Näkymiä

Uutisia, haastatteluita & bloginostoja

Palkkaamme kaksi Data Warehouse -asiantuntijaa 

Haluat­ko laa­jen­taa osaa­mis­ta­si Data Vault -tie­to­va­ras­to­jen kehit­tä­jä­nä? Solu­­tions-tii­­mim­­me etsii asia­kas­pro­jek­tei­hin uusia Tie­to­va­ras­to­ke­hit­tä­jiä. Moni­asia­kas­ym­pä­ris­tös­sä pää­set oppi­maan useis­ta eri lii­ke­toi­min­to­jen datan käyt­tö­ta­vois­ta ja kehit­tä­mään tek­ni­siä tai­to­ja­si innos­ta­vas­sa ympäristössä.

Lue lisää 

Tiedolla johtamisen huipulle - mutta miten tieto syntyy? 

Nykyi­ses­sä tek­nis­ta­lou­del­li­ses­sa yhteis­kun­nas­sa tie­to on orga­ni­saa­tion tär­kein­tä pää­omaa ja kaik­ki vai­kut­ta­mi­nen perus­tuu tie­toon. Par­hai­ten mark­ki­noil­la menes­ty­vät ne yri­tyk­set, jot­ka ymmär­tä­vät datan arvon ja osaa­vat yhdis­tää tie­to­jär­jes­tel­mä­re­surs­sit aineet­to­miin resurs­sei­hin tie­don synnyttämiseksi. 

Lue lisää 

Tiedolla johtamisen huipulle neljän pysähdyksen taktiikalla 

Kaik­ki aikaa kes­tä­vä raken­ta­mi­nen vaa­tii asian­mu­kai­set perus­tuk­set. Nel­jän pysäh­dyk­sen tak­tiik­ka aut­taa onnis­tu­maan orga­ni­saa­tion tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su­jen käyt­töö­no­tos­sa. Nap­paa suun­ni­tel­ma halt­tuusi ja mat­ka­kump­pa­ni­kin on tarjolla!

Lue lisää 

Luotettavuus ja ketteryys Visionbayn vahvuuksia BI-yhteistyökumppanina 

Vision­bay Solu­tions Oy toteut­ti kevääl­lä 2021 laa­­ja-alai­­sen sekä asiak­kail­le että omal­le hen­ki­lös­töl­le suun­na­tun kyse­ly­tut­ki­muk­sen. Sen tavoit­tee­na oli sel­vit­tää yri­tyk­sen kil­pai­lue­tua mark­ki­noil­la ja tut­kia, vas­taa­ko tuo­tet­tu pal­ve­lu myy­tyä mielikuvaa.

Lue lisää 

BI-konsultti kysyy ja tarkistaa - eikä ainakaan oleta 

Kesä­kuun alus­sa BI-kon­­sult­­ti Ant­ti Ait­ta­maan Lin­ke­dIn ilmoit­ti, että hän on ollut nykyi­ses­sä työs­sään Vision­bay Solu­tions Oy:n pal­ve­luk­ses­sa kol­me vuot­ta. Aika on mie­hen mukaan men­nyt kuin sii­vil­lä. Koke­muk­set niin aiem­min asiak­kaan näkö­kul­mas­ta Huu­­bia-pää­­käyt­­tä­­jä­­nä kuin nyt asian­tun­ti­ja­na haas­ta­vat muka­val­la tavalla.

Lue lisää 

Hohde Group valitsi Visionbayn BI-kumppanikseen 

Ham­­mas­­lää­­kä­­ri- ja ham­mas­la­bo­ra­to­rio­pal­ve­lui­ta tar­joa­va Hoh­de Group on valin­nut Vision­bay Solu­tions Oy:n BI-pal­­ve­­lut tie­dol­la joh­ta­mi­sen tuek­seen. Vision­bayn Huu­­bia-työ­­ka­­lun avul­la voi­daan jakaa orga­ni­saa­tion avain­hen­ki­löil­le yhteis­tä ja luo­tet­ta­vaa tilan­ne­ku­vaa lii­ke­toi­min­to­jen johtamiseen.

Lue lisää 

Tulevaisuuden talousjohtaja on datavertti 

On ilmeis­tä, että lähi­vuo­sien aika­na talous­joh­ta­jien tulee omak­sua uut­ta tek­no­lo­gi­aa, kehit­tää ana­lyyt­tis­ta datan luku­tai­toa sekä ottaa aktii­vi­nen roo­li lii­ke­toi­min­to­jen tuke­mi­ses­sa. Se on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta talous­funk­tio voi olla todel­li­nen kas­vun kump­pa­ni lii­ke­toi­min­nal­le ja orga­ni­saa­tio saa luvuis­ta enem­män irti. Lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tön muut­tues­sa myös talous­toi­min­non on pysyt­tä­vä kehi­tyk­ses­sä mukana.

Lue lisää 

Palkkaamme kaksi Data Warehouse -asiantuntijaa 

Haluat­ko laa­jen­taa osaa­mis­ta­si Data Vault -tie­to­va­ras­to­jen kehit­tä­jä­nä? Solu­­tions-tii­­mim­­me etsii asia­kas­pro­jek­tei­hin uusia Tie­to­va­ras­to­ke­hit­tä­jiä. Moni­asia­kas­ym­pä­ris­tös­sä pää­set oppi­maan useis­ta eri lii­ke­toi­min­to­jen datan käyt­tö­ta­vois­ta ja kehit­tä­mään tek­ni­siä tai­to­ja­si innos­ta­vas­sa ympäristössä.

Lue lisää 

Tiedolla johtamisen huipulle - mutta miten tieto syntyy? 

Nykyi­ses­sä tek­nis­ta­lou­del­li­ses­sa yhteis­kun­nas­sa tie­to on orga­ni­saa­tion tär­kein­tä pää­omaa ja kaik­ki vai­kut­ta­mi­nen perus­tuu tie­toon. Par­hai­ten mark­ki­noil­la menes­ty­vät ne yri­tyk­set, jot­ka ymmär­tä­vät datan arvon ja osaa­vat yhdis­tää tie­to­jär­jes­tel­mä­re­surs­sit aineet­to­miin resurs­sei­hin tie­don synnyttämiseksi. 

Lue lisää 

Tiedolla johtamisen huipulle neljän pysähdyksen taktiikalla 

Kaik­ki aikaa kes­tä­vä raken­ta­mi­nen vaa­tii asian­mu­kai­set perus­tuk­set. Nel­jän pysäh­dyk­sen tak­tiik­ka aut­taa onnis­tu­maan orga­ni­saa­tion tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su­jen käyt­töö­no­tos­sa. Nap­paa suun­ni­tel­ma halt­tuusi ja mat­ka­kump­pa­ni­kin on tarjolla!

Lue lisää 

Luotettavuus ja ketteryys Visionbayn vahvuuksia BI-yhteistyökumppanina 

Vision­bay Solu­tions Oy toteut­ti kevääl­lä 2021 laa­­ja-alai­­sen sekä asiak­kail­le että omal­le hen­ki­lös­töl­le suun­na­tun kyse­ly­tut­ki­muk­sen. Sen tavoit­tee­na oli sel­vit­tää yri­tyk­sen kil­pai­lue­tua mark­ki­noil­la ja tut­kia, vas­taa­ko tuo­tet­tu pal­ve­lu myy­tyä mielikuvaa.

Lue lisää 

BI-konsultti kysyy ja tarkistaa - eikä ainakaan oleta 

Kesä­kuun alus­sa BI-kon­­sult­­ti Ant­ti Ait­ta­maan Lin­ke­dIn ilmoit­ti, että hän on ollut nykyi­ses­sä työs­sään Vision­bay Solu­tions Oy:n pal­ve­luk­ses­sa kol­me vuot­ta. Aika on mie­hen mukaan men­nyt kuin sii­vil­lä. Koke­muk­set niin aiem­min asiak­kaan näkö­kul­mas­ta Huu­­bia-pää­­käyt­­tä­­jä­­nä kuin nyt asian­tun­ti­ja­na haas­ta­vat muka­val­la tavalla.

Lue lisää 

Hohde Group valitsi Visionbayn BI-kumppanikseen 

Ham­­mas­­lää­­kä­­ri- ja ham­mas­la­bo­ra­to­rio­pal­ve­lui­ta tar­joa­va Hoh­de Group on valin­nut Vision­bay Solu­tions Oy:n BI-pal­­ve­­lut tie­dol­la joh­ta­mi­sen tuek­seen. Vision­bayn Huu­­bia-työ­­ka­­lun avul­la voi­daan jakaa orga­ni­saa­tion avain­hen­ki­löil­le yhteis­tä ja luo­tet­ta­vaa tilan­ne­ku­vaa lii­ke­toi­min­to­jen johtamiseen.

Lue lisää 

Tulevaisuuden talousjohtaja on datavertti 

On ilmeis­tä, että lähi­vuo­sien aika­na talous­joh­ta­jien tulee omak­sua uut­ta tek­no­lo­gi­aa, kehit­tää ana­lyyt­tis­ta datan luku­tai­toa sekä ottaa aktii­vi­nen roo­li lii­ke­toi­min­to­jen tuke­mi­ses­sa. Se on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta talous­funk­tio voi olla todel­li­nen kas­vun kump­pa­ni lii­ke­toi­min­nal­le ja orga­ni­saa­tio saa luvuis­ta enem­män irti. Lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tön muut­tues­sa myös talous­toi­min­non on pysyt­tä­vä kehi­tyk­ses­sä mukana.

Lue lisää