Etsimme IT-asiantuntijaa kasvavaan tiimiimme

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mikä on Vision­bay Solu­tions?

Vision­bay Solu­tions on Busi­ness Intel­li­gence pal­ve­luun kes­kit­ty­nyt ohjel­mis­to- ja pal­ve­lu­yri­tys. Olem­me ensim­mäi­nen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus, jos­sa huo­leh­dim­me asiak­kait­tem­me koko BI-ympä­ris­tös­tä ja elin­kaa­res­ta täy­sin pal­ve­lu­na. Olem­me voi­mak­kaas­ti kas­va­va vuon­na 2014 perus­tet­tu yri­tys, ja toi­mi­pis­teem­me sijait­see Hel­sin­gis­sä. Asiak­kaam­me ovat kas­vu­ha­kui­sia pk-yri­tyk­siä ja kon­ser­ne­ja.

 

Mitä haem­me?

Haem­me IT-asian­tun­ti­jaa yllä­pi­tä­mään ja kehit­tä­mään yri­tyk­sem­me IT-ympä­ris­töä. IT-ympä­ris­tööm­me kuu­luu vir­tu­aa­li­set Win­dows- ja Linux-pal­ve­li­met, sekä pie­nen tii­mim­me työn­te­ki­jöi­den pää­te­lait­teet. Hal­lin­ta­työ­ka­lui­na Opens­tack, Mic­ro­soft AD ja Mic­ro­soft 365. Osa­na työ­teh­tä­viin kuu­luu myös asia­kas­ra­ja­pin­tayh­teyk­sien toteut­ta­mi­nen, esi­merk­ki­nä site-to-site VPN tun­ne­lei­den luon­nin orga­ni­soin­ti.

Työs­ken­te­lem­me toi­mis­tol­lam­me Hel­sin­gis­sä ja osit­tain myös etä­nä.

Sovit eri­tyi­sen hyvin tii­miim­me, jos tyk­käät teh­dä kor­kea­laa­tuis­ta työ­tä ja haluat kehit­tää itseä­si.

 

Mik­si haluai­sit tul­la meil­le?

Olem­me kas­vu­yh­tiö, joten työ­teh­tä­vien sisäl­tö kehit­tyy jat­ku­vas­ti. Yllä­pi­to­teh­tä­vien lisäk­si sinul­la on mah­dol­li­suus kehit­tää IT-ympä­ris­tön yllä­pi­to- ja moni­to­roin­ti­käy­tän­tö­jä sekä osal­lis­tua eri­lai­siin kehi­tys­pro­jek­tei­hin. Esi­mer­kik­si tulem­me kehit­tä­mään entis­tä­kin parem­mat toi­min­ta­ta­vat kon­sul­teil­lem­me sii­hen, miten kehi­tys­työ toi­mii sau­mat­to­mas­ti pää­te­lait­teil­ta asiak­kait­tem­me tie­to­läh­tei­siin.

 

Koke­mus- ja tai­to­vaa­ti­muk­set

  • Vähin­tään 2 vuo­den työ­ko­ke­mus­ta IT-pal­ve­luis­ta tai pal­ve­li­nym­pä­ris­tö­jen jär­jes­tel­mä­val­vo­jan työt (esim. Sys­tem Specia­list)
  • Tie­to­verk­ko­jen tun­te­mi­nen (IPv4)
  • Kom­mu­ni­koin­ti suo­mek­si ja englan­nik­si

 

Eduk­si kat­so­taan

  • Vah­va tie­to­verk­ko­jen osaa­mi­nen
  • Koke­mus­ta Linux-pal­ve­lin­ten yllä­pi­dos­ta
  • Mic­ro­soft 365 osa-aluei­den osaa­mi­nen (Azu­reAD, Intu­ne)

 

Mikä­li kiin­nos­tuk­se­si herä­si, voit lähet­tää CV:n ja työ­ha­ke­muk­sen palk­ka­toi­vei­neen säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen info@visionbay.fi

Tar­vit­taes­sa lisä­tie­toa työ­teh­tä­väs­tä antaa Juk­ka Veh­ka­maa 0504301382 jukka.vehkamaa@visionbay.fi

Haku on auki sii­hen asti kun­nes sopi­va työn­te­ki­jä löy­de­tään teh­tä­vään.

Lisää artikkeleita

Budjetointi 2.021

Eri­lai­nen bud­je­toin­ti­kausi on käyn­nis­sä – ensi vuo­teen liit­tyy pal­jon epä­var­muut­ta, mikä näyt­täy­tyy monil­la toi­mia­loil­la varo­vai­si­na ja haja­nai­si­na arvioi­na tule­viin tuloi­hin ja menoi­hin liit­tyen.   Menes­ty­vät

Lue lisää

Etsimme IT-asiantuntijaa kasvavaan tiimiimme

Mikä on Vision­bay Solu­tions? Vision­bay Solu­tions on Busi­ness Intel­li­gence pal­ve­luun kes­kit­ty­nyt ohjel­­mis­­to- ja pal­ve­lu­yri­tys. Olem­me ensim­mäi­nen pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus, jos­sa huo­leh­dim­me asiak­kait­tem­me koko BI-ympä­­ris­­tös­­tä ja elin­kaa­res­ta täy­sin

Lue lisää