Avoin työtehtävä: Business Intelligence -konsultti

Jaa tämä artikkeli

Nau­tit­ko datan paris­sa työs­ken­te­lys­tä ja haluat­ko aut­taa asiak­kai­ta­si menes­ty­mään tie­dol­la joh­ta­mi­sen avul­la? Etsim­me nyt Vision­bay Solu­tion­sil­le Busi­ness Intel­li­gence -kon­sult­tia vas­taa­maan asiak­kai­den BI-pro­ses­seis­ta. Teh­tä­väs­sä menes­tyy asia­kas­läh­töi­nen BI-osaa­ja, jol­ta löy­tyy aikai­sem­paa koke­mus­ta kon­sult­ti­roo­lis­ta. Jos siis innos­tut tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­luis­ta ja haluat työs­ken­nel­lä kas­va­vas­sa ja kehit­ty­väs­sä orga­ni­saa­tios­sa, hae teh­tä­vään jo tänään!

Vision­bay Solu­tions Oy:n Busi­ness Intel­li­gence -kons­tul­tin teh­tä­väs­sä työs­ken­te­let mie­len­kiin­toi­sis­sa asia­kas­pro­jek­teis­sa ja vas­taat aina koko­nais­val­tai­ses­ti pro­jek­tin toteu­tuk­ses­ta ja hal­lin­noin­nis­ta. Suun­nit­te­let ja toteu­tat asiak­kaan tar­pei­siin vas­taa­via BI-rat­kai­su­ja, ja kon­sul­toit asiak­kaan avain­hen­ki­löi­tä tie­dol­la toi­mi­mi­ses­ta ja joh­ta­mi­ses­ta. Mää­rit­te­let asiak­kaal­le sovel­tu­vat rat­kai­sut, koos­tat datas­ta tie­to­mal­lin­nuk­set, muo­dos­tat tar­vit­ta­vat rapor­tit ja visua­li­soin­nit sekä luot ennus­te­pro­ses­sit asiak­kaan käyt­töön. Kes­kei­sim­piä tek­no­lo­gioi­ta ovat SQL, ETL-työ­ka­lut (mm. SSIS) sekä Vision­bayn kehit­tä­mä Huu­bia-työ­ka­lu. Tuek­se­si saat asian­tun­te­van ja kan­nus­ta­van tiimin.

Kuka sinä olet?

Etsi­mäl­läm­me osaa­jal­la on vähin­tään parin vuo­den koke­mus Busi­ness Intel­li­gence-kon­sul­tin teh­tä­vis­tä tai muus­ta saman­kal­tai­ses­ta roo­lis­ta. Arvos­tam­me eri­tyi­ses­ti kehit­ty­mis­ha­luis­ta asen­net­ta ja kykyä oppia uut­ta. Työs­ken­te­let mie­lel­lä­si asia­kas­ra­ja­pin­nas­sa ja kom­mu­ni­koit suju­vas­ti niin asia­kas­yri­tys­ten talous­joh­ta­jien kuin toi­mi­tus­joh­ta­jien kans­sa. Kyke­net vas­taa­maan pro­jek­teis­ta koko­nais­val­tai­ses­ti ja vie­mään asioi­ta itse­näi­ses­ti eteen­päin. Hal­lit­set teh­tä­vän kes­kei­sim­mät tek­no­lo­giat (SQL, SSIS tai vas­taa­va) ja käy­tät suju­vas­ti jotain BI-työ­ka­lua (Power­BI, Qlik­Sen­se yms.). Sinul­la on vah­va tek­ni­nen osaa­mi­nen, mut­ta ajat­te­lu­ta­pa­si on lii­ke­toi­min­ta­läh­töi­nen. Työs­ken­te­let suju­vas­ti suo­men kie­lel­lä ja sinul­la on myös hyvä englan­nin kie­len taito.

Keitä me olemme?

Vision­bay Solu­tions Oy on Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­luun kes­kit­ty­nyt ohjel­mis­to- ja pal­ve­lu­yri­tys. Tar­joam­me ensim­mäi­se­nä suo­ma­lai­se­na yri­tyk­se­nä koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lu­ko­ko­nai­suut­ta, jol­la huo­leh­di­taan asiak­kai­den koko BI-pro­ses­sis­ta, käy­tös­tä ja ympä­ris­tön elin­kaa­res­ta. Autam­me asiak­kai­tam­me hyö­dyn­tä­mään lii­ke­toi­min­nas­ta syn­ty­vää dataa kas­vun ja kan­nat­ta­vuu­den joh­ta­mi­ses­sa sekä osal­lis­ta­maan koko orga­ni­saa­tio­ta tie­dol­la toi­mi­mi­seen. Asia­kas­kun­tam­me koos­tuu kas­vu­ha­kui­sis­ta pk-yri­tyk­sis­tä ja kon­ser­neis­ta. Meil­lä työs­ken­te­lee 15 hen­ki­löä, ja toi­mi­pis­teem­me sijait­see kes­kei­sel­lä sijain­nil­la Hel­sin­gin Kampissa.

Työn­te­ki­jöil­lem­me tar­joam­me vauh­dik­kaan ja ren­non työyh­tei­sön, jos­sa kehi­ty­tään, kas­ve­taan ja viih­dy­tään. Töi­tä teh­dään tosis­saan, mut­tei vaka­vis­saan, ja työ­tä vas­ta­pai­not­ta­vat yhtei­set akti­vi­tee­tit ja vir­kis­tys­het­ket. Työ­käy­tän­nöt yri­tyk­ses­säm­me ovat nyky­ai­kai­set ja teh­tä­väs­sä on jous­ta­va etä­työ­mah­dol­li­suus. Omas­sa roo­lis­sa­si autat suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä menes­ty­mään lii­ke­toi­min­nas­saan ja olet muka­na Vision­bayn kehit­tä­mi­ses­sä eteenpäin.

Mikä­li siis tun­nis­tat seu­raa­via asioi­ta itses­tä­si, saa­tat olla etsi­mäm­me osaa­ja kollegaksemme:

  • Sinul­la on vähin­tään parin vuo­den koke­mus vas­taa­vis­ta tehtävistä
  • Kyke­net työs­ken­te­le­mään suo­men ja englan­nin kielillä
  • Haluat työs­ken­nel­lä yhteis­työs­sä asiak­kai­den kans­sa ja vas­ta­ta pro­jek­teis­ta kokonaisuudessaan
  • Työ­ka­lu­pak­kii­si kuu­lu­vat SQL ja ETL/­BI-työ­ka­lut ja omak­sut mie­lel­lä­si myös uusia teknologioita
  • Ymmär­rät lii­ke­toi­min­nan pro­ses­se­ja ja pys­tyt nii­den poh­jal­ta laa­ti­maan tie­to­mal­lin­nuk­sia ja datavirtoja
  • Sinul­la on hyvät vies­tin­tä­tai­dot sekä kehit­ty­mis­ha­lui­nen ja aktii­vi­nen työskentelyote

Ete­nem­me poten­ti­aa­lis­ten haki­joi­den kans­sa nopeal­la aika­tau­lul­la, joten nyt on oikea aika teh­dä nopei­ta päätöksiä.

Aloi­tus: Sovittavissa/Mahdollisimman pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen
Työn kes­to: Vaki­tui­nen
Toi­mi­pis­te: Hel­sin­ki
Palk­ka­mal­li: Kiin­teä kuu­kausi­palk­ka + laskutuspalkkio

Hakemukset ja lisätietoja

Simo Ves­te­ri­nen
CEO, Part­ner
+358 40 637 3314
simo.vesterinen@visionbay.fi

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää