Johdatko tiedolla vai luulolla - Service Managerin mietteitä webinaarista

Jaa tämä artikkeli

Osal­lis­tuin Tilas­to­kes­kuk­sen ja Tie­to­joh­ta­mi­nen ry:n yhdes­sä jär­jes­tä­mään webi­naa­riin Joh­dat­ko tie­dol­la vai luu­lol­la? Tapah­tu­mas­sa etsit­tiin vas­tauk­sia mie­len­kiin­toi­siin kysy­myk­siin ja kuul­tiin myös, mikä todel­li­suu­des­sa tie­to­joh­ta­mi­sen tilan­ne on Suomessa.

Joh­dat­ko tie­dol­la vai luu­lol­la - tapah­tu­mas­sa etsit­tiin vas­tauk­sia mie­len­kiin­toi­siin kysy­myk­siin kuten, miten orga­ni­saa­tios­sa syn­ty­vää data voi­daan hyö­dyn­tää tie­to­joh­ta­mi­ses­sa ja kehit­tää­kö data­ta­lous tie­to­joh­ta­mis­ta. Näi­hin on help­po vas­ta­ta: “Hyvin” ja “Kyl­lä”.

 Itä-Suo­men yli­opis­ton pro­fes­so­ri Har­ri Lai­ho­nen valot­ti myös mie­len­kiin­toi­ses­ti, mil­lai­nen Suo­mes­sa todel­li­suu­des­sa on tie­to­joh­ta­mi­sen tilan­ne. Hänen mukaan­sa eri­tyi­ses­ti yri­tyk­sis­sä halu­taan täl­lä het­kel­lä ymmär­tää, mil­lai­nen sisäi­nen orga­ni­saa­tion tila niis­sä val­lit­see ja myös Lean-ajat­te­lu joh­ta­mis­fi­lo­so­fia­na on jäl­leen nos­ta­mas­sa päätään.

Orga­ni­saa­tion toi­min­nan tehok­kuu­den ja tuot­ta­vuu­den teki­jöi­den tar­kas­te­lus­ta ollaan puo­les­taan siir­ty­mäs­sä yhteis­kun­nal­li­sel­le tasol­le, jos­sa tah­to luo­da yleis­tä hyvin­voin­tia aset­taa tie­to­joh­ta­mi­sel­le uuden­lai­sia haas­tei­ta. Tie­dol­la joh­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta on entis­tä tär­keäm­pää päät­tää, mit­kä ovat nii­tä oikei­ta asioi­ta, joi­hin joh­ta­mi­ses­sa kiin­ni­te­tään huo­mio­ta. Samal­la tuli­si kiin­nit­tää huo­mio­ta pää­tök­sen­te­koa tuke­viin sovel­luk­siin: vas­taa­vat­ko ne valit­tui­hin kysy­myk­siin ja kehit­tyy­kö orga­ni­saa­tion ajat­te­lu oikei­den kysy­mys­ten ja saa­tu­jen tulos­ten ana­ly­soin­nin perus­teel­la. Pää­tök­sen­teon kult­tuu­rin tuli­si muut­tua parem­man tie­don poh­jal­ta, muu­toin data on arvo­ton­ta ja jää sovel­lus­ten tuot­ta­mik­si yksit­täi­sik­si raporteiksi.

Yri­tyk­sen kyky jakaa tie­toa on sen arvok­kain ainee­ton resurs­si, jon­ka avul­la voi­daan saa­vut­taa mer­kit­tä­vää kil­pai­lu­ky­kyä mark­ki­noil­la. On ymmär­ret­tä­vää, että ainee­ton pää­oma orga­ni­saa­tion resurs­si­na koe­taan han­ka­lak­si sen arvon ja mitat­ta­vuu­den haas­tei­den vuok­si. Samal­la tie­de­tään, että oikein joh­de­tun yhtei­sen orga­ni­saa­tio­kie­len ja sovit­tu­jen ter­mis­tö­jen kaut­ta jäse­net luo­vat kyvyk­kyyt­tä luo­da uut­ta ainee­ton­ta pää­omaa ja jakaa tie­toa. Orga­ni­saa­tiol­la tulee olla aito moti­vaa­tio ja halu toi­mia uuden tie­don tuot­ta­mi­sek­si ja jaka­mi­sek­si sekä sisäi­ses­ti että sidos­ryh­mil­le. Tie­dol­la joh­ta­mi­nen näh­dään­kin aikai­sem­paa laa­jem­min tie­to­työn tuot­ta­vuus- ja hyvinvointitekijänä.

Yhteis­kun­nas­sam­me on käyn­nis­sä his­to­rial­li­nen arvo­jen, eet­ti­syy­den ja sosi­aa­li­sen vas­tuul­li­suu­den käsit­tei­den muu­tos. Lisään­ty­vä tie­toi­suus muut­taa tapaam­me aja­tel­la ja vai­kut­taa arjen valin­toi­him­me. Tie­dol­la joh­ta­mi­nen yhdis­tyy jat­ku­vas­ti yhä laa­jem­piin yhteis­kun­nal­li­siin ilmiöi­hin, kuten vas­tuul­li­suus sen kai­kis­sa muo­dois­saan. Täl­löin yri­tyk­sen on valit­ta­va, joh­de­taan­ko talous­tie­dol­la vai tuo­daan­ko mukaan hyvin­voin­tiin liit­ty­viä mit­ta­rei­ta ja mitä sit­ten tehdään. 

”Kyse ei ole vain tehok­kuu­des­ta, vaan laa­jem­min joh­ta­juu­den muu­tok­ses­ta” Lai­ho­nen summaa.

Webi­naa­rin lopuk­si CGI:n tie­dol­la joh­ta­mi­sen kon­sult­ti Anna-Mai­ja Moi­la­nen kiteyt­ti vie­lä tule­vai­suu­den seu­raa­vis­ta tie­to­tar­peis­ta: “Lisää val­mii­ta pää­tö­seh­do­tuk­sia, reaa­li­kai­suut­ta ja kat­se tulevaan”.

Käy­tän­nös­sä hänen mukaan­sa tämä tar­koit­taa, että manu­aa­li­nen rapor­toin­ti­työ pois­tuu. Tie­toa yhdis­tel­lään useis­ta eri tie­to­läh­teis­tä ja niis­tä tuo­te­taan sovel­lus­ten avul­la auto­ma­ti­soi­tu­ja raport­te­ja. Ajan­ta­sai­sem­pi tie­to tuot­taa parem­paa ennus­ta­mis­ta ja edis­ty­nyt ana­ly­tiik­ka aut­taa ymmär­tä­mään ilmiöi­tä luku­jen taka­na, joka vaa­tii asian­mu­kais­ta tie­don ryh­mit­te­lyä. Datan aukot­to­muus ja läpi­nä­ky­vät las­ken­ta­las­ken­ta­sään­nöt ovat edel­ly­tys mit­ta­rei­den luo­tet­ta­vuu­del­le. Orga­ni­saa­tios­sa tapah­tu­va pää­tök­sen­te­koon osal­lis­ta­mi­nen vaa­tii jäse­nil­tään sekä tek­nis­tä osaa­mis­ta, mut­ta myös liiketoimintaosaamista.

Tie­dol­la joh­ta­mi­sen ympä­ril­le tar­vi­taan siis enem­män avoin­ta kes­kus­te­lua ja enem­män osal­lis­tu­jia, jot­ta ei kek­si­tä pyö­rää taas uudelleen.

Anne-Maria Hau­hio - kir­joit­ta­ja työs­ken­te­lee Vision­bay Solu­tions Oy:ssä Ser­vice Managerina

Jos aihe kiin­nos­taa tar­kem­min, tutus­tu ohei­siin lähteisiin:

  • Inki­nen H., Kian­to A., Van­ha­la M., Rita­la P. (2017). Struc­tu­re of intel­lec­tual capi­tal – an inter­na­tio­nal com­pa­ri­son. Accoun­ting, Audi­ting and Accoun­ta­bi­li­ty Jour­nal, vol. 30, issue 5. pp. 1160-1183
  • Lin Chieh-Peng (2007). To Sha­re or Not to Sha­re: Mode­ling Tacit Know­led­ge Sha­ring, Its Media­tors and Antece­dents. Jour­nal of Busi­ness Ethics, pp 411 – 428
  • Naha­piet, J., & Ghos­hal, S. (1998). Social capi­tal, intel­lec­tual capi­tal, and the orga­niza­tio­nal advan­ta­ge. Aca­de­my of Mana­ge­ment Review, 23(2), 242–266

 

Lisää artikkeleita