BI-konsultti kysyy ja tarkistaa - eikä ainakaan oleta

Jaa tämä artikkeli

Kesä­kuun alus­sa BI-kon­sult­ti Ant­ti Ait­ta­maan Lin­ke­dIn ilmoit­ti, että hän on ollut nykyi­ses­sä työs­sään Vision­bay Solu­tions Oy:n pal­ve­luk­ses­sa kol­me vuot­ta. Aika on mie­hen mukaan men­nyt kuin sii­vil­lä. Koke­muk­set niin aiem­min asiak­kaan näkö­kul­mas­ta Huu­bia-pää­käyt­tä­jä­nä kuin nyt asian­tun­ti­ja­na haas­ta­vat muka­val­la taval­la. ”Mie­len­kiin­tois­ten asioi­den paris­sa välil­lä ajan­ta­ju­kin kato­aa”, hän virnistää.

Ant­ti Ait­ta­maan työ­hön BI-kon­sult­ti­na kuu­luu moni­puo­li­ses­ti eri­lais­ta tekemistä.

”Vision­bay Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lu on lii­ke­toi­min­nan tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lu, joka raken­tuu kol­mes­ta kes­kei­ses­tä vai­hees­ta: datan hal­tuu­no­tos­ta, datan muut­ta­mi­ses­ta tie­dok­si ja tie­don muut­ta­mi­ses­ta toi­min­nak­si. Täs­sä kitey­tyy myös oma työn­ku­va­ni. Mah­dol­lis­tan asiak­kail­lem­me, että heil­lä ole­mas­sa ole­va data saa­daan hyö­ty­käyt­töön ja raport­tien sisäl­löt pal­ve­le­maan aidos­ti lii­ke­toi­min­nan pää­tök­sen­te­koa, joh­ta­mis­ta ja kehit­tä­mis­tä”, hän sanoo.

Ait­ta­maa näkee Vision­bayn tuo­man arvon asiak­kaal­le eri­tyi­ses­ti luo­tet­ta­vuu­te­na. ”Kans­sam­me asia­kas saa muun muas­sa läpi­nä­ky­vyyt­tä. Usein on tilan­ne, että heil­lä on useam­pia jär­jes­tel­miä, jois­ta kus­ta­kin ulos saa vain tie­tyn­lais­ta tie­toa. Nii­den yhdis­tä­mi­nen voi olla han­ka­laa, eikä sil­loin pys­ty­tä ver­tai­le­maan isoa kuvaa. Vision­bayn koko­nais­pal­ve­lun ja Huu­bian avul­la tämä onnis­tuu hyvin ja useam­mas­sa­kin jär­jes­tel­mäs­sä ole­vaa dataa pys­ty­tään tuo­maan yhteen ja tie­toa hel­pos­ti saa­ta­vil­le niil­le, jot­ka sitä tarvitsevat.

Asiakkaasta asiantuntijaksi

Tie­to­lii­ken­ne­tek­ni­kok­si aikoi­naan kou­lut­tau­tu­neen Ant­ti Ait­ta­maan pol­ku töi­hin Vision­bayl­le on hie­no esi­merk­ki sii­tä, miten työn­te­ki­jän ja yri­tyk­sen arvo­maa­il­ma kohtaavat.

”Edel­li­ses­sä työ­pai­kas­sa­ni sijoi­tus- ja rahoi­tusa­lan orga­ni­saa­tios­sa rapor­toin­ti teh­tiin Huu­bial­la ja olin jär­jes­tel­män pää­käyt­tä­jä. Siir­tyes­sä­ni vuon­na 2018 pois heil­tä, vies­ti­tin kii­tok­se­ni eri yhteis­työ­ta­hoil­le. Yksi heis­tä oli Vision­bayn Noo­ra Ves­te­ri­nen. Hän­tä kii­tin eri­tyi­ses­ti sii­tä, miten hei­dän kans­saan oli ollut suju­vaa teh­dä yhteis­työ­tä: kysy­myk­siin löy­tyi aina vas­tauk­set ja rat­kai­sueh­do­tuk­set haas­toi­vat muka­vas­ti myös asia­kas­ta. Lisäk­si kaik­ki mitä oli sovit­tu ja luvat­tu toteu­tui. Ja aina ajois­sa, usein jopa etua­jas­sa. Näin eivät todel­la­kaan toi­mi kaik­ki. Vies­tin lopus­sa kir­joi­tin vie­lä, että oli­si hie­noa teh­dä hei­dän kans­saan myö­hem­min­kin yhteistyötä.”

Muu­ta­mien lisä­vies­tien jäl­keen Ves­te­ri­nen ja Ait­ta­maa sopi­vat­kin jo työ­haas­tat­te­lus­ta, ja seu­raa­val­la vii­kol­la alle­kir­joi­tet­tiin työ­so­pi­mus. ”Pian sit­ten aloi­tin­kin uudes­sa teh­tä­väs­sä pöy­dän täl­lä puo­lel­la”, hän virnistää.

Arvostus ja tapa toimia näkyvät niin henkilöstölle kuin asiakkaalle

Ant­ti Ait­ta­maa arvos­taa työ­nan­ta­jan­sa tapaa toi­mia. Se, mitä luva­taan, se pide­tään. Lisäk­si tah­to­ti­la ymmär­tää asiak­kaan toi­mia­lan eri­tyis­piir­tei­tä on Vision­bayn DNA:ssa vah­vas­ti mukana.

”Pitää ymmär­tää asiak­kaan bis­nes­tä, ja toi­saal­ta pitää uskal­taa kysyä riit­tä­väs­ti kysy­myk­siä. Kenen­kään pään sisään ei pää­se. Olet­taa ei pidä, vaan mie­luum­min var­mis­taa, onko asia niin kuin sen on hah­mot­ta­nut”, hän kuvai­lee myös omaa tapaan­sa toimia.

”Aiem­min asiak­kaan roo­lis­sa koin hie­no­na, miten tääl­lä uskal­let­tiin roh­keas­ti kom­men­toi­da, jos jos­sain asias­sa ei ollut jär­keä. Se ei ollut arro­gant­tia arvos­te­lua, vaan rehel­li­nen huo­mio, että on mui­ta­kin rat­kai­su­ja. Tätä nou­da­tan myös omas­sa työs­sä­ni. Jos asia­kas ehdot­taa tapaa X asian hoi­ta­mi­sek­si, tar­kis­tan aina, mihin tämä perus­tuu ja tar­vit­taes­sa ehdo­tan tapaa Y, mikä­li asian­tun­ti­ja­na näen, että se vas­taa parem­min hei­dän kuvai­le­maan­sa tarpeeseen.”

Tiuk­ko­ja paik­ko­ja tulee toi­si­naan asian­tun­ti­jal­le­kin, mut­ta sil­loin on help­po kään­tyä kol­le­gan puoleen.

”Kol­le­goi­den kans­sa käym­me välil­lä yksi­tyis­koh­tai­sia­kin kes­kus­te­lui­ta jos­tain rat­kai­su­vaih­toeh­dos­ta. Kuun­nel­les­sa mui­den aja­tuk­sia saa itse ahaa-elä­myk­siä. Luo­van työn teki­jä­nä on myös kiva heit­tää kas­vo­tus­ten, että mil­tä jokin asia näyt­tää. Paluu etä­töis­tä takai­sin toi­mis­tol­le on mah­ta­vaa. Ihmi­nen on sosi­aa­li­nen eläin”, Ait­ta­maa kuittaa.

Ait­ta­maa kokee edel­leen oppi­van­sa lähes joka päi­vä jotain uut­ta, eikä yksi­kään päi­vä ole samanlainen.

”Työs­sä­ni on paras­ta, että työ­päi­vät vaih­te­le­vat ja vie­rel­lä on usko­mat­to­man hyvät työ­ka­ve­rit sekä välit­tä­mi­sen kult­tuu­ri koko yri­tyk­ses­sä. Ja aina on myös hie­noa saa­da asiak­kail­ta palau­tet­ta, kun jokin teke­mä­ni on rat­kais­sut heil­lä ongel­man. Kii­tos kyl­lä kolah­taa aina”, hän sanoo.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää