Case Praecom Group: Visionbayn asiakasymmärrys ja tapa toimia vakuuttivat kasvuyrityksen

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Kokous­tek­no­lo­gi­aa, IT-pal­ve­lui­ta sekä AV- ja näyt­tö­pal­ve­lui­ta tar­joa­va Praecom Group on teh­nyt ison kas­vu­loi­kan vii­me vuo­si­na. Se on näky­nyt myös rapor­toin­nis­sa: sen mää­rä on lisään­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti. BI-pal­ve­lun käyt­töön­ot­to toi kon­ser­nil­le huo­mat­ta­vaa ajan­käy­tön sääs­töä, toi­min­nan sel­keyt­tä sekä myös mini­moi virheitä.

Praecom Group on useam­mas­ta yri­tyk­ses­tä koos­tu­va kon­ser­ni. Kon­ser­nin rapor­toin­ti toi­mi hyvin perin­tei­ses­ti, ja kas­vun myö­tä sii­nä alkoi olla jo hankaluuksia. 

– Koko­sim­me raport­te­ja Exce­lei­nä ja joh­to­ryh­mä­ko­kouk­sia var­ten teim­me esi­tys­ver­siot Power­Poin­til­la. Käsin teh­des­sä vir­hei­tä­kin sat­tui eri­tyi­ses­ti graa­fien kans­sa, ker­too Praecom Grou­pin COO Juha Elo­nen.

Praecom Grou­pis­sa halut­tiin muut­taa van­ha toi­min­ta­ta­pa talou­den ja myyn­nin rapor­toin­nis­sa joh­to­ryh­mis­sä ja hal­li­tus­ta­sol­la. Enti­set Exce­lit ja Power­poin­tit ovat­kin nyt his­to­ri­aa ja kaik­ki käy­dään läpi suo­raan Vision­bayn toi­mit­ta­mas­ta Huubia-järjestelmästä.

– Tämä on sääs­tä­nyt tavat­to­mas­ti aikaa ja tapa toi­mia on nyt suo­ra­vii­vais­ta sekä data visu­aa­li­ses­ti sel­ke­ää, Elo­nen kiittelee.

Huu­bia tuli Praecom Grou­pin käyt­töön vuo­den 2021 alus­sa. Sii­tä läh­tien kon­ser­nin luku­ja on seu­rat­tu niin kon­ser­niy­ri­tys­ten kuin kon­ser­nin joh­dos­sa ajan­ta­sai­ses­ti suo­raan jär­jes­tel­mäs­tä sel­keäs­ti visua­li­soi­dun datan saattelemana.

Lue koko asiakastarina

Lisää artikkeleita

Tiedolla johtamisen huipulle neljän pysähdyksen taktiikalla

Kaik­ki aikaa kes­tä­vä raken­ta­mi­nen vaa­tii asian­mu­kai­set perus­tuk­set. Nel­jän pysäh­dyk­sen tak­tiik­ka aut­taa onnis­tu­maan orga­ni­saa­tion tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su­jen käyt­töö­no­tos­sa. Nap­paa suun­ni­tel­ma halt­tuusi ja mat­ka­kump­pa­ni­kin on tarjolla!

Lue lisää

Luotettavuus ja ketteryys Visionbayn vahvuuksia BI-yhteistyökumppanina

Vision­bay Solu­tions Oy toteut­ti kevääl­lä 2021 laa­ja-alai­sen sekä asiak­kail­le että omal­le hen­ki­lös­töl­le suun­na­tun kyse­ly­tut­ki­muk­sen. Sen tavoit­tee­na oli sel­vit­tää yri­tyk­sen kil­pai­lue­tua mark­ki­noil­la ja tut­kia, vas­taa­ko tuo­tet­tu pal­ve­lu myy­tyä mielikuvaa.

Lue lisää