Näkymiä

Uutisia, haastatteluita & bloginostoja

We are hiring: Software Developer 

Are you inte­res­ted in impro­ving your skills as a Full Stack Deve­lo­per? Vision­bay’s Deve­lop­ment Team is now loo­king for an expe­rienced deve­lo­per to build their new self-ser­­vice plat­form as a part of their BI & Plan­ning inter­face cal­led Huubia.

Lue lisää 

Miltä näyttää TOP3-lista Business Intelligence -trendeissä? 

Näin vuo­den alus­sa tren­dit ja ennus­teet Busi­ness Intel­li­gencen kehi­tyk­ses­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta kiin­nos­ta­vat itse kuta­kin. Kuka­pa ei haluai­si tie­tää enna­koi­den, mitä BI-maa­il­­mas­­sa on menos­sa, miten se vai­kut­taa lii­ke­toi­min­nan tehos­ta­mi­seen tai hyö­dyt­täi­si jopa omaa työarkea. 

Lue lisää 

Muutosjohtamisessa on kyse ihmisistä, ei teknologiasta 

Yri­tyk­set läh­te­vät usein teke­mään muu­tok­sia tek­no­lo­gia­ve­toi­ses­ti. Se on ymmär­ret­tä­vää, sil­lä yksi­kään yri­tys ei pysy kil­pai­lus­sa muka­na ilman moder­nia tek­no­lo­gi­aa. ”Mut­ta se ei ole itsei­sar­vo, vaan muu­tok­sen työ­ka­lu. Ihmi­set, ei tek­no­lo­gia, teke­vät muu­tok­sen”, sanoo Vision­bay Solu­tions Oy:n Lau­ri Vornanen.

Lue lisää 

Johdatko tiedolla vai luulolla - Service Managerin mietteitä webinaarista 

Osal­lis­tuin Tilas­to­kes­kuk­sen ja Tie­to­joh­ta­mi­nen ry:n yhdes­sä jär­jes­tä­mään webi­naa­riin Joh­dat­ko tie­dol­la vai luu­lol­la? Tapah­tu­mas­sa etsit­tiin vas­tauk­sia mie­len­kiin­toi­siin kysy­myk­siin ja kuul­tiin myös, mikä todel­li­suu­des­sa tie­to­joh­ta­mi­sen tilan­ne on Suomessa.

Lue lisää 

Tiedolla johtamisen huipulle - mutta miten tieto syntyy? 

Nykyi­ses­sä tek­nis­ta­lou­del­li­ses­sa yhteis­kun­nas­sa tie­to on orga­ni­saa­tion tär­kein­tä pää­omaa ja kaik­ki vai­kut­ta­mi­nen perus­tuu tie­toon. Par­hai­ten mark­ki­noil­la menes­ty­vät ne yri­tyk­set, jot­ka ymmär­tä­vät datan arvon ja osaa­vat yhdis­tää tie­to­jär­jes­tel­mä­re­surs­sit aineet­to­miin resurs­sei­hin tie­don synnyttämiseksi. 

Lue lisää 

Tiedolla johtamisen huipulle neljän pysähdyksen taktiikalla 

Kaik­ki aikaa kes­tä­vä raken­ta­mi­nen vaa­tii asian­mu­kai­set perus­tuk­set. Nel­jän pysäh­dyk­sen tak­tiik­ka aut­taa onnis­tu­maan orga­ni­saa­tion tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su­jen käyt­töö­no­tos­sa. Nap­paa suun­ni­tel­ma halt­tuusi ja mat­ka­kump­pa­ni­kin on tarjolla!

Lue lisää 

Luotettavuus ja ketteryys Visionbayn vahvuuksia BI-yhteistyökumppanina 

Vision­bay Solu­tions Oy toteut­ti kevääl­lä 2021 laa­­ja-alai­­sen sekä asiak­kail­le että omal­le hen­ki­lös­töl­le suun­na­tun kyse­ly­tut­ki­muk­sen. Sen tavoit­tee­na oli sel­vit­tää yri­tyk­sen kil­pai­lue­tua mark­ki­noil­la ja tut­kia, vas­taa­ko tuo­tet­tu pal­ve­lu myy­tyä mielikuvaa.

Lue lisää 

BI-konsultti kysyy ja tarkistaa - eikä ainakaan oleta 

Kesä­kuun alus­sa BI-kon­­sult­­ti Ant­ti Ait­ta­maan Lin­ke­dIn ilmoit­ti, että hän on ollut nykyi­ses­sä työs­sään Vision­bay Solu­tions Oy:n pal­ve­luk­ses­sa kol­me vuot­ta. Aika on mie­hen mukaan men­nyt kuin sii­vil­lä. Koke­muk­set niin aiem­min asiak­kaan näkö­kul­mas­ta Huu­­bia-pää­­käyt­­tä­­jä­­nä kuin nyt asian­tun­ti­ja­na haas­ta­vat muka­val­la tavalla.

Lue lisää 

We are hiring: Software Developer 

Are you inte­res­ted in impro­ving your skills as a Full Stack Deve­lo­per? Vision­bay’s Deve­lop­ment Team is now loo­king for an expe­rienced deve­lo­per to build their new self-ser­­vice plat­form as a part of their BI & Plan­ning inter­face cal­led Huubia.

Lue lisää 

Miltä näyttää TOP3-lista Business Intelligence -trendeissä? 

Näin vuo­den alus­sa tren­dit ja ennus­teet Busi­ness Intel­li­gencen kehi­tyk­ses­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta kiin­nos­ta­vat itse kuta­kin. Kuka­pa ei haluai­si tie­tää enna­koi­den, mitä BI-maa­il­­mas­­sa on menos­sa, miten se vai­kut­taa lii­ke­toi­min­nan tehos­ta­mi­seen tai hyö­dyt­täi­si jopa omaa työarkea. 

Lue lisää 

Muutosjohtamisessa on kyse ihmisistä, ei teknologiasta 

Yri­tyk­set läh­te­vät usein teke­mään muu­tok­sia tek­no­lo­gia­ve­toi­ses­ti. Se on ymmär­ret­tä­vää, sil­lä yksi­kään yri­tys ei pysy kil­pai­lus­sa muka­na ilman moder­nia tek­no­lo­gi­aa. ”Mut­ta se ei ole itsei­sar­vo, vaan muu­tok­sen työ­ka­lu. Ihmi­set, ei tek­no­lo­gia, teke­vät muu­tok­sen”, sanoo Vision­bay Solu­tions Oy:n Lau­ri Vornanen.

Lue lisää 

Johdatko tiedolla vai luulolla - Service Managerin mietteitä webinaarista 

Osal­lis­tuin Tilas­to­kes­kuk­sen ja Tie­to­joh­ta­mi­nen ry:n yhdes­sä jär­jes­tä­mään webi­naa­riin Joh­dat­ko tie­dol­la vai luu­lol­la? Tapah­tu­mas­sa etsit­tiin vas­tauk­sia mie­len­kiin­toi­siin kysy­myk­siin ja kuul­tiin myös, mikä todel­li­suu­des­sa tie­to­joh­ta­mi­sen tilan­ne on Suomessa.

Lue lisää 

Tiedolla johtamisen huipulle - mutta miten tieto syntyy? 

Nykyi­ses­sä tek­nis­ta­lou­del­li­ses­sa yhteis­kun­nas­sa tie­to on orga­ni­saa­tion tär­kein­tä pää­omaa ja kaik­ki vai­kut­ta­mi­nen perus­tuu tie­toon. Par­hai­ten mark­ki­noil­la menes­ty­vät ne yri­tyk­set, jot­ka ymmär­tä­vät datan arvon ja osaa­vat yhdis­tää tie­to­jär­jes­tel­mä­re­surs­sit aineet­to­miin resurs­sei­hin tie­don synnyttämiseksi. 

Lue lisää 

Tiedolla johtamisen huipulle neljän pysähdyksen taktiikalla 

Kaik­ki aikaa kes­tä­vä raken­ta­mi­nen vaa­tii asian­mu­kai­set perus­tuk­set. Nel­jän pysäh­dyk­sen tak­tiik­ka aut­taa onnis­tu­maan orga­ni­saa­tion tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su­jen käyt­töö­no­tos­sa. Nap­paa suun­ni­tel­ma halt­tuusi ja mat­ka­kump­pa­ni­kin on tarjolla!

Lue lisää 

Luotettavuus ja ketteryys Visionbayn vahvuuksia BI-yhteistyökumppanina 

Vision­bay Solu­tions Oy toteut­ti kevääl­lä 2021 laa­­ja-alai­­sen sekä asiak­kail­le että omal­le hen­ki­lös­töl­le suun­na­tun kyse­ly­tut­ki­muk­sen. Sen tavoit­tee­na oli sel­vit­tää yri­tyk­sen kil­pai­lue­tua mark­ki­noil­la ja tut­kia, vas­taa­ko tuo­tet­tu pal­ve­lu myy­tyä mielikuvaa.

Lue lisää 

BI-konsultti kysyy ja tarkistaa - eikä ainakaan oleta 

Kesä­kuun alus­sa BI-kon­­sult­­ti Ant­ti Ait­ta­maan Lin­ke­dIn ilmoit­ti, että hän on ollut nykyi­ses­sä työs­sään Vision­bay Solu­tions Oy:n pal­ve­luk­ses­sa kol­me vuot­ta. Aika on mie­hen mukaan men­nyt kuin sii­vil­lä. Koke­muk­set niin aiem­min asiak­kaan näkö­kul­mas­ta Huu­­bia-pää­­käyt­­tä­­jä­­nä kuin nyt asian­tun­ti­ja­na haas­ta­vat muka­val­la tavalla.

Lue lisää