Huubia

Työkalu tiedon analysointiin, liiketoiminnan suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan

Huubian avulla data valjastetaan
liiketoiminnan johtamiseen

Huu­bia on Vision­bay Solu­tion­sin kehit­tä­mä lii­ke­toi­min­nan työ­ka­lu, jon­ka avul­la datan visua­li­soin­ti, tie­don jaka­mi­nen ja seu­raa­mi­nen on help­poa. Dataa ei kerä­tä tar­koi­tuk­set­to­mas­ti, sil­lä Huu­bian avul­la dataa voi­daan hal­li­ta ja hyö­dyn­tää tehok­kaas­ti lii­ke­toi­min­nan joh­ta­mi­seen.

Huu­bian avul­la datas­tan­ne raken­ne­tut ver­tai­lu­kel­poi­set tie­to­mal­lit ja olen­nai­set tie­dot muun­tu­vat hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vään ja käy­tet­tä­vään muo­toon. Huu­bia on äärim­mäi­sen teho­kas työ­ka­lu uuden tie­don luo­mi­seen ja löy­tä­mi­seen sekä visua­li­soi­mi­seen ja jaka­mi­seen. Huu­bian avul­la voi­daan mää­rit­tää ja mita­ta avain­lu­ku­ja, aset­taa tavoit­tei­ta ja auto­ma­ti­soi­da nii­den toteu­tu­mi­sen seu­ran­ta. Sen avul­la voi­daan ennus­taa, bud­je­toi­da ja rea­goi­da muut­tu­viin tilan­tei­siin reaa­lia­jas­sa.

Hyödyntämätöntä dataa?

Tie­dol­la joh­ta­mi­nen on joh­ta­mi­sen mal­li, jos­sa pää­tök­set teh­dään vais­to­jen ja tun­tei­den lisäk­si datas­ta jalos­tet­tuun tie­toon poh­jau­tuen. Par­haas­sa tapauk­ses­sa tie­dol­la joh­ta­mi­nen jal­kau­te­taan kai­kil­le orga­ni­saa­tion tasoil­le, mikä puo­les­taan tuot­taa tie­toon nojau­tu­vaa toi­min­taa.

Tie­dol­la joh­ta­mi­seen tar­vit­ta­vaa dataa on saa­ta­vil­la run­saas­ti, ja tyy­pil­li­ses­ti dataa kerä­tään­kin yri­tyk­sis­sä val­ta­via mää­riä, ymmär­tä­mät­tä kui­ten­kaan sen täyt­tä poten­ti­aa­lia. Datas­ta saa­te­taan jopa tuot­taa raport­te­ja, mut­ta nii­den tar­joa­maa tie­toa ei ana­ly­soi­da, seu­ra­ta tai hyö­dyn­ne­tä lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa.

Huubian käyttöönotto
neljässä viikossa

Pit­käl­le auto­ma­ti­soi­dun käyt­töön­ot­to­pro­ses­sin ja oman Huu­bia-käyt­tö­liit­ty­män ansios­ta pys­tym­me tar­joa­maan käyt­töön­o­ton orga­ni­saa­tiol­len­ne perä­ti nel­jäs­sä vii­kos­sa. Tie­don ana­ly­soin­ti, jaka­mi­nen ja seu­raa­mi­nen saa­daan käyt­töön nopeas­ti ja yri­tyk­ses­sän­ne voi­daan ottaa ensim­mäi­set aske­leet koh­ti tie­dol­la joh­ta­mi­sen aika­kaut­ta.

Tie­dol­la joh­ta­mi­nen on aina koko­nai­suus, jos­ta ei voi­da irrot­taa yhtä osa-aluet­ta ilman tois­ta. Sik­si Huu­bias­sa on yhdis­tet­ty kaik­ki tar­vit­ta­vat työ­ka­lut koko­nai­suu­dek­si. Me Vision­bayl­la huo­leh­dim­me, että datan tie­to­mal­lin­nus on kun­nos­sa ja hyö­dyn­nät­te Huu­bi­aa par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la.

huubian-kayttoonotto

Huubia-käyttöliittymän
ominaisuudet

Huu­bia-käyt­tä­liit­ty­mä koos­tuu vii­des­tä osa alu­ees­ta, joi­den avul­la voit­te muun muas­sa luo­da raport­te­ja ja dash­boar­de­ja (Report Cen­ter), luo­da ennus­te­mal­le­ja ja bud­jet­te­ja (Plan­ner), mää­rit­tää ja mita­ta tavoit­tei­ta (Dyna­mic KPIs), löy­tää uut­ta tie­toa ja relaa­tioi­ta (Value Pro­fi­ler) sekä aset­taa auto­maat­ti­sia häly­tyk­siä valit­tui­hin raja-arvoi­hin perus­tuen (Alert Cen­ter).

Visualisoi ja jaa

Report Center

Visua­li­soi tie­toa sekä jaa sitä tii­meil­le, asiak­kail­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le. Hyö­dyn­nä aikai­sem­min hajal­laan ollut data Huu­bias­sa ja luo Report Cen­te­rin avul­la ana­lyy­se­jä, raport­te­ja ja dash­boar­de­ja hel­pos­ti ja nopeas­ti.

 • Visua­li­soi ja jaa
 • Luo raport­te­ja, dash­boar­de­ja ja ad hoc -ana­lyy­se­jä
 • Porau­du yksi­tyis­koh­tiin ana­ly­se tree -omi­nai­suu­den avul­la
 • Muok­kaa raport­te­ja omiin tar­pei­siin­ne sopi­vik­si
 • Jul­kai­se ja kes­kus­te­le kom­ment­ti­sei­näl­lä
 • Jaa teh­tä­viä osal­lis­tu­jil­le ja seu­raa edis­ty­mis­tä
 • Luo näky­miä mui­hin jär­jes­tel­miin

Ennusta ja budjetoi

Planner

Väl­tä mah­dol­li­set yllä­tyk­set, luo vaih­toeh­toi­sia ske­naa­rioi­ta ja bud­je­toi. Plan­ner on täy­si­ve­ri­nen bud­je­toin­ti- ja ennus­te­työ­ka­lu, jon­ka avul­la keräät bud­jet­te­ja ja ennus­tei­ta orga­ni­saa­tios­ta sekä yhdis­tät bud­je­toi­dut, toteu­tu­neet ja ennus­te­tut luvut samaan näky­mään. Kes­ki­tet­ty pro­ses­si keven­tää hal­lin­nol­lis­ta työ­tä sekä aut­taa sinua näke­mään yri­tyk­se­si koko­nais­ku­van ja enna­koi­maan muut­tu­via tilan­tei­ta ajois­sa.

 • Luo bud­je­toin­ti- ja ennus­te­mal­le­ja
 • Luo bud­je­toin­ti­pro­ses­si
 • Luo ske­naa­rioi­ta
 • Seu­raa bud­je­toin­ti­teh­tä­vien edis­ty­mis­tä
 • Hyö­dyn­nä luo­tu tie­to Report Cen­te­ris­sä

Mittaa suorituskykyä KPI-mittareilla

Dynamic KPIs

Mää­ri­tä, mit­taa ja seu­raa tavoit­tei­ta­si sekä saa­vu­tuk­sia­si KPI-mit­ta­rei­den avul­la. Dyna­mic KPIs -työ­ka­lun ansios­ta voit var­mis­taa, että kaik­ki tii­mi­si työs­ken­te­le­vät samas­ta näkö­kul­mas­ta koh­ti yhtei­siä sel­keäs­ti ase­tet­tu­ja tavoit­tei­ta ja seu­ra­ta nii­den toteu­tu­mis­ta.

 • Mää­rit­te­le tavoit­teet ja mit­taa saa­vu­tuk­sia
 • Luo ja hal­lin­noi KPI-tulos­kort­te­ja
 • Lin­ki­tä KPI-mit­ta­rei­hin selit­tä­viä ana­lyy­se­jä
 • Syö­tä tavoi­tear­vo­ja eri ajan­jak­soil­le

Löydä ja luo uutta tietoa

Value Profiler

Rikas­ta tie­toa­si edis­ty­neem­mäl­lä datal­la, löy­dä uut­ta tie­toa ja yhtä­läi­syyk­siä sekä toden­na pää­tös­ten vai­ku­tuk­sia nii­den avul­la. Value Pro­fi­le­rin avul­la voit hyö­dyn­tää orga­ni­saa­tio­si asian­tun­te­mus­ta mah­dol­lis­ta­mal­la relaa­tioi­den luo­mi­sen ja löy­tä­mi­sen kai­kil­le käyt­tö­liit­ty­män käyt­tä­jil­le.

 • Ryh­mit­te­le ja lou­hi tie­toa data mining -työ­ka­luil­la
 • Rikas­ta dataa ja löy­dä relaa­tioi­ta
 • Löy­dä tren­de­jä ja toden­na pää­tös­ten vai­ku­tuk­sia
 • Löy­dä kan­nat­ta­vuu­teen vai­kut­ta­vat teki­jät
 • Hyö­dyn­nä uusi tie­to muis­sa osa-alueis­sa

Automatisoi poikkeamien seuranta

Alert Center

Paran­na rea­goin­ti­no­peut­ta, mini­moi ris­ke­jä ja lisää tuot­ta­vuut­ta auto­ma­ti­soi­tu­jen häly­tys­ten avul­la. Alert Cen­te­rin auto­ma­ti­soi­dun seu­ran­nan avul­la voit luo­da häly­tyk­siä halua­mie­si raja-arvo­jen perus­teel­la, saa­da reaa­liai­kais­ta tie­toa sekä val­miik­si ana­ly­soi­tu­ja tilas­to­ja Huu­bian havai­tes­sa poik­kea­mia datas­sa ja rea­goi­da muut­tu­viin tilan­tei­siin nopeas­ti.

 • Ase­ta auto­maat­ti­set häly­tyk­set poik­kea­mis­ta datas­sa
 • Luo ja hal­lin­noi häly­tyk­siä raja-arvoi­hin perus­tuen
 • Auto­ma­ti­soi tren­dien ennus­tei­ta
 • Vas­taa­no­ta häly­tyk­siä tren­di­muu­tos­ten poh­jal­ta
 • Auto­ma­ti­soi val­miit ana­lyy­sit häly­tyk­sen aiheut­ta­jas­ta

Näe miten Huubia toimii

Kokei­le Huu­bia embed­ded -toi­min­toa esi­merk­ki-dash­boar­dien avul­la.