Mikään teknologia ei korvaa johtamisen puutteita

Vuo­si­kym­me­nen vaih­tues­sa asian­tun­ti­jat eri toi­mia­loil­ta vil­je­le­vät toi­nen tois­taan vil­lim­piä tule­vai­suu­den visioi­ta. Moni asian­tun­ti­ja aset­te­lee räjäh­dys­mäi­ses­ti kehit­ty­vän tek­no­lo­gian har­teil­le rat­kai­si­jan viit­taa. Tek­no­lo­gia­pro­fe­tioi­ta on teh­ty niin pit­kään, kun minä olen teh­nyt töi­tä tek­no­lo­gian paris­sa. Ter­mit, tek­no­lo­giat ja tren­dit vain muut­tu­vat; ATK, IT, AI… Olen havait­se­vi­na­ni, että jou­kos­sam­me on kas­va­va ryh­mä päät­tä­jiä, jot­ka ovat huo­lis­saan ”voit­ta­van tek­no­lo­gian” valin­nas­ta. […]

Business Intelligence -ratkaisujen puutteet taklannut kasvuyritys on vakuuttanut asiakkaansa

Artik­ke­li on kir­joi­tet­tu Menes­ty­vä lii­­ke-elä­­mä kam­pan­jaan tam­mi­kuus­sa 2020. Busi­ness Intel­li­gence -rat­kai­su­jen osta­jan ja kon­sul­tin roo­lis­sa tahoil­laan olleet Simo ja Noo­ra Ves­te­ri­nen koki­vat muu­ta­ma vuo­si sit­ten, että mark­ki­noil­ta ei löy­ty­nyt hei­dän tar­pei­taan täyt­tä­vää BI-rat­­kai­­sua. Sii­tä aja­tuk­ses­ta alkoi Vision­bay Solu­tion­sin tari­na. ”Molem­mil­la oli työs­sään sama haas­te, että sil­loin tar­jol­la olleil­la BI-rat­­kai­­suil­­la ei saa­tu halut­tu­ja tulok­sia aikaan. Perus­tim­me […]

Kolme erilaista tavoitetta tiedolla johtamisen palvelun hankkimiseksi

Tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa on kak­si toi­siin­sa sidok­sis­sa ole­vaa ulot­tu­vuut­ta – tie­to & joh­ta­mi­nen. Molem­mat sanat osal­taan paa­lut­ta­vat koko tie­dol­la joh­ta­mi­sen käsit­teen lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta hedel­mäl­li­seen maa­pe­rään. Mie­les­tä­ni, tie­to on enem­män tek­ni­siä valin­to­ja, esi­mer­kik­si yri­tys­da­tan hal­tuun otta­mi­sek­si, kun taas joh­ta­mi­nen raken­tuu ihmis­ten, hei­dän kes­ke­nään syn­nyt­tä­män kult­tuu­rin ja raken­net­tu­jen pro­ses­sien ympä­ril­le. Tun­nis­tan joh­ta­mi­seen liit­tyen kol­me eri­lais­ta tavoi­tet­ta, joi­ta kas­va­vat […]

Positiivisissa merkeissä kohti syksyä

Hyvä yhteis­työ­kump­pa­nim­me. Vuo­den 2019 ensim­mäi­nen puo­lis­ko ja kesä ovat taka­na päin, joten on hyvä het­ki päi­vit­tää ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia. Vision­bay on ole­mas­sa, jot­ta voim­me huo­leh­tia asiak­kaam­me koko tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­sun elin­kaa­res­ta, imple­men­taa­tios­ta yllä­pi­toon. Haluam­me mah­dol­lis­taa tie­don suju­van jaka­mi­sen, läpi­nä­ky­vyy­den lii­ke­toi­min­taan ja aut­taa asiak­kai­tam­me luo­maan toi­mi­vat tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sit. Tavoit­teem­me on lii­ke­toi­min­nan kas­vu tuot­ta­mal­la päi­vit­täin asiak­kail­lem­me arvoa. Tämä […]

Milloin Tiedolla Johtamisen käyttöönotto alkaa

Hyvä­nä läh­tö­koh­ta­na tie­dol­la joh­ta­mi­sen käyt­töö­no­tol­le voi­daan pitää tilan­net­ta, jos­sa talous­da­tan lisäk­si dataa muo­dos­tuu myös jois­tain muis­ta lii­ke­toi­min­nan pro­ses­seis­ta. Tavoit­tee­na usein on, että muo­dos­tu­van datan pääl­le ote­taan käyt­töön jokin hyvä ja jous­ta­va BI-työ­­ka­­lu, jol­la luo­daan tar­vit­ta­vat datan visua­li­soin­nit ja rapor­tit lii­ke­toi­min­nal­le. Juu­ri täs­sä kar­toi­tus­vai­hees­sa ole­vien orga­ni­saa­tioi­den osal­ta kuu­len usein, lauseen: ”Mei­dän täy­tyy saa­da datan laa­tu parem­mak­si, […]

Visionbay jatkaa kasvu-uralla

Vision­bay jat­kaa kas­­vu-ural­­la. “Alku­vuo­si oli voi­mak­kaan kas­vun aikaa ja koko vii­me vuo­den lii­ke­vaih­to saa­vu­tet­tiin jo elo­kuun aika­na” ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen. “Olen erit­täin innois­sa­ni! Olem­me tun­nis­ta­neet asiak­kait­tem­me posi­tii­vi­sen palaut­teen poh­jal­ta uusia tar­pei­ta ja tulem­me syk­syn aika­na vie­mään pal­ve­luam­me entis­tä­kin koko­nais­val­tai­sem­paan suun­taan. Pal­ve­lum­me laa­tu ja nopeus ovat olleet asiak­kail­lem­me tär­kei­tä, joten tulem­me jat­kos­sa­kin panos­ta­maan myös näi­hin […]

SQL-OSAAJA BI-PALVELUTIIMIIMME

Olem­me Suo­ma­lai­nen Busi­ness Intel­­li­­gence-pal­­ve­­lu ja -ohjel­mis­to­ke­hi­tys­yri­tys. Teh­tä­väm­me on mah­dol­lis­taa ja toteut­taa tie­dol­la joh­ta­mi­sen eri osa-alu­eet asiak­kail­lem­me hyö­dyn­täen omaa tek­no­lo­gi­aam­me. Pal­ve­lu­kon­sep­tim­me sisäl­tää kaik­ki osa-alu­eet mitä Pk-yri­­tys tar­vit­see toi­mi­van Busi­ness Intel­li­gence ympä­ris­tön hyö­dyn­tä­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen. Vision­bay Solu­tions on vuon­na 2014 perus­tet­tu yri­tys ja olem­me kas­va­neet kan­nat­ta­vas­ti läpi his­to­riam­me ajan. Täl­lä het­kel­lä kas­vam­me vauh­dil­la – samal­la kehit­täen toi­min­ta­ta­po­jam­me […]

Visionbay Solutions Oy:n BI-ratkaisu saanut markkinoilla erinomaisen vastaanoton – tiimi kasvaa

Vision­bayn Busi­ness Intel­li­gence on täy­sin pal­ve­lu­na tuo­tet­tu tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su ja se on saa­nut Suo­men mark­ki­noil­la erin­omai­sen vas­taan­o­ton. ”Meil­lä on jo huo­mat­ta­va asia­kas­kun­ta, joka hyö­dyn­tää Vision­bay Busi­ness Intel­li­gence –rat­kai­sua tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa. Eri­tyi­sen iloi­sia olem­me asiak­kail­tam­me saa­mas­tam­me hyväs­tä palaut­tees­ta ja sii­tä että voim­me aut­taa hei­tä tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa” ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen. Kas­va­va tii­mi on muut­ta­nut kevään […]

MARKETING & SALES ASSISTANT – avoin työpaikka

Etsim­me vah­vis­tus­ta tii­miim­me Hel­sin­gin ydin­kes­tus­taan. Olem­me onnis­tu­neet muut­ta­maan perin­tei­sen Busi­ness Intel­li­gence -kon­sul­taa­tion sau­mat­to­mak­si pal­ve­lu­mal­lik­si. Asiak­kait­tem­me data muu­te­taan pal­ve­lum­me avul­la tie­dok­si ilman, että asiak­kait­tem­me tar­vit­see huo­leh­tia tek­ni­ses­tä toteu­tuk­ses­ta. Nyt on aika ker­toa tämä myös muul­le maa­il­mal­le. Haluam­me luo­da mark­ki­noin­ti­pro­ses­sin jos­sa digi- ja sisäl­tö­mark­ki­noin­ti yhdis­tyy uus­asia­kas­han­kin­nan kans­sa sau­mat­to­mak­si koko­nai­suu­dek­si – haem­me­kin nyt per­soo­nal­lis­ta mark­ki­noin­nin ja myyn­nin assis­tent­tia […]

Kuka omistaa tiedolla johtamisen?

”Ei nämä BI rat­kai­sut kuu­lu talousjohtajan/liiketoimintajohtajan/myyntijohtajan tai eten­kään toi­mi­tus­joh­ta­jan pöy­däl­le. Kaik­ki jär­jes­tel­miin liit­ty­vä on IT:n hei­niä”. Lause, jon­ka kuu­lee ällis­tyt­tä­vän usein, vaik­ka tie­dol­la joh­ta­mi­nen onkin jo vuo­sia ollut tee­ma, joka tois­tuu yri­tys­ten stra­te­gia­päi­vien agen­doil­la. Mis­tä läh­tien stra­te­gian toteu­tu­mi­sen seu­ran­ta ja sen jal­kau­tu­mi­sen tuke­mi­nen eivät ole kuu­lu­neet yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nas­ta vas­taa­vien hen­ki­löi­den int­res­sei­hin?  Suo­ma­lai­sia start-up yri­tyk­siä on […]