Hohde Group valitsi Visionbayn BI-kumppanikseen

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ham­mas­lää­kä­ri- ja ham­mas­la­bo­ra­to­rio­pal­ve­lui­ta tar­joa­va Hoh­de Group on valin­nut Vision­bay Solu­tions Oy:n BI-pal­ve­lut tie­dol­la joh­ta­mi­sen tuek­seen. Vision­bayn Huu­bia-työ­ka­lun avul­la voi­daan jakaa orga­ni­saa­tion avain­hen­ki­löil­le yhteis­tä ja luo­tet­ta­vaa tilan­ne­ku­vaa lii­ke­toi­min­to­jen johtamiseen.

Hoh­de Group Oy on yksi­tyi­nen, täy­den pal­ve­lun ham­mas­lää­kä­ri- ja ham­mas­la­bo­ra­to­rio­alan kon­ser­ni, jon­ka yli 200 suun ter­vey­den­huol­lon ja ham­mas­la­bo­ra­to­rio­alan ammat­ti­lais­ta tar­joa­vat laa­du­kas­ta yleis- ja eri­kois­ham­mas­hoi­toa jat­kos­sa 11 toi­mi­pis­tees­sä ja ham­mas­la­bo­ra­to­rio­toi­min­taa 10 toi­mi­pis­tees­sä Suomessa.

Huu­bia on Vision­bay Solu­tion­sin kehit­tä­mä lii­ke­toi­min­nan työ­ka­lu, jon­ka avul­la datan visua­li­soin­ti, tie­don kerää­mi­nen, jaka­mi­nen ja seu­raa­mi­nen on help­poa. Dataa ei kerä­tä tar­koi­tuk­set­to­mas­ti, vaan Huu­bian avul­la dataa voi­daan hal­li­ta ja hyö­dyn­tää tehok­kaas­ti lii­ke­toi­min­nan johtamiseen.

”Huu­bian myö­tä saam­me yksik­kö­ta­son joh­to­hen­ki­löt parem­min mukaan lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­luun ja heil­le ymmär­rys­tä koko kon­ser­nia kos­ke­vis­ta lai­na­lai­suuk­sis­ta. Yksi­köi­den päi­vit­täi­nen joh­ta­mi­nen on tär­ke­ää, mut­ta talous on yhtä tär­keä ja Huu­bia antaa tukea sii­hen. Asiak­kail­lem­me olem­me ham­mas­lää­ke­tie­teen aal­lon­har­jal­la nyky­ai­kai­sel­la ja kor­kea­ta­soi­sel­la teke­mi­sel­lä. Samaan pyrim­me yri­tyk­sen ope­ra­tii­vi­sel­la tasol­la kehit­tä­mäl­lä joh­ta­mis­jär­jes­tel­määm­me ja hyö­dyn­tä­mäl­lä tie­dol­la joh­ta­mi­sen mal­lia”, ker­too Hoh­de Grou­pin talous­joh­ta­ja Hen­ri Tuh­ka­nen han­kin­nan taustoista.

Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa käyt­tä­jiä on ham­mas­lää­kä­ri­pal­ve­lui­den puo­lel­ta pari­kym­men­tä, jon­ka jäl­keen Huu­bian otta­vat käyt­töön­sä myös labo­ra­to­rio­yk­si­köt. Yhteen­sä käyt­tä­jiä tulee ole­maan kolmisenkymmentä.

”Hoh­de Grou­pin tyyp­pi­sil­le kas­vu­yri­tyk­sil­le Huu­bia sekä sen ympä­ril­lä tar­jot­ta­vat tie­to­va­ras­to- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­lum­me luo­vat puit­teet koko orga­ni­saa­tion tie­dol­la toi­mi­mi­sel­le. Olen erit­täin iloi­nen, että saam­me olla hei­dän kans­saan yhteis­työs­sä ja tuo­da heil­le tukea kas­vustra­te­gian toteu­tuk­ses­sa ja joh­ta­mis­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­ses­sä”, kom­men­toi Vision­bay Solu­tions Oy:n myyn­ti­joh­ta­ja Lau­ri Vor­na­nen.

Hen­ri Tuh­ka­nen näkee saman: ”Huu­bia tuo meil­le lisä­ar­voa ja kil­pai­lue­tua sii­nä, että se hel­pot­taa yri­ty­sos­to­jen kaut­ta tule­vien uusien toi­mi­pis­tei­den integroi­tu­mis­ta emo­yh­ti­öön. Huu­bia mah­dol­lis­taa kon­ser­nin tär­keim­piin tun­nus­lu­kui­hin perus­tu­van lii­ke­toi­min­nan rapor­toin­nin ja seu­ran­nan. Kun kaik­ki data on yhdes­sä jär­jes­tel­mäs­sä, ei tie­to­ja tar­vit­se kat­soa eri läh­teis­tä, tai koos­taa itse eril­li­siä Exce­lei­tä. Kaik­ki nou­dat­ta­vat samaa toi­min­ta­ta­paa, mikä tuo luo­tet­ta­vuut­ta lii­ke­toi­min­nan joh­ta­mi­seen ja myös ajan säästöä.”

Hoh­de Grou­pin kas­vu­ta­ri­naan kuu­lu­vat myös pää­oma­si­joit­ta­jat, joil­le rapor­toi­daan sään­nöl­li­ses­ti. ”Heil­le rapor­toim­me tiet­ty­jä tun­nus­lu­ku­ja, jot­ka Huu­bian avul­la ovat auto­ma­ti­soi­ta­vis­sa jär­jes­tel­mäs­tä. Nekin rapor­tit saam­me tule­vai­suu­des­sa teh­tyä ja eteen­päin entis­tä nopeam­min aina kvar­taa­lin päät­teek­si”, näkee Tuh­ka­nen Huu­bian etuna.

Hoh­de Grou­pin ja Vision­bayn yhteis­työ­so­pi­mus teh­tiin maa­lis­kuus­sa. Huu­bian käyt­tö yksi­köis­sä aloi­te­taan heti kesä­lo­mien jäl­keen. Hen­ri Tuh­ka­nen tote­aa sel­keän, nopean ja kus­tan­nus­te­hok­kaan tavan toi­mia teh­neen hel­pok­si vali­ta Vision­bay BI-kumppaniksi.

LISÄTIETOA:
Hoh­de Group Oy, talous­joh­ta­ja Hen­ri Tuh­ka­nen, puh. 0445711543
Vision­bay Solu­tions Oy, myyn­ti­joh­ta­ja Lau­ri Vor­na­nen, puh. 040 770 9219

Lisää artikkeleita

BI-konsultti kysyy ja tarkistaa - eikä ainakaan oleta

Kesä­kuun alus­sa BI-kon­sult­ti Ant­ti Ait­ta­maan Lin­ke­dIn ilmoit­ti, että hän on ollut nykyi­ses­sä työs­sään Vision­bay Solu­tions Oy:n pal­ve­luk­ses­sa kol­me vuot­ta. Aika on mie­hen mukaan men­nyt kuin sii­vil­lä. Koke­muk­set niin aiem­min asiak­kaan näkö­kul­mas­ta Huu­bia-pää­käyt­tä­jä­nä kuin nyt asian­tun­ti­ja­na haas­ta­vat muka­val­la tavalla.

Lue lisää

Hohde Group valitsi Visionbayn BI-kumppanikseen

Ham­mas­lää­kä­ri- ja ham­mas­la­bo­ra­to­rio­pal­ve­lui­ta tar­joa­va Hoh­de Group on valin­nut Vision­bay Solu­tions Oy:n BI-pal­ve­lut tie­dol­la joh­ta­mi­sen tuek­seen. Vision­bayn Huu­bia-työ­ka­lun avul­la voi­daan jakaa orga­ni­saa­tion avain­hen­ki­löil­le yhteis­tä ja luo­tet­ta­vaa tilan­ne­ku­vaa lii­ke­toi­min­to­jen johtamiseen.

Lue lisää