Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Eri­lai­nen bud­je­toin­ti­kausi on käyn­nis­sä – ensi vuo­teen liit­tyy pal­jon epä­var­muut­ta, mikä näyt­täy­tyy monil­la toi­mia­loil­la varo­vai­si­na ja haja­nai­si­na arvioi­na tule­viin tuloi­hin ja menoi­hin liit­tyen.

 

Menes­ty­vät yri­tyk­set var­mis­ta­vat bud­je­toin­ti­pro­ses­sien­sa onnis­tu­mi­sen seu­raa­via käy­tän­tö­jä hyö­dyn­täen:

 

  1. Aloi­te­taan uusi bud­je­toin­ti­kier­ros vas­ta sit­ten, kun on saa­ta­vil­la riit­tä­väs­ti dataa käyn­nis­sä ole­van ja aiem­pien kausien tapah­tu­mis­ta ja asian­mu­kai­set ana­lyy­sit on teh­ty.

On ilmi­sel­vää, että rul­laa­va tie­don hyö­dyn­tä­mi­nen kai­kes­sa joh­ta­mi­ses­sa ja suun­nit­te­lus­sa keven­tää mer­kit­tä­väs­ti työ­tä bud­je­toin­ti­pro­ses­sia tuke­van datan kerää­mi­sek­si. Tänä vuon­na moni yri­tys aloit­ta­nee uuden tili­kau­den bud­je­toin­nin myö­hem­min kuin ovat aiem­min tot­tu­neet, mikä antaa parem­mat val­miu­det toteu­ma­da­tan hyö­dyn­tä­mi­sel­le suun­nit­te­lus­sa ja eri­lai­sis­sa ske­naa­riois­sa.

 

2. Luo­daan läpi­nä­ky­vä ja osal­lis­ta­va bud­je­toin­ti­pro­ses­si.

Jo pal­jon ennen kuin aloi­te­taan luku­jen syöt­tä­mi­nen bud­je­toin­tioh­jel­maan, pitää jokai­sel­la tulos­vas­tuus­sa ole­val­la olla yhte­näi­nen näke­mys rea­lis­ti­sis­ta ja saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­vis­ta tavoit­teis­ta uudel­le kau­del­le. Läpi­nä­ky­vä ja avoi­men sel­keä kom­mu­ni­koin­ti vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti ris­kiä, että ylim­män joh­don ja tulos­vas­tuus­sa ole­vien osien välil­le ei pää­se syn­ty­mään ”näke­mys­kui­lua” tavoi­te­ta­sois­ta. Pahim­mil­laan näke­my­se­ro­jen sel­vit­tä­mi­nen vie huo­mion saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­vil­ta yhtei­sil­tä voi­toil­ta. Avoi­muus aut­taa myös havait­se­maan orga­ni­saa­tioon sala­ka­va­las­ti ilmes­ty­nei­tä sii­lo­ja.

 

3. Yllä­pi­de­tään ajan­ta­sai­set, yhteis­mi­tal­li­set ja kai­kil­le yhtei­set tie­to­mal­lit

Jopa läpi­nä­ky­vä ja oikea-aikai­nen bud­je­toin­ti voi epä­on­nis­tua, jos suun­nit­te­lun läh­tö­tie­dot eivät ole kun­nos­sa. Mitä useam­pi bud­je­toin­ti­pro­ses­siin osal­lis­tuu, sitä tär­keäm­pää on, että kai­kil­la on käy­tös­sää samat tie­dot. On tär­ke­ää nime­tä yhtei­set käsit­teet ja raken­teet, joil­la bud­jet­ti raken­ne­taan. Vähin­tään­kin yhtä tär­ke­ää on nime­tä pro­ses­sin omis­ta­ja, joka vas­taa tie­don ajan­ta­sai­suu­des­ta, bud­jet­ti­ver­siois­ta, -kurs­seis­ta sekä aika­tau­luis­ta ite­roin­ti­kier­rok­siin liit­tyen.

 

Tähän asti vuo­si 2020 on pakot­ta­nut orga­ni­saa­tioi­ta kaik­kial­la maa­il­mas­sa uudel­lee­nar­vioi­maan lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­luun, bud­je­toin­tiin ja ennus­ta­mi­seen liit­ty­viä pro­ses­se­jaan ja käy­tös­sä ole­vien työ­ka­lu­jen sovel­tu­vuut­ta. Äkki­py­säh­dyk­ses­tä läh­te­nyt muu­tos­tar­ve on herät­tä­nyt monet datan visua­li­soin­nis­ta innos­tu­neet talous­pääl­li­köt ja -joh­ta­jat siir­tä­mään jat­ku­vaa suun­nit­te­lua Exce­lis­tä ohjel­mis­toi­hin (esim. Huu­bia), jot­ka mah­dol­lis­ta­vat edel­lä mai­nit­tu­jen kol­men koh­dan toteut­ta­mi­sen.   

 

Lisää artikkeleita

Budjetointi 2.021

Eri­lai­nen bud­je­toin­ti­kausi on käyn­nis­sä – ensi vuo­teen liit­tyy pal­jon epä­var­muut­ta, mikä näyt­täy­tyy monil­la toi­mia­loil­la varo­vai­si­na ja haja­nai­si­na arvioi­na tule­viin tuloi­hin ja menoi­hin liit­tyen.   Menes­ty­vät

Lue lisää

Etsimme IT-asiantuntijaa kasvavaan tiimiimme

Mikä on Vision­bay Solu­tions? Vision­bay Solu­tions on Busi­ness Intel­li­gence pal­ve­luun kes­kit­ty­nyt ohjel­­mis­­to- ja pal­ve­lu­yri­tys. Olem­me ensim­mäi­nen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus, jos­sa huo­leh­dim­me asiak­kait­tem­me koko BI-ympä­­ris­­tös­­tä ja elin­kaa­res­ta täy­sin

Lue lisää