Business Intelligence -ratkaisujen puutteet taklannut kasvuyritys on vakuuttanut asiakkaansa

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Artik­ke­li on kir­joi­tet­tu Menes­ty­vä lii­ke-elä­mä kam­pan­jaan tam­mi­kuus­sa 2020.

Busi­ness Intel­li­gence -rat­kai­su­jen osta­jan ja kon­sul­tin roo­lis­sa tahoil­laan olleet Simo ja Noo­ra Ves­te­ri­nen koki­vat muu­ta­ma vuo­si sit­ten, että mark­ki­noil­ta ei löy­ty­nyt hei­dän tar­pei­taan täyt­tä­vää BI-rat­kai­sua. Sii­tä aja­tuk­ses­ta alkoi Vision­bay Solu­tion­sin tari­na.

”Molem­mil­la oli työs­sään sama haas­te, että sil­loin tar­jol­la olleil­la BI-rat­kai­suil­la ei saa­tu halut­tu­ja tulok­sia aikaan. Perus­tim­me yri­tyk­sen ja aloim­me raken­taa pal­ve­lua, jol­lais­ta kai­pa­sim­me itse aiem­min”, Simo Ves­te­ri­nen muistelee.

Vision­bay Solu­tion­sin itse kehit­tä­mä tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su Huu­bia on täyt­tä­nyt mark­ki­noil­la aukon iso­jen toi­mit­ta­jien ras­kai­na pro­jek­tei­na raken­net­ta­vien BI-rat­kai­su­jen ja pis­te­mäis­ten visua­li­soin­ti­rat­kai­su­jen välissä.

”Isot pro­jek­tit mää­ri­tel­lään etu­kä­teen täyt­tä­mään tie­tyt vaa­ti­muk­set, mut­ta kuka pys­tyy täs­sä het­kes­sä täs­mäl­li­ses­ti sano­maan, mil­lai­sia tar­pei­ta heil­lä on datan suh­teen esi­mer­kik­si vuo­den pääs­tä?”, Simo Ves­te­ri­nen haastaa.

”Moni kai­paa lisää BI-rat­kai­sul­taan, mut­ta eivät osaa sanoit­taa, mitä se on. Me tar­joam­me heil­le dynaa­mi­sen ja orga­ni­saa­tion kehi­tyk­sen muka­na elä­vän rat­kai­sun. Mikään ei ole sii­nä kiveen hakat­tua vaan se tar­jo­aa aina tar­peen mukais­ta tie­toa toiminnasta.”

Datasta tiedoksi & toiminnaksi

Vision­bayn BI-filo­so­fias­sa on kol­me kan­ta­vaa teki­jää: datan hal­tuun otta­mi­nen, sen jalos­ta­mi­nen tie­dok­si ja tie­dol­la toimiminen.

”Meil­le Busi­ness Intel­li­gences­sa kyse on sii­tä, kuin­ka kerät­tyä tie­toa voi­daan hyö­dyn­tää orga­ni­saa­tion joh­ta­mi­ses­sa pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Sii­tä, miten luo­tet­ta­vas­ti kerä­tyn datan avul­la voi­daan suun­ni­tel­la ja ennus­taa lii­ke­toi­min­taa pel­kän nyky­ti­lan visua­li­soin­nin sijaan – tätä me tar­joam­me asiakkaillemme.”

”Me myym­me pel­kän tek­no­lo­gian sijaan filo­so­fi­aa, jon­ka avul­la yri­tyk­set ymmär­tä­vät miten tie­toa voi­daan par­haim­mil­laan val­jas­taa hyö­ty­käyt­töön ja pal­ve­lua, jon­ka avul­la tie­to­läh­teis­tä saa­daan mak­si­maa­li­nen hyö­ty irti”, Noo­ra Ves­te­ri­nen jatkaa.

”Rat­kai­sum­me avul­la kukin voi kat­soa yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taa oman vas­tuu­alu­een­sa näkö­kul­mas­ta ja saa­da sii­tä omas­sa roo­lis­saan kai­paa­man­sa tietoa.”

Vision­bay huo­leh­tii asiak­kaan BI-pro­ses­sin toi­mi­vuu­des­ta ja rat­kai­sun elin­kaa­res­ta jat­ku­va­na palveluna.

”Meil­le aikoi­naan hymäh­det­tiin, kun ker­roim­me läh­te­väm­me haas­ta­maan alam­me isot pelu­rit nopeas­ti käyt­töö­no­tet­ta­val­la, kus­tan­nus­te­hok­kaal­la ja muo­kat­ta­val­la BI-rat­kai­sul­la. Nyt olem­me sii­nä pis­tees­sä, että meil­lä on jo pit­kä lis­ta tun­net­tu­ja refe­rens­sia­siak­kai­ta val­mii­na suo­sit­te­le­maan mei­tä”, Ves­te­ri­set summaavat.

Lisää artikkeleita

Tulevaisuuden talousjohtaja on datavertti

On ilmeis­tä, että lähi­vuo­sien aika­na talous­joh­ta­jien tulee omak­sua uut­ta tek­no­lo­gi­aa, kehit­tää ana­lyyt­tis­ta datan luku­tai­toa sekä ottaa aktii­vi­nen roo­li lii­ke­toi­min­to­jen tuke­mi­ses­sa. Se on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta talous­funk­tio voi olla todel­li­nen kas­vun kump­pa­ni lii­ke­toi­min­nal­le ja orga­ni­saa­tio saa luvuis­ta enem­män irti. Lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tön muut­tues­sa myös talous­toi­min­non on pysyt­tä­vä kehi­tyk­ses­sä mukana.

Lue lisää