Budjetointi 2.021

Eri­lai­nen bud­je­toin­ti­kausi on käyn­nis­sä – ensi vuo­teen liit­tyy pal­jon epä­var­muut­ta, mikä näyt­täy­tyy monil­la toi­mia­loil­la varo­vai­si­na ja haja­nai­si­na arvioi­na tule­viin tuloi­hin ja menoi­hin liit­tyen.   Menes­ty­vät yri­tyk­set var­mis­ta­vat bud­je­toin­ti­pro­ses­sien­sa onnis­tu­mi­sen seu­raa­via käy­tän­tö­jä hyö­dyn­täen:   Aloi­te­taan uusi bud­je­toin­ti­kier­ros vas­ta sit­ten, kun on saa­ta­vil­la riit­tä­väs­ti dataa käyn­nis­sä ole­van ja aiem­pien kausien tapah­tu­mis­ta ja asian­mu­kai­set ana­lyy­sit on teh­ty. On ilmiselvää, […]