Case Praecom Group: Visionbayn asiakasymmärrys ja tapa toimia vakuuttivat kasvuyrityksen

Jaa tämä artikkeli

Kokous­tek­no­lo­gi­aa, IT-pal­ve­lui­ta sekä AV- ja näyt­tö­pal­ve­lui­ta tar­joa­va Praecom Group on teh­nyt ison kas­vu­loi­kan vii­me vuo­si­na. Se on näky­nyt myös rapor­toin­nis­sa: sen mää­rä on lisään­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti. BI-pal­ve­lun käyt­töön­ot­to toi kon­ser­nil­le huo­mat­ta­vaa ajan­käy­tön sääs­töä, toi­min­nan sel­keyt­tä sekä myös mini­moi virheitä.

Praecom Group on useam­mas­ta yri­tyk­ses­tä koos­tu­va kon­ser­ni. Kon­ser­nin rapor­toin­ti toi­mi hyvin perin­tei­ses­ti, ja kas­vun myö­tä sii­nä alkoi olla jo hankaluuksia. 

– Koko­sim­me raport­te­ja Exce­lei­nä ja joh­to­ryh­mä­ko­kouk­sia var­ten teim­me esi­tys­ver­siot Power­Poin­til­la. Käsin teh­des­sä vir­hei­tä­kin sat­tui eri­tyi­ses­ti graa­fien kans­sa, ker­too Praecom Grou­pin COO Juha Elo­nen.

Praecom Grou­pis­sa halut­tiin muut­taa van­ha toi­min­ta­ta­pa talou­den ja myyn­nin rapor­toin­nis­sa joh­to­ryh­mis­sä ja hal­li­tus­ta­sol­la. Enti­set Exce­lit ja Power­poin­tit ovat­kin nyt his­to­ri­aa ja kaik­ki käy­dään läpi suo­raan Vision­bayn toi­mit­ta­mas­ta Huubia-järjestelmästä.

– Tämä on sääs­tä­nyt tavat­to­mas­ti aikaa ja tapa toi­mia on nyt suo­ra­vii­vais­ta sekä data visu­aa­li­ses­ti sel­ke­ää, Elo­nen kiittelee.

Huu­bia tuli Praecom Grou­pin käyt­töön vuo­den 2021 alus­sa. Sii­tä läh­tien kon­ser­nin luku­ja on seu­rat­tu niin kon­ser­niy­ri­tys­ten kuin kon­ser­nin joh­dos­sa ajan­ta­sai­ses­ti suo­raan jär­jes­tel­mäs­tä sel­keäs­ti visua­li­soi­dun datan saattelemana.

Lue koko asiakastarina

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää