Etsimme joukkoomme Business Intelligence-konsulttia ja Data Engineeringiä

Olet­ko sinä uusi vision­bei­na­ri tai tun­net­ko jon­kun, joka oli­si val­mis täyt­tä­mään Busi­ness Intel­­li­­gence-kon­­sul­­tin tai Data Engi­nee­rin­gin saap­paat? Uusi vuo­si on kiih­dyt­tä­nyt yri­tyk­sem­me kas­vu­kul­maa aloi­tet­tuam­me yhteis­työn useam­man uuden yri­tyk­sen kans­sa sekä nykyis­ten asiak­kai­dem­me kehit­täes­sä tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­se­ja BI-pal­­ve­­lum­­me avul­la. Sik­si olem­me päät­tä­neet käyn­nis­tää uuden rek­ry­toin­ti­kier­rok­sen tam­mi­kuus­sa päät­ty­neen kier­rok­sen jat­kok­si. Etsim­me jouk­koom­me nyt: Busi­ness Intel­li­gence -kon­sult­tia - https://qasvu.teamtailor.com/jobs/1070748-business-intelligence-konsultti-visionbaylle-helsinkiin SEKÄ […]

Aurajoki valitsi Huubian Business Intelligence-työkalukseen

Teol­li­suu­den pin­noi­te­rat­kai­sui­den ja infran kone­pa­ja­tuot­tei­den ammat­ti­lai­nen Aura­jo­ki Oy sekä tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­yh­tiö Vision­bay Solu­tions Oy ovat aloit­ta­neet yhteis­työn Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lun käyt­töö­not­ta­mi­sek­si.  Käyt­töö­no­tet­ta­va rat­kai­su mah­dol­lis­taa lii­ke­toi­min­nan dataan perus­tu­van pää­tök­sen­teon ja joh­ta­mi­sen sekä nii­hin liit­ty­vän pro­ses­si­ke­hi­tyk­sen Aura­­jo­­ki-kon­­ser­­nis­­sa. Rat­kai­sun kes­kiös­sä on Vision­bay Solu­tion­sin kehit­tä­mä Huu­­bia-sovel­­lus, joka luo poh­jan kon­ser­nin toi­min­nan tehos­ta­mi­sel­le ja kan­nat­ta­val­le kas­vul­le. ”Pal­vel­lak­sem­me asiak­kai­tam­me parhaalla […]

Budjetointi 2.021

Eri­lai­nen bud­je­toin­ti­kausi on käyn­nis­sä – ensi vuo­teen liit­tyy pal­jon epä­var­muut­ta, mikä näyt­täy­tyy monil­la toi­mia­loil­la varo­vai­si­na ja haja­nai­si­na arvioi­na tule­viin tuloi­hin ja menoi­hin liit­tyen.   Menes­ty­vät yri­tyk­set var­mis­ta­vat bud­je­toin­ti­pro­ses­sien­sa onnis­tu­mi­sen seu­raa­via käy­tän­tö­jä hyö­dyn­täen:   Aloi­te­taan uusi bud­je­toin­ti­kier­ros vas­ta sit­ten, kun on saa­ta­vil­la riit­tä­väs­ti dataa käyn­nis­sä ole­van ja aiem­pien kausien tapah­tu­mis­ta ja asian­mu­kai­set ana­lyy­sit on teh­ty. On ilmiselvää, […]

Mikään teknologia ei korvaa johtamisen puutteita

Vuo­si­kym­me­nen vaih­tues­sa asian­tun­ti­jat eri toi­mia­loil­ta vil­je­le­vät toi­nen tois­taan vil­lim­piä tule­vai­suu­den visioi­ta. Moni asian­tun­ti­ja aset­te­lee räjäh­dys­mäi­ses­ti kehit­ty­vän tek­no­lo­gian har­teil­le rat­kai­si­jan viit­taa. Tek­no­lo­gia­pro­fe­tioi­ta on teh­ty niin pit­kään, kun minä olen teh­nyt töi­tä tek­no­lo­gian paris­sa. Ter­mit, tek­no­lo­giat ja tren­dit vain muut­tu­vat; ATK, IT, AI… Olen havait­se­vi­na­ni, että jou­kos­sam­me on kas­va­va ryh­mä päät­tä­jiä, jot­ka ovat huo­lis­saan ”voit­ta­van tek­no­lo­gian” valin­nas­ta. Vai […]

Business Intelligence -ratkaisujen puutteet taklannut kasvuyritys on vakuuttanut asiakkaansa

Artik­ke­li on kir­joi­tet­tu Menes­ty­vä lii­­ke-elä­­mä kam­pan­jaan tam­mi­kuus­sa 2020. Busi­ness Intel­li­gence -rat­kai­su­jen osta­jan ja kon­sul­tin roo­lis­sa tahoil­laan olleet Simo ja Noo­ra Ves­te­ri­nen koki­vat muu­ta­ma vuo­si sit­ten, että mark­ki­noil­ta ei löy­ty­nyt hei­dän tar­pei­taan täyt­tä­vää BI-rat­­kai­­sua. Sii­tä aja­tuk­ses­ta alkoi Vision­bay Solu­tion­sin tari­na. ”Molem­mil­la oli työs­sään sama haas­te, että sil­loin tar­jol­la olleil­la BI-rat­­kai­­suil­­la ei saa­tu halut­tu­ja tulok­sia aikaan. Perus­tim­me yrityksen […]

Kolme erilaista tavoitetta tiedolla johtamisen palvelun hankkimiseksi

Tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa on kak­si toi­siin­sa sidok­sis­sa ole­vaa ulot­tu­vuut­ta – tie­to & joh­ta­mi­nen. Molem­mat sanat osal­taan paa­lut­ta­vat koko tie­dol­la joh­ta­mi­sen käsit­teen lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta hedel­mäl­li­seen maa­pe­rään. Mie­les­tä­ni, tie­to on enem­män tek­ni­siä valin­to­ja, esi­mer­kik­si yri­tys­da­tan hal­tuun otta­mi­sek­si, kun taas joh­ta­mi­nen raken­tuu ihmis­ten, hei­dän kes­ke­nään syn­nyt­tä­män kult­tuu­rin ja raken­net­tu­jen pro­ses­sien ympä­ril­le. Tun­nis­tan joh­ta­mi­seen liit­tyen kol­me eri­lais­ta tavoi­tet­ta, joi­ta kasvavat […]

Positiivisissa merkeissä kohti syksyä

Hyvä yhteis­työ­kump­pa­nim­me. Vuo­den 2019 ensim­mäi­nen puo­lis­ko ja kesä ovat taka­na päin, joten on hyvä het­ki päi­vit­tää ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia. Vision­bay on ole­mas­sa, jot­ta voim­me huo­leh­tia asiak­kaam­me koko tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­sun elin­kaa­res­ta, imple­men­taa­tios­ta yllä­pi­toon. Haluam­me mah­dol­lis­taa tie­don suju­van jaka­mi­sen, läpi­nä­ky­vyy­den lii­ke­toi­min­taan ja aut­taa asiak­kai­tam­me luo­maan toi­mi­vat tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sit. Tavoit­teem­me on lii­ke­toi­min­nan kas­vu tuot­ta­mal­la päi­vit­täin asiak­kail­lem­me arvoa. Tämä […]

Milloin Tiedolla Johtamisen käyttöönotto alkaa

Hyvä­nä läh­tö­koh­ta­na tie­dol­la joh­ta­mi­sen käyt­töö­no­tol­le voi­daan pitää tilan­net­ta, jos­sa talous­da­tan lisäk­si dataa muo­dos­tuu myös jois­tain muis­ta lii­ke­toi­min­nan pro­ses­seis­ta. Tavoit­tee­na usein on, että muo­dos­tu­van datan pääl­le ote­taan käyt­töön jokin hyvä ja jous­ta­va BI-työ­­ka­­lu, jol­la luo­daan tar­vit­ta­vat datan visua­li­soin­nit ja rapor­tit lii­ke­toi­min­nal­le. Juu­ri täs­sä kar­toi­tus­vai­hees­sa ole­vien orga­ni­saa­tioi­den osal­ta kuu­len usein, lauseen: ”Mei­dän täy­tyy saa­da datan laa­tu paremmaksi, […]

Visionbay jatkaa kasvu-uralla

Vision­bay jat­kaa kas­­vu-ural­­la. “Alku­vuo­si oli voi­mak­kaan kas­vun aikaa ja koko vii­me vuo­den lii­ke­vaih­to saa­vu­tet­tiin jo elo­kuun aika­na” ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen. “Olen erit­täin innois­sa­ni! Olem­me tun­nis­ta­neet asiak­kait­tem­me posi­tii­vi­sen palaut­teen poh­jal­ta uusia tar­pei­ta ja tulem­me syk­syn aika­na vie­mään pal­ve­luam­me entis­tä­kin koko­nais­val­tai­sem­paan suun­taan. Pal­ve­lum­me laa­tu ja nopeus ovat olleet asiak­kail­lem­me tär­kei­tä, joten tulem­me jat­kos­sa­kin panos­ta­maan myös näihin […]

SQL-OSAAJA BI-PALVELUTIIMIIMME

Olem­me Suo­ma­lai­nen Busi­ness Intel­­li­­gence-pal­­ve­­lu ja -ohjel­mis­to­ke­hi­tys­yri­tys. Teh­tä­väm­me on mah­dol­lis­taa ja toteut­taa tie­dol­la joh­ta­mi­sen eri osa-alu­eet asiak­kail­lem­me hyö­dyn­täen omaa tek­no­lo­gi­aam­me. Pal­ve­lu­kon­sep­tim­me sisäl­tää kaik­ki osa-alu­eet mitä Pk-yri­­tys tar­vit­see toi­mi­van Busi­ness Intel­li­gence ympä­ris­tön hyö­dyn­tä­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen. Vision­bay Solu­tions on vuon­na 2014 perus­tet­tu yri­tys ja olem­me kas­va­neet kan­nat­ta­vas­ti läpi his­to­riam­me ajan. Täl­lä het­kel­lä kas­vam­me vauh­dil­la – samal­la kehit­täen toimintatapojamme […]