Mikään teknologia ei korvaa johtamisen puutteita

Vuo­si­kym­me­nen vaih­tues­sa asian­tun­ti­jat eri toi­mia­loil­ta vil­je­le­vät toi­nen tois­taan vil­lim­piä tule­vai­suu­den visioi­ta. Moni asian­tun­ti­ja aset­te­lee räjäh­dys­mäi­ses­ti kehit­ty­vän tek­no­lo­gian har­teil­le rat­kai­si­jan viit­taa. Tek­no­lo­gia­pro­fe­tioi­ta on teh­ty niin pit­kään, kun minä olen teh­nyt töi­tä tek­no­lo­gian paris­sa. Ter­mit, tek­no­lo­giat ja tren­dit vain muut­tu­vat; ATK, IT, AI… Olen havait­se­vi­na­ni, että jou­kos­sam­me on kas­va­va ryh­mä päät­tä­jiä, jot­ka ovat huo­lis­saan ”voit­ta­van tek­no­lo­gian” valin­nas­ta. Vai […]