Business Intelligence -ratkaisujen puutteet taklannut kasvuyritys on vakuuttanut asiakkaansa

Artik­ke­li on kir­joi­tet­tu Menes­ty­vä lii­­ke-elä­­mä kam­pan­jaan tam­mi­kuus­sa 2020. Busi­ness Intel­li­gence -rat­kai­su­jen osta­jan ja kon­sul­tin roo­lis­sa tahoil­laan olleet Simo ja Noo­ra Ves­te­ri­nen koki­vat muu­ta­ma vuo­si sit­ten, että mark­ki­noil­ta ei löy­ty­nyt hei­dän tar­pei­taan täyt­tä­vää BI-rat­­kai­­sua. Sii­tä aja­tuk­ses­ta alkoi Vision­bay Solu­tion­sin tari­na. ”Molem­mil­la oli työs­sään sama haas­te, että sil­loin tar­jol­la olleil­la BI-rat­­kai­­suil­­la ei saa­tu halut­tu­ja tulok­sia aikaan. Perus­tim­me yrityksen […]