Aurajoki valitsi Huubian Business Intelligence-työkalukseen

Teol­li­suu­den pin­noi­te­rat­kai­sui­den ja infran kone­pa­ja­tuot­tei­den ammat­ti­lai­nen Aura­jo­ki Oy sekä tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­yh­tiö Vision­bay Solu­tions Oy ovat aloit­ta­neet yhteis­työn Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lun käyt­töö­not­ta­mi­sek­si.  Käyt­töö­no­tet­ta­va rat­kai­su mah­dol­lis­taa lii­ke­toi­min­nan dataan perus­tu­van pää­tök­sen­teon ja joh­ta­mi­sen sekä nii­hin liit­ty­vän pro­ses­si­ke­hi­tyk­sen Aura­­jo­­ki-kon­­ser­­nis­­sa. Rat­kai­sun kes­kiös­sä on Vision­bay Solu­tion­sin kehit­tä­mä Huu­­bia-sovel­­lus, joka luo poh­jan kon­ser­nin toi­min­nan tehos­ta­mi­sel­le ja kan­nat­ta­val­le kas­vul­le. ”Pal­vel­lak­sem­me asiak­kai­tam­me parhaalla […]