Business Intelligence -ratkaisujen puutteet taklannut kasvuyritys on vakuuttanut asiakkaansa

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Artik­ke­li on kir­joi­tet­tu Menes­ty­vä lii­ke-elä­mä kam­pan­jaan tam­mi­kuus­sa 2020.

Busi­ness Intel­li­gence -rat­kai­su­jen osta­jan ja kon­sul­tin roo­lis­sa tahoil­laan olleet Simo ja Noo­ra Ves­te­ri­nen koki­vat muu­ta­ma vuo­si sit­ten, että mark­ki­noil­ta ei löy­ty­nyt hei­dän tar­pei­taan täyt­tä­vää BI-rat­kai­sua. Sii­tä aja­tuk­ses­ta alkoi Vision­bay Solu­tion­sin tari­na.

”Molem­mil­la oli työs­sään sama haas­te, että sil­loin tar­jol­la olleil­la BI-rat­kai­suil­la ei saa­tu halut­tu­ja tulok­sia aikaan. Perus­tim­me yri­tyk­sen ja aloim­me raken­taa pal­ve­lua, jol­lais­ta kai­pa­sim­me itse aiem­min”, Simo Ves­te­ri­nen muis­te­lee.

Vision­bay Solu­tion­sin itse kehit­tä­mä tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su Huu­bia on täyt­tä­nyt mark­ki­noil­la aukon iso­jen toi­mit­ta­jien ras­kai­na pro­jek­tei­na raken­net­ta­vien BI-rat­kai­su­jen ja pis­te­mäis­ten visua­li­soin­ti­rat­kai­su­jen välis­sä.

”Isot pro­jek­tit mää­ri­tel­lään etu­kä­teen täyt­tä­mään tie­tyt vaa­ti­muk­set, mut­ta kuka pys­tyy täs­sä het­kes­sä täs­mäl­li­ses­ti sano­maan, mil­lai­sia tar­pei­ta heil­lä on datan suh­teen esi­mer­kik­si vuo­den pääs­tä?”, Simo Ves­te­ri­nen haas­taa.

”Moni kai­paa lisää BI-rat­kai­sul­taan, mut­ta eivät osaa sanoit­taa, mitä se on. Me tar­joam­me heil­le dynaa­mi­sen ja orga­ni­saa­tion kehi­tyk­sen muka­na elä­vän rat­kai­sun. Mikään ei ole sii­nä kiveen hakat­tua vaan se tar­jo­aa aina tar­peen mukais­ta tie­toa toi­min­nas­ta.”

Datasta tiedoksi & toiminnaksi

Vision­bayn BI-filo­so­fias­sa on kol­me kan­ta­vaa teki­jää: datan hal­tuun otta­mi­nen, sen jalos­ta­mi­nen tie­dok­si ja tie­dol­la toi­mi­mi­nen.

”Meil­le Busi­ness Intel­li­gences­sa kyse on sii­tä, kuin­ka kerät­tyä tie­toa voi­daan hyö­dyn­tää orga­ni­saa­tion joh­ta­mi­ses­sa pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Sii­tä, miten luo­tet­ta­vas­ti kerä­tyn datan avul­la voi­daan suun­ni­tel­la ja ennus­taa lii­ke­toi­min­taa pel­kän nyky­ti­lan visua­li­soin­nin sijaan – tätä me tar­joam­me asiak­kail­lem­me.”

”Me myym­me pel­kän tek­no­lo­gian sijaan filo­so­fi­aa, jon­ka avul­la yri­tyk­set ymmär­tä­vät miten tie­toa voi­daan par­haim­mil­laan val­jas­taa hyö­ty­käyt­töön ja pal­ve­lua, jon­ka avul­la tie­to­läh­teis­tä saa­daan mak­si­maa­li­nen hyö­ty irti”, Noo­ra Ves­te­ri­nen jat­kaa.

”Rat­kai­sum­me avul­la kukin voi kat­soa yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taa oman vas­tuu­alu­een­sa näkö­kul­mas­ta ja saa­da sii­tä omas­sa roo­lis­saan kai­paa­man­sa tie­toa.”

Vision­bay huo­leh­tii asiak­kaan BI-pro­ses­sin toi­mi­vuu­des­ta ja rat­kai­sun elin­kaa­res­ta jat­ku­va­na pal­ve­lu­na.

”Meil­le aikoi­naan hymäh­det­tiin, kun ker­roim­me läh­te­väm­me haas­ta­maan alam­me isot pelu­rit nopeas­ti käyt­töö­no­tet­ta­val­la, kus­tan­nus­te­hok­kaal­la ja muo­kat­ta­val­la BI-rat­kai­sul­la. Nyt olem­me sii­nä pis­tees­sä, että meil­lä on jo pit­kä lis­ta tun­net­tu­ja refe­rens­sia­siak­kai­ta val­mii­na suo­sit­te­le­maan mei­tä”, Ves­te­ri­set sum­maa­vat.

Lisää artikkeleita

Budjetointi 2.021

Eri­lai­nen bud­je­toin­ti­kausi on käyn­nis­sä – ensi vuo­teen liit­tyy pal­jon epä­var­muut­ta, mikä näyt­täy­tyy monil­la toi­mia­loil­la varo­vai­si­na ja haja­nai­si­na arvioi­na tule­viin tuloi­hin ja menoi­hin liit­tyen.   Menes­ty­vät

Lue lisää

Etsimme IT-asiantuntijaa kasvavaan tiimiimme

Mikä on Vision­bay Solu­tions? Vision­bay Solu­tions on Busi­ness Intel­li­gence pal­ve­luun kes­kit­ty­nyt ohjel­­mis­­to- ja pal­ve­lu­yri­tys. Olem­me ensim­mäi­nen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus, jos­sa huo­leh­dim­me asiak­kait­tem­me koko BI-ympä­­ris­­tös­­tä ja elin­kaa­res­ta täy­sin

Lue lisää