Huubia

Ajantasainen operatiivisen liiketoiminnan ja talouden raportointi, budjetointi sekä ennustaminen. Yhdessä helppokäyttöisessä käyttöliittymässä, helposti jaettavissa.

Hanki 360°-näkymä organisaatiosi suorituskyvystä kasvun johtamiseen

Huu­bia on Vision­bay Solu­tion­sin kehit­tä­mä SaaS-pal­ve­lu ja lii­ke­toi­min­nan työ­ka­lu, jon­ka avul­la datan visua­li­soin­ti, tie­don jaka­mi­nen ja seu­raa­mi­nen on helppoa.

Val­mii­den inte­graa­tioi­den ja tie­to­mal­lien ansios­ta kaik­ki jär­jes­tel­mis­sä ole­va data voi­daan ottaa nopeas­ti käyt­töön, hal­li­ta ja hyö­dyn­tää tehok­kaas­ti lii­ke­toi­min­nan joh­ta­mi­seen. Huu­bian avul­la voi­daan myös ennus­taa, bud­je­toi­da ja rea­goi­da muut­tu­viin tilan­tei­siin reaaliajassa.

Huu­bian avul­la datas­tan­ne raken­ne­tut ver­tai­lu­kel­poi­set tie­to­mal­lit ja olen­nai­set tie­dot muun­tu­vat hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vään ja käy­tet­tä­vään muo­toon. Softwa­re as a Ser­vice-pal­ve­lu­na Huu­bia on käyt­tö­val­mis rat­kai­su uuden tie­don luo­mi­seen ja löy­tä­mi­seen sekä visua­li­soi­mi­seen ja jaka­mi­seen. Huu­bian avul­la voi­daan mää­rit­tää ja mita­ta avain­lu­ku­ja, aset­taa tavoit­tei­ta ja auto­ma­ti­soi­da nii­den toteu­tu­mi­sen seuranta.

Jaa kaikki tärkeä tieto kaikille organisaatiosi kasvun tekijöille

Tie­dol­la joh­ta­mi­nen on joh­ta­mi­sen mal­li, jos­sa pää­tök­set teh­dään vais­to­jen ja tun­tei­den lisäk­si datas­ta jalos­tet­tuun tie­toon poh­jau­tuen. Par­haas­sa tapauk­ses­sa tie­dol­la joh­ta­mi­nen jal­kau­te­taan kai­kil­le orga­ni­saa­tion tasoil­le, mikä puo­les­taan tuot­taa tie­toon nojau­tu­vaa toimintaa.

Tie­dol­la joh­ta­mi­seen tar­vit­ta­vaa dataa on saa­ta­vil­la run­saas­ti, ja tyy­pil­li­ses­ti dataa kerä­tään­kin yri­tyk­sis­sä val­ta­via mää­riä, ymmär­tä­mät­tä kui­ten­kaan sen täyt­tä poten­ti­aa­lia. Datas­ta saa­te­taan jopa tuot­taa raport­te­ja, mut­ta nii­den tar­joa­maa tie­toa ei ana­ly­soi­da, seu­ra­ta tai hyö­dyn­ne­tä lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa. lii­ke­toi­min­nan suunnittelussa.

Aloita matka kohti dataohjautuvaa liiketoimintaa heti tänään

Koke­nei­den ammat­ti­lais­ten, pit­käl­le auto­ma­ti­soi­dun käyt­töön­ot­to­pro­ses­sin, val­mii­den inte­graa­tioi­den ja moder­nin SaaS-pal­ve­lun ansios­ta saat data­si käyt­töö­si nopeim­mil­laan jopa päi­väs­sä. Tie­don ana­ly­soin­ti, jaka­mi­nen ja seu­raa­mi­nen saa­daan käyt­töön nopeas­ti ja yri­tyk­ses­sän­ne voi­daan ottaa ensim­mäi­set aske­leet koh­ti tie­dol­la joh­ta­mi­sen aikakautta.

Tie­dol­la joh­ta­mi­nen on aina koko­nai­suus, jos­ta ei voi­da irrot­taa yhtä osa-aluet­ta ilman tois­ta. Sik­si Huu­bias­sa on yhdis­tet­ty kaik­ki tar­vit­ta­vat työ­ka­lut koko­nai­suu­dek­si. Me Vision­bayl­la huo­leh­dim­me, että datan tie­to­mal­lin­nus on kun­nos­sa ja hyö­dyn­nät­te Huu­bi­aa par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla.

huubian-kayttoonotto

Huubia-käyttöliittymän
ominaisuudet

Huu­bia-käyt­tä­liit­ty­mä koos­tuu vii­des­tä osa alu­ees­ta, joi­den avul­la voit­te muun muas­sa luo­da raport­te­ja ja dash­boar­de­ja (Repor­ting), luo­da ennus­te­mal­le­ja ja bud­jet­te­ja (Plan­ning), mää­rit­tää ja mita­ta tavoit­tei­ta (KPIs), löy­tää uut­ta tie­toa ja relaa­tioi­ta (Pro­fi­ler) sekä aset­taa auto­maat­ti­sia häly­tyk­siä valit­tui­hin raja-arvoi­hin perus­tuen (Alerts).

Visualisoi ja jaa

Reporting

Visua­li­soi tie­toa sekä jaa sitä tii­meil­le, asiak­kail­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le. Hyö­dyn­nä aikai­sem­min hajal­laan ollut data Huu­bias­sa ja luo ana­lyy­se­jä, raport­te­ja ja dash­boar­de­ja hel­pos­ti ja nopeasti.

 • Visua­li­soi ja jaa
 • Luo raport­te­ja, dash­boar­de­ja ja ad hoc -analyysejä
 • Porau­du yksi­tyis­koh­tiin Drill­down Actions -työ­ka­lu­jen avulla
 • Muok­kaa raport­te­ja omiin tar­pei­siin­ne sopiviksi
 • Jul­kai­se ja kes­kus­te­le kommenttiseinällä
 • Jaa teh­tä­viä osal­lis­tu­jil­le ja seu­raa edistymistä
 • Luo näky­miä mui­hin järjestelmiin

Ennusta ja budjetoi

Planning

Väl­tä mah­dol­li­set yllä­tyk­set, luo vaih­toeh­toi­sia ske­naa­rioi­ta ja bud­je­toi. Plan­ning on täy­si­ve­ri­nen bud­je­toin­ti- ja ennus­te­työ­ka­lu, jon­ka avul­la keräät bud­jet­te­ja ja ennus­tei­ta orga­ni­saa­tios­ta sekä yhdis­tät bud­je­toi­dut, toteu­tu­neet ja ennus­te­tut luvut samaan näky­mään. Kes­ki­tet­ty pro­ses­si keven­tää hal­lin­nol­lis­ta työ­tä sekä aut­taa sinua näke­mään yri­tyk­se­si koko­nais­ku­van ja enna­koi­maan muut­tu­via tilan­tei­ta ajoissa.

 • Luo bud­je­toin­ti- ja ennustemalleja
 • Luo bud­je­toin­ti­pro­ses­si
 • Luo ske­naa­rioi­ta
 • Seu­raa bud­je­toin­ti­teh­tä­vien edistymistä
 • Hyö­dyn­nä luo­tu tie­to raportoinnissa

Mittaa suorituskykyä KPI-mittareilla

KPIs

Mää­ri­tä, mit­taa ja seu­raa tavoit­tei­ta­si sekä saa­vu­tuk­sia­si KPI-mit­ta­rei­den avul­la. KPIs-työ­ka­lun ansios­ta voit var­mis­taa, että kaik­ki tii­mi­si työs­ken­te­le­vät samas­ta näkö­kul­mas­ta koh­ti yhtei­siä sel­keäs­ti ase­tet­tu­ja tavoit­tei­ta ja seu­ra­ta nii­den toteutumista.

 • Mää­rit­te­le tavoit­teet ja mit­taa saavutuksia
 • Luo ja hal­lin­noi KPI-tuloskortteja
 • Lin­ki­tä KPI-mit­ta­rei­hin selit­tä­viä analyysejä
 • Syö­tä tavoi­tear­vo­ja eri ajanjaksoille

Löydä ja luo uutta tietoa

Profiler

Rikas­ta tie­toa­si edis­ty­neem­mäl­lä datal­la, löy­dä uut­ta tie­toa ja yhtä­läi­syyk­siä sekä toden­na pää­tös­ten vai­ku­tuk­sia nii­den avul­la. Pro­fi­le­rin avul­la voit hyö­dyn­tää orga­ni­saa­tio­si asian­tun­te­mus­ta mah­dol­lis­ta­mal­la relaa­tioi­den luo­mi­sen ja löy­tä­mi­sen kai­kil­le käyt­tö­liit­ty­män käyttäjille.

 • Ryh­mit­te­le ja lou­hi tie­toa data mining -työkaluilla
 • Rikas­ta dataa ja löy­dä relaatioita
 • Löy­dä tren­de­jä ja toden­na pää­tös­ten vaikutuksia
 • Löy­dä kan­nat­ta­vuu­teen vai­kut­ta­vat tekijät
 • Hyö­dyn­nä uusi tie­to muis­sa osa-alueissa

Automatisoi poikkeamien seuranta

Alerts

Paran­na rea­goin­ti­no­peut­ta, mini­moi ris­ke­jä ja lisää tuot­ta­vuut­ta auto­ma­ti­soi­tu­jen häly­tys­ten avul­la. Alert­sin auto­ma­ti­soi­dun seu­ran­nan avul­la voit luo­da häly­tyk­siä halua­mie­si raja-arvo­jen perus­teel­la, saa­da reaa­liai­kais­ta tie­toa sekä val­miik­si ana­ly­soi­tu­ja tilas­to­ja Huu­bian havai­tes­sa poik­kea­mia datas­sa ja rea­goi­da muut­tu­viin tilan­tei­siin nopeasti.

 • Ase­ta auto­maat­ti­set häly­tyk­set poik­kea­mis­ta datassa
 • Luo ja hal­lin­noi häly­tyk­siä raja-arvoi­hin perustuen
 • Auto­ma­ti­soi tren­dien ennusteita
 • Vas­taa­no­ta häly­tyk­siä tren­di­muu­tos­ten pohjalta
 • Auto­ma­ti­soi val­miit ana­lyy­sit häly­tyk­sen aiheuttajasta

Näe, miten Huubia toimii

Kokei­le Huu­bia embed­ded -toi­min­toa Dash­boar­dien esi­merk­kien avulla.