Aurajoki valitsi Huubian Business Intelligence-työkalukseen

Jaa tämä artikkeli

Teol­li­suu­den pin­noi­te­rat­kai­sui­den ja infran kone­pa­ja­tuot­tei­den ammat­ti­lai­nen Aura­jo­ki Oy sekä tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­yh­tiö Vision­bay Solu­tions Oy ovat aloit­ta­neet yhteis­työn Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lun käyttöönottamiseksi. 

Käyt­töö­no­tet­ta­va rat­kai­su mah­dol­lis­taa lii­ke­toi­min­nan dataan perus­tu­van pää­tök­sen­teon ja joh­ta­mi­sen sekä nii­hin liit­ty­vän pro­ses­si­ke­hi­tyk­sen Aura­jo­ki-kon­ser­nis­sa. Rat­kai­sun kes­kiös­sä on Vision­bay Solu­tion­sin kehit­tä­mä Huu­bia-sovel­lus, joka luo poh­jan kon­ser­nin toi­min­nan tehos­ta­mi­sel­le ja kan­nat­ta­val­le kasvulle.

”Pal­vel­lak­sem­me asiak­kai­tam­me par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la tulee Aura­joen olla oman alan­sa edel­lä­kä­vi­jä. Nyky­ai­kai­nen yri­tys kehit­ty­väs­sä teol­li­ses­sa mark­ki­nas­sa tar­vit­see älyk­käi­tä rat­kai­su­ja joh­ta­mi­sen tuek­si sekä lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si”, kom­men­toi Aura­jo­ki Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Päi­vi Haka­la.

”Valit­sim­me Vision­bay Solu­tion­sin kump­pa­nik­sem­me, kos­ka jo ensi kes­kus­te­luis­ta alkaen huo­ma­sim­me yri­tyk­sel­lä ole­van pait­si vah­va osaa­mi­nen BI:stä, myös syväl­li­nen ymmär­rys yri­tyk­sen rapor­toin­nin tie­to­tar­peis­ta. Vision­bay Solu­tion­sin kans­sa emme saa vain hyvää rapor­toin­ti­jär­jes­tel­mää, vaan myös lois­ta­van spar­raa­jan rapor­toin­nin kehit­tä­mi­seen, min­kä avul­la saam­me nos­tet­tua yri­tyk­sem­me rapor­toin­nin uudel­le tasol­le”, ker­too Aura­jo­ki Oy:n talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja Kat­ja Ahti.

”Olen tyy­ty­väi­nen, että kak­si vas­tuul­lis­ta suo­ma­lais­ta toi­mi­jaa ovat löy­tä­neet toi­sen­sa. Teh­tä­väm­me on jat­kos­sa aut­taa Aura­jo­kea menes­ty­mään omas­sa lii­ke­toi­min­nas­saan tuo­mal­la pöy­tään koke­muk­sem­me ja osaa­mi­sem­me tie­dol­la joh­ta­mi­sen sovel­luk­sis­ta – jat­ku­va­na pal­ve­lu­na”, tii­vis­tää Vision­bay Solu­tions Oy:n myyn­ti­joh­ta­ja ja osa­kas Lau­ri Vor­na­nen.

Aura­jo­ki-kon­ser­ni on metal­li­teol­li­suu­den pin­noi­tus­rat­kai­sui­hin, teol­li­siin pal­ve­lui­hin ja infran kone­pa­ja­tuot­tei­siin eri­kois­tu­nut yri­tys, jon­ka lii­ke­vaih­to on noin 25 mil­joo­naa euroa ja hen­ki­lös­tö­mää­rä 180. Aura­jo­ki-kon­ser­nin teh­taat sijait­se­vat Auras­sa, Kan­non­kos­kel­la, Lie­ves­tuo­reel­la, Mik­ke­lis­sä, Pirk­ka­las­sa ja Turus­sa sekä Daug­ma­les­sa Latviassa.

Vision­bay Solu­tions on Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­luun kes­kit­ty­nyt ohjel­mis­to- ja pal­ve­lu­yri­tys, joka tar­jo­aa Suo­men paras­ta tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lua. Yri­tyk­sen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­del­la huo­leh­di­taan asiak­kai­den koko BI-pro­ses­sis­ta, käy­tös­tä ja ympä­ris­tön elin­kaa­res­ta. Asia­kas­kun­ta koos­tuu kas­vu­ha­kui­sis­ta pk-yri­tyk­sis­tä ja kon­ser­neis­ta.

Lisä­tie­to­ja:

Aura­jo­ki Oy, talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja Kat­ja Ahti, puh. 040 663 2326 (www.aurajoki.fi)  

Vision­bay Solu­tions Oy, myyn­ti­joh­ta­ja Lau­ri Vor­na­nen, puh. 040 770 9219 (www.visionbay.fi)

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää