tä­män kult­tuu­rin ja raken­net­tu­jen pro­ses­sien ympä­ril­le. Tun­nis­tan joh­ta­mi­seen liit­tyen kol­me eri­lais­ta tavoi­tet­ta, joi­ta kasvavat […]