BI on enemmän ja tärkeämpää kuin moni vieläkään tajuaa

Jaa tämä artikkeli

Yri­tyk­sil­lä on yhä ene­ne­väs­sä mää­rin tar­ve ja tah­to­ti­la hyö­dyn­tää kriit­tis­tä tie­toa sekä jakaa mer­ki­tyk­sel­li­siä oival­luk­sia eri­lai­sis­ta tie­dois­ta, joi­ta orga­ni­saa­tiol­le on ker­ty­nyt. Tämän mah­dol­lis­taa BI-työ­ka­lu­jen käyt­tö, jot­ka käsit­te­le­vät suu­ria data­jouk­ko­ja eri läh­teis­tä. Tulok­set ja oival­luk­set saa­daan BI:n myö­tä myös visu­aa­li­ses­sa muo­dos­sa, mikä hel­pot­taa ja aut­taa ymmär­tä­mään asiayh­teyk­siä aiem­paa paremmin.

Kohti dataohjautuvaa liiketoimintaa

BI-työ­ka­lu­jen käyt­töö­no­tos­sa ei ole kyse yksioi­koi­ses­ti tek­no­lo­giois­ta, vaan kyvys­tä käyt­tää dataa stra­te­gis­ten tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si. ”BI tuo moni­ta­soi­sia mer­ki­tyk­siä yri­tyk­sen arkeen eri orga­ni­saa­tio­ta­soil­la ja yksi­köis­sä”, sanoo Vision­bay Solu­tions Oy:n myyn­ti­joh­ta­ja ja osa­kas Lau­ri Vornanen.

Esi­merk­ke­jä täs­tä ovat:

  • Paran­ne­tut pää­tök­sen­te­ko-omi­nai­suu­det: Yri­tyk­set seu­raa­vat ja ana­ly­soi­vat KPI:itä ja lii­ke­toi­min­ta­mit­ta­rei­ta useis­ta tie­to­läh­teis­tä. BI aut­taa nopeut­ta­maan ja paran­ta­maan lii­ke­toi­min­ta­pää­tök­siä anta­mal­la kat­ta­van kuvan lii­ke­toi­min­ta­tie­dois­ta ja luo­mal­la visu­aa­li­sia oival­luk­sia, jot­ka tar­joa­vat parem­man käsi­tyk­sen saa­ta­vil­la ole­vis­ta tie­dois­ta. Se koros­taa lii­ke­toi­min­nan tren­de­jä ja voi tun­nis­taa poten­ti­aa­li­set KPI:t, joi­ta voi­daan seurata.
  • Parem­pi orga­ni­saa­tion tehok­kuus: Ylei­ses­ti tie­de­tään, että tehok­kuus heik­ke­nee, kun tie­dot ana­ly­soi­daan manu­aa­li­ses­ti raport­tien luo­mi­sek­si. Lukuis­ten eri muo­dois­sa ole­vien tie­to­läh­tei­den ansios­ta vir­hei­den toden­nä­köi­syys kas­vaa rapor­toin­nin vii­veen myö­tä, mikä vai­kut­taa pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­siin. BI:n avul­la tie­dot laji­tel­laan, käsi­tel­lään ja ana­ly­soi­daan ja visu­aa­li­set rapor­tit luo­daan nopeam­min, mikä antaa parem­man käsi­tyk­sen pää­tök­sen­teos­ta ja tehos­taa pää­tök­sen­te­koa orga­ni­saa­tion eri tasoilla.
  • Tuot­ta­vuus: BI:n myö­tä yri­tyk­ses­sä voi­daan vähen­tää tai pois­taa pul­lon­kau­lo­ja, auto­ma­ti­soi­da päi­vit­täi­siä teh­tä­viä, jalos­taa lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­se­ja ja paran­taa orga­ni­saa­tion toi­min­ta­ky­kyä kaut­ta lin­jan. Kos­ka tie­dot käsi­tel­lään kes­ki­te­tys­ti, pys­tyy joh­to teke­mään pää­tök­siä sen perus­teel­la var­mem­mal­ta poh­jal­ta ja ohja­ta tii­me­jä tuot­ta­vuu­den lisäämiseen.
  • Rapor­toin­ti: Yri­tyk­set voi­vat käyt­tää BI:tä myyn­nin, toi­min­nan ja rahoi­tuk­sen avain­tun­nus­lu­ku­jen seu­raa­mi­seen käyt­tä­mäl­lä eri tie­to­vir­rois­ta luo­tu­ja mukau­tet­tu­ja raport­te­ja. Tar­kat ja vuo­ro­vai­kut­tei­set reaa­liai­kai­set rapor­tit ja ennus­teet tar­joa­vat yksi­tyis­koh­tai­sem­pia tie­to­ja, ja muut­tu­jia voi­daan lisä­tä tai pois­taa parem­man käsi­tyk­sen saamiseksi.
  • Tren­dien ja mal­lien tun­nis­ta­mi­nen: BI aut­taa yri­tyk­siä havait­se­maan tren­de­jä ja mal­le­ja, jot­ka aut­ta­vat opti­moi­maan ja ennus­ta­maan resurs­se­ja ja prosesseja.
  • Syvem­pi asia­kas­ym­mär­rys: Busi­ness Intel­li­genceä käyt­tä­vät orga­ni­saa­tiot voi­vat ymmär­tää parem­min asiak­kai­taan ja hei­dän tar­pei­taan. Näin pys­ty­tään kes­kit­tä­mään resurs­sit par­hai­siin asiak­kai­siin sekä pys­ty­tään tar­joa­maan heil­le entis­tä parem­pia pal­ve­lui­ta, kun tie­to­ja kerä­tään eri läh­teis­tä, kuten osto­käyt­täy­ty­mi­ses­tä/-his­to­rias­ta, myyn­nin akti­vi­tee­teis­ta, asia­kas­tyy­ty­väi­syy­des­tä jne.
  • Suo­ri­tus­ky­ky ja tuot­to: Yri­tyk­set kes­kit­ty­vät paran­ta­maan suo­ri­tus­ky­ky­ään tuot­taak­seen enem­män tulo­ja. Lii­ke­toi­min­ta­tie­don käyt­tö tämän tavoit­teen edis­tä­mi­sek­si antaa orga­ni­saa­tiol­le työ­ka­lun tuot­taa enem­män tulo­ja suo­ri­tus­ky­vyn avul­la. BI antaa kriit­ti­siä näke­myk­siä asiak­kai­den tar­peis­ta ja käyt­täy­ty­mi­ses­tä, mikä aut­taa vaik­ka­pa mää­rit­tä­mään mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa myyn­nin lisää­mi­sek­si. Kos­ka BI koko­aa eri­lai­sia ​​tie­to­vir­to­ja useis­ta pai­kois­ta, se aut­taa myös uusien mah­dol­li­suuk­sien tunnistamisessa.
  • Ei enää MUTU-arvauk­sia: Ennen BI:tä yri­tyk­sil­lä ei ollut pää­syä saman­ai­kai­ses­ti use­aan tie­to­läh­tee­seen, tai nii­den kokoa­mi­nen manu­aa­li­ses­ti joh­ti inhi­mil­li­siin vir­hei­siin ja vii­vee­seen. BI on eli­mi­noi­nut kai­ken tämän kokoa­mal­la datan kes­ki­te­tys­ti ja luo­mal­la orga­ni­saa­tioon tilan­ne­ku­van, jot­ka aut­ta­vat eli­mi­noi­maan vir­hei­tä, arvai­lu­ja tai likiar­vo­ja pää­tök­sen­teos­sa ja lisää­mään kilpailuetua.

Liiketoimintatiedon käytön edut tekevät siitä tärkeän työkalun yrityksille tänään ja tulevaisuudessa

BI:n käyt­töön­ot­to ja käyt­tö ovat lisään­ty­neet mer­kit­tä­väs­ti koro­na­pan­de­mian myö­tä, kun yhä useam­mat yri­tyk­set tur­vau­tui­vat etä­työ­hön ja tie­to­jen etä­käyt­tö on avain tie­toon perus­tu­vien pää­tös­ten tekemiseen.

Vor­na­nen muis­tut­taa, että lii­ke­toi­min­ta­tie­don käyt­tö on teho­kas lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gia. Lii­ke­toi­min­ta­tie­don edut tar­joa­vat apua lii­ke­vaih­don paran­ta­mi­seen, tuot­ta­vuu­den lisää­mi­seen, pul­lon­kau­lo­jen vähen­tä­mi­seen tai pois­ta­mi­seen sekä asia­kas­ko­ke­muk­sen parantamiseen.

”Vision­bayn BI-työ­ka­lu Huu­bial­la asiak­kaam­me kom­mu­ni­koi­vat tär­keim­pien sidos­ryh­mien kans­sa uudel­la taval­la ja pys­ty­vät jaka­maan teh­dyt havain­not visu­aa­li­ses­sa ja ymmär­ret­tä­väs­sä muo­dos­sa toi­sil­le käyt­tä­jil­le. Olem­me kehit­tä­neet älyk­käi­tä rat­kai­su­ja ennus­tei­den kerää­mi­seen, yhdis­te­lyyn ja ver­sioin­tiin, mil­lä saa­daan lii­ke­toi­min­nan ihmi­set mukaan sään­nöl­li­siin ennus­te­pro­ses­sei­hin sekä tie­dol­la joh­ta­mi­seen kai­kil­ta läh­tö­ta­soil­ta”, ker­too Lau­ri Vornanen.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää