Case Aurajoki: Business Intelligence -työkalusta potkua liiketoiminnan läpinäkyvyyteen

Jaa tämä artikkeli

Teol­li­suu­den pin­noi­te­rat­kai­su­jen ja teräs­ra­ken­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen Aura­jo­ki-kon­ser­ni otti mer­kit­tä­vän aske­leen koh­ti tie­dol­la joh­ta­mis­ta, kun se aloit­ti yhteis­työn Vision­bay Solu­tions Oy:n kans­sa Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lu Huu­bian käyt­töö­no­tos­ta lop­pusyk­syl­lä 2020. Pal­ve­lun käyt­töön­ot­to rapor­toin­nis­sa toteu­tui muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa, min­kä myö­tä kon­ser­nin tulos­ra­por­toin­nis­sa siir­ryt­tiin uuteen aika­kau­teen. Huu­bian tuo­mat mah­dol­li­suu­det ovat täyt­tä­neet odo­tuk­set, ja alku­vuon­na 2022 myös kon­ser­nin pro­jek­tien­nus­ta­mi­nen kes­ki­tet­tiin palveluun.

BI-pal­ve­lun käyt­tö mah­dol­lis­taa Aura­joel­le dataan perus­tu­van lii­ke­toi­min­nan pää­tök­sen­teon ja joh­ta­mi­sen sekä nii­hin liit­ty­vän pro­ses­si­ke­hi­tyk­sen koko kon­ser­nis­sa. Rat­kai­sun kes­kiös­sä on Vision­bayn Huu­bia, joka luo tie­to­poh­jan kon­ser­nin toi­min­nan tehos­ta­mi­sel­le ja kan­nat­ta­val­le kas­vul­le. ”Oman toi­min­nan ymmär­tä­mi­nen on kas­va­nut orga­ni­saa­tion jokai­sel­la tasol­la. Samoin tulok­sen joh­ta­mi­nen, kun bud­je­tin rin­nal­la kul­kee ennus­te”, kon­ser­nin talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja Kat­ja Ahti kertoo.

Raportointi Huubialla avaa luvut ja antaa aidon ymmärryksen

Aloit­taes­saan yri­tyk­sen talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja­na elo­kuus­sa 2020 Ahti sai joh­dol­ta toi­veen kehit­tää kon­ser­nin rapor­toin­tia. Excel-poh­jai­nen rapor­toin­ti vei pal­jon aikaa ja lii­ke­toi­min­to­jen tulok­set näh­tiin tur­han pit­käl­lä vii­veel­lä. Myös läpi­nä­ky­vyys lii­ke­toi­min­to­jen lukui­hin oli haaste.

”Esi­mer­kik­si muut­tu­vat kulut ovat meil­lä iso kulue­rä, mut­ta Excel-rapor­tin luvus­ta ei pääs­syt porau­tu­maan syvem­mäl­le sii­hen, mis­tä kai­kes­ta se koos­tuu. Miten siis joh­taa tulos­ta, jos ei näe, mis­tä mikä­kin luku tulee. Huu­bias­sa pää­sem­me tili- ja tosi­te­ta­sol­le, eikä kenen­kään tar­vit­se kysel­lä meil­tä talous­yk­si­kös­tä näi­tä tie­to­ja erik­seen”, Ahti kuvailee.

Hän tote­aa Huu­bian nopeut­ta­neen ja sel­keyt­tä­neen rapor­toin­tia merkittävästi.

”Aiem­min rapor­tit oli­vat käy­tet­tä­vis­sä vas­ta seu­raa­van kuun puo­li­vä­lis­sä. Mitä nopeam­min tie­to on käy­tet­tä­vis­sä, sitä arvok­kaam­paa se on, kos­ka täl­löin on aikaa rea­goi­da. Myös meil­tä talous­osas­tol­la sääs­tyy nyt 2–3 työ­päi­vää, kun emme siir­rä luku­ja enää Exce­lei­hin, vaan voim­me käyt­tää tuon ajan tulos­ten aitoon analysointiin.”

Pienin askelin liikkeelle - isolla vaikutuksella

Aura­jo­ki aloit­ti BI-pro­ses­sin puh­taal­ta pöy­däl­tä ja yhteis­työ­kump­pa­nin kar­toi­tuk­ses­sa vas­taan tuli­kin monia vaih­toeh­to­ja. Kes­kus­te­lut Vision­bayn kans­sa sujui­vat heti alus­ta asti luontevasti.

”Huo­ma­sim­me yri­tyk­sel­lä ole­van pait­si vah­va osaa­mi­nen BI:stä, myös syväl­li­nen näke­mys yri­tyk­sen rapor­toin­nin tie­to­tar­peis­ta. Käyt­töön­ot­to­pro­jek­tis­sa saim­me lois­ta­vaa spar­raus­ta esi­mer­kik­si kon­ser­ni­ra­ken­teem­me raken­ta­mi­seen Huu­bi­aan. Oli help­po kes­kus­tel­la, kun kump­pa­ni tajusi heti, mis­tä puhu­taan, mik­si jotain teh­dään ja mitä halutaan.”

Alus­ta asti oli sel­vää, että perus­ra­por­toin­nin lisäk­si tulee mui­ta­kin tar­pei­ta. Ahti vink­kaa, ettei BI-han­ket­ta tar­vit­se miet­tiä lop­puun asti val­miik­si ajateltuna.

”Kan­nat­taa läh­teä liik­keel­le sii­tä tar­pees­ta, johon ensin yri­te­tään vas­ta­ta. Pie­ni­nä pala­si­na ede­ten hyö­dyt ovat parem­min mitat­ta­vis­sa ja käyt­töön­o­ton myö­tä huo­ma­taan, mitä muu­ta tar­vi­taan. Vision­bayn pal­ve­lu­mal­li toi­mii jär­ke­väs­ti, kos­ka jär­jes­tel­män ele­ment­te­jä täy­den­ne­tään asiak­kaan tar­pei­den mukaan, eikä pro­jek­ti kas­va lii­an suu­rek­si ja vai­keas­ti hal­lit­ta­vak­si. Kos­ka meil­lä ei ollut aiem­paa koke­mus­ta talou­den BI-jär­jes­tel­mis­tä, emme oli­si heti osan­neet edes miet­tiä kaik­kea tar­vit­ta­vaa tai sitä, mitä voim­me saa­da. Nyt rat­kai­su kehit­tyy juu­ri mei­dän näköiseksemme.”

Projektit haltuun ennakoimalla

Aura­joen lii­ke­toi­min­ta-alueis­ta vain teräs­ra­ken­ne­lii­ke­toi­min­ta toteu­te­taan täy­sin pro­jek­tei­na. Sen parem­paan hal­lin­taan löy­tyi Vision­bayl­tä eri­tyi­nen ratkaisu.

”Huu­bia tar­jo­aa työ­ka­lun pro­jek­ti- ja asiak­kuus­pääl­li­köil­le, mikä hel­pot­taa hei­dän työ­tään pro­jek­tin­joh­ta­mi­ses­sa. Tähän­kin asti rapor­tit pro­jek­teis­ta ovat olleet saa­ta­vil­la, mut­ta ne ovat olleet mas­sii­vi­sia lis­to­ja ja jopa 50-sivui­sia. Niis­tä puut­tui myös bud­jet­ti­seu­ran­ta. Pro­jek­ti­ra­por­teil­ta näem­me reaa­liai­kai­ses­ti, mitä kulu­ja ja las­ku­tus­ta pro­jek­teil­le on. Jär­jes­tel­mäs­tä saa­daan ryh­mit­täin kulut sekä näh­dään kaik­ki suh­tees­sa pro­jek­tin bud­jet­tiin. Teräs­ra­ken­ne­lii­ke­toi­min­nal­la on käy­tös­sä myös kuu­kausien­nus­te, joka perus­tuu sii­hen, että pro­jek­ti­pääl­lik­kö kir­jaa kuu­kausit­tain las­ku­tus- ja kus­tan­nusen­nus­teet Huu­bi­aan. Tämän ansios­ta saam­me Huu­bias­ta tulos- ja kas­sa­vir­taen­nus­teen pro­jek­teit­tain, jois­ta näem­me, mihin pro­jek­ti on menos­sa. Tämä on mer­kit­tä­vä paran­nus koko kon­ser­nin tulos- ja kas­saen­nus­tee­seen”, Ahti toteaa.

Huubiasta tukea myös strategisiin tavoitteisiin

Aura­jo­ki-kon­ser­nis­sa on oltu tyy­ty­väi­siä Huu­bian käy­tet­tä­vyy­teen, nopeu­teen ja läpinäkyvyyteen.

”Pal­ve­lun käyt­tö on osal­taan vie­nyt mei­tä eteen­päin myös Vas­tuul­li­nen kump­pa­ni -stra­te­gias­sam­me, kun tie­to on hel­pos­ti kaik­kien saa­ta­vil­la reaa­lia­jas­sa ja tie­däm­me tark­kaan, mis­tä luvut koos­tu­vat. Näin pys­tym­me tar­joa­maan myös yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me entis­tä parem­paa pal­ve­lua”, Ahti toteaa.

”Näem­me, että Huu­bial­la on mer­kit­tä­vä roo­li kon­ser­nim­me rapor­toin­nis­sa ja stra­te­gis­ten tavoit­tei­den saavuttamisessa.”

Vuon­na 1967 perus­tet­tu Aura­jo­ki on metal­li­teol­li­suu­den pin­noi­tus­rat­kai­sui­hin, teol­li­siin pal­ve­lui­hin ja teräs­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­nut yri­tys. Sen lii­ke­vaih­to on noin 28 mil­joo­naa euroa ja hen­ki­lös­tö­mää­rä 170. Aura­jo­ki-kon­ser­nin teh­taat sijait­se­vat Auras­sa, Lie­ves­tuo­reel­la, Mik­ke­lis­sä, Pirk­ka­las­sa, Saa­ri­jär­vel­lä ja Turus­sa sekä Daug­ma­les­sa Latviassa.

Tilaa tiedolla johtamisen oppaamme

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää