Näkymiä

Uutisia, haastatteluita & bloginostoja

Case Aurajoki: Business Intelligence -työkalusta potkua liiketoiminnan läpinäkyvyyteen 

Teol­li­suu­den pin­noi­te­rat­kai­su­jen ja teräs­ra­ken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen Aura­­jo­­ki-kon­­ser­­ni otti mer­kit­tä­vän aske­leen koh­ti tie­dol­la joh­ta­mis­ta, kun se aloit­ti yhteis­työn Vision­bay Solu­tions Oy:n kans­sa Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lu Huu­bian käyt­töö­no­tos­ta lop­pusyk­syl­lä 2020. 

Lue lisää 

Miltä näyttää TOP3-lista Business Intelligence -trendeissä? 

Näin vuo­den alus­sa tren­dit ja ennus­teet Busi­ness Intel­li­gencen kehi­tyk­ses­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta kiin­nos­ta­vat itse kuta­kin. Kuka­pa ei haluai­si tie­tää enna­koi­den, mitä BI-maa­il­­mas­­sa on menos­sa, miten se vai­kut­taa lii­ke­toi­min­nan tehos­ta­mi­seen tai hyö­dyt­täi­si jopa omaa työarkea. 

Lue lisää 

Muutosjohtamisessa on kyse ihmisistä, ei teknologiasta 

Yri­tyk­set läh­te­vät usein teke­mään muu­tok­sia tek­no­lo­gia­ve­toi­ses­ti. Se on ymmär­ret­tä­vää, sil­lä yksi­kään yri­tys ei pysy kil­pai­lus­sa muka­na ilman moder­nia tek­no­lo­gi­aa. ”Mut­ta se ei ole itsei­sar­vo, vaan muu­tok­sen työ­ka­lu. Ihmi­set, ei tek­no­lo­gia, teke­vät muu­tok­sen”, sanoo Vision­bay Solu­tions Oy:n Lau­ri Vornanen.

Lue lisää 

Johdatko tiedolla vai luulolla - Service Managerin mietteitä webinaarista 

Osal­lis­tuin Tilas­to­kes­kuk­sen ja Tie­to­joh­ta­mi­nen ry:n yhdes­sä jär­jes­tä­mään webi­naa­riin Joh­dat­ko tie­dol­la vai luu­lol­la? Tapah­tu­mas­sa etsit­tiin vas­tauk­sia mie­len­kiin­toi­siin kysy­myk­siin ja kuul­tiin myös, mikä todel­li­suu­des­sa tie­to­joh­ta­mi­sen tilan­ne on Suomessa.

Lue lisää 

Case Aurajoki: Business Intelligence -työkalusta potkua liiketoiminnan läpinäkyvyyteen 

Teol­li­suu­den pin­noi­te­rat­kai­su­jen ja teräs­ra­ken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen Aura­­jo­­ki-kon­­ser­­ni otti mer­kit­tä­vän aske­leen koh­ti tie­dol­la joh­ta­mis­ta, kun se aloit­ti yhteis­työn Vision­bay Solu­tions Oy:n kans­sa Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lu Huu­bian käyt­töö­no­tos­ta lop­pusyk­syl­lä 2020. 

Lue lisää 

Miltä näyttää TOP3-lista Business Intelligence -trendeissä? 

Näin vuo­den alus­sa tren­dit ja ennus­teet Busi­ness Intel­li­gencen kehi­tyk­ses­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta kiin­nos­ta­vat itse kuta­kin. Kuka­pa ei haluai­si tie­tää enna­koi­den, mitä BI-maa­il­­mas­­sa on menos­sa, miten se vai­kut­taa lii­ke­toi­min­nan tehos­ta­mi­seen tai hyö­dyt­täi­si jopa omaa työarkea. 

Lue lisää 

Muutosjohtamisessa on kyse ihmisistä, ei teknologiasta 

Yri­tyk­set läh­te­vät usein teke­mään muu­tok­sia tek­no­lo­gia­ve­toi­ses­ti. Se on ymmär­ret­tä­vää, sil­lä yksi­kään yri­tys ei pysy kil­pai­lus­sa muka­na ilman moder­nia tek­no­lo­gi­aa. ”Mut­ta se ei ole itsei­sar­vo, vaan muu­tok­sen työ­ka­lu. Ihmi­set, ei tek­no­lo­gia, teke­vät muu­tok­sen”, sanoo Vision­bay Solu­tions Oy:n Lau­ri Vornanen.

Lue lisää 

Johdatko tiedolla vai luulolla - Service Managerin mietteitä webinaarista 

Osal­lis­tuin Tilas­to­kes­kuk­sen ja Tie­to­joh­ta­mi­nen ry:n yhdes­sä jär­jes­tä­mään webi­naa­riin Joh­dat­ko tie­dol­la vai luu­lol­la? Tapah­tu­mas­sa etsit­tiin vas­tauk­sia mie­len­kiin­toi­siin kysy­myk­siin ja kuul­tiin myös, mikä todel­li­suu­des­sa tie­to­joh­ta­mi­sen tilan­ne on Suomessa.

Lue lisää