Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Jou­lu on hyvää tah­toa ja halua aut­taa. Hymy, aut­ta­va käde­no­jen­nus tai lah­joi­tus jou­lu­ke­räyk­seen - pie­nel­lä­kin teol­la voi olla suu­ri mer­ki­tys. Me Vision­bay Solu­tions Oy:llä tuem­me tänä jou­lu­na Pelas­ta­kaa Lap­set ry:n koti­maan työ­tä. Jou­lu­lah­joi­tus­ten tur­vin ehkäis­tään syr­jäy­ty­mis­tä ja aute­taan koti­maan vähä­va­rai­sia lapsiperheitä.

Suo­mes­sa elää yli 120 000 las­ta vähä­va­rai­sis­sa per­heis­sä. Näis­sä per­heis­sä lap­sil­la on usein hei­kom­mat mah­dol­li­suu­det har­ras­taa ja opis­kel­la. He myös koke­vat mui­ta lap­sia useam­min ahdis­tus­ta, huo­nom­muut­ta, kiusaa­mis­ta ja stressiä. 

Osal­lis­tu­mal­la Pelas­ta­kaa Lap­set ry:n jou­lu­ke­räyk­seen haluam­me olla muka­na ehkäi­se­mäs­sä las­ten ja nuor­ten syr­jäy­ty­mis­tä Suo­mes­sa. Pelas­ta­kaa Lap­set jakaa muun muas­sa har­ras­tus- ja oppi­ma­te­ri­aa­li­tu­kea sekä tar­jo­aa lap­sil­le tuki­hen­ki­löi­tä ja keskustelutukea.

Läm­min kii­tos kai­kil­le asiak­kail­lem­me ja yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me kulu­nees­ta vuo­des­ta ja yhtei­ses­tä mat­kas­ta koh­ti tie­dol­la joh­ta­mis­ta. Toi­vo­tam­me kai­kil­le onnea, iloa ja menes­tys­tä myös tule­vaan vuo­teen 2022. 

Lisää artikkeleita

We are hiring: Software Developer

Are you inte­res­ted in impro­ving your skills as a Full Stack Deve­lo­per? Vision­bay’s Deve­lop­ment Team is now loo­king for an expe­rienced deve­lo­per to build their new self-ser­vice plat­form as a part of their BI & Plan­ning inter­face cal­led Huubia.

Lue lisää

Miltä näyttää TOP3-lista Business Intelligence -trendeissä?

Näin vuo­den alus­sa tren­dit ja ennus­teet Busi­ness Intel­li­gencen kehi­tyk­ses­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta kiin­nos­ta­vat itse kuta­kin. Kuka­pa ei haluai­si tie­tää enna­koi­den, mitä BI-maa­il­mas­sa on menos­sa, miten se vai­kut­taa lii­ke­toi­min­nan tehos­ta­mi­seen tai hyö­dyt­täi­si jopa omaa työarkea. 

Lue lisää