Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2022

Jaa tämä artikkeli

Jou­lu on hyvää tah­toa ja halua aut­taa. Hymy, aut­ta­va käde­no­jen­nus tai lah­joi­tus jou­lu­ke­räyk­seen - pie­nel­lä­kin teol­la voi olla suu­ri mer­ki­tys. Me Vision­bay Solu­tions Oy:llä tuem­me tänä jou­lu­na Pelas­ta­kaa Lap­set ry:n koti­maan työ­tä. Jou­lu­lah­joi­tus­ten tur­vin ehkäis­tään syr­jäy­ty­mis­tä ja aute­taan koti­maan vähä­va­rai­sia lapsiperheitä.

Suo­mes­sa elää yli 120 000 las­ta vähä­va­rai­sis­sa per­heis­sä. Näis­sä per­heis­sä lap­sil­la on usein hei­kom­mat mah­dol­li­suu­det har­ras­taa ja opis­kel­la. He myös koke­vat mui­ta lap­sia useam­min ahdis­tus­ta, huo­nom­muut­ta, kiusaa­mis­ta ja stressiä. 

Osal­lis­tu­mal­la Pelas­ta­kaa Lap­set ry:n jou­lu­ke­räyk­seen haluam­me olla muka­na ehkäi­se­mäs­sä las­ten ja nuor­ten syr­jäy­ty­mis­tä Suo­mes­sa. Pelas­ta­kaa Lap­set jakaa muun muas­sa har­ras­tus- ja oppi­ma­te­ri­aa­li­tu­kea sekä tar­jo­aa lap­sil­le tuki­hen­ki­löi­tä ja keskustelutukea.

Läm­min kii­tos kai­kil­le asiak­kail­lem­me ja yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me kulu­nees­ta vuo­des­ta ja yhtei­ses­tä mat­kas­ta koh­ti tie­dol­la joh­ta­mis­ta. Toi­vo­tam­me kai­kil­le onnea, iloa ja menes­tys­tä myös tule­vaan vuo­teen 2022. 

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää