Kasvuvauhti myötätuulessa: Visionbay muutti uusiin tiloihin

Jaa tämä artikkeli

Vision­bayn kas­vu on hyväs­sä vauh­dis­sa, mikä toi kui­ten­kin muka­naan ahtaut­ta van­hois­sa toi­mi­ti­lois­sa. Onnek­si uut­ta toi­mis­toa ei tar­vin­nut etsiä kau­kaa. Muut­to sujui mut­kat­to­mas­ti Kam­pin Auto­ta­lon sisäl­lä rapus­ta toi­seen. Nyt kaik­ki mah­tu­vat saman katon alle.

Vision­bay Solu­tions Oy:n näky­mät toi­mi­ti­lo­jen­sa ikku­nois­ta Kam­pis­sa yli Hel­sin­gin kes­kus­ta-alu­een ovat innos­ta­vat. Vili­nää ja elä­vää kau­pun­kia, aivan kuten toi­mis­ton sei­nien sisäpuolellakin.

”Kol­me vuot­ta sit­ten tän­ne tul­les­sam­me hen­ki­lö­mää­rä oli kuusi. Nyt työyh­tei­sööm­me kuu­luu vii­ti­sen­tois­ta hen­keä. Mää­rä myös kas­vaa, sil­lä täl­lä­kin het­kel­lä avoin­na on kak­si työ­teh­tä­vää täy­tet­tä­väk­si ja vuo­den aika­na tie­dos­sa on vie­lä uusia rek­ry­toin­te­ja. Tar­ve uusil­le osaa­jil­le on tul­lut asia­kas­mää­rien kas­vun kaut­ta”, ker­too Vision­bay Solu­tion­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Simo Ves­te­ri­nen.

Uudet tilat tukevat tekemistä monimuotoisesti

Etä­työ- ja muut suo­si­tuk­set koro­nan takia jat­ku­vat vie­lä jon­kin aikaa, ja myös Visionbay:llä nou­da­te­taan niitä.

”Van­hat tilat eivät oli­si pal­vel­leet enää kas­va­vaa hen­ki­lö­mää­rääm­me sit­ten, kun paluu toi­mis­toon on jäl­leen kai­kil­le mah­dol­lis­ta. Mie­tim­me, että nyt on paras het­ki teh­dä kas­vua tuke­va inves­toin­ti ja iskim­me kiin­ni kiin­teis­tös­sä vapau­tu­nee­seen 250 neliön tilaan.”

Simo Ves­te­ri­nen näkee, että koko poru­kan saa­mi­nen saman katon alle on tärkeää.

”Haluam­me, että kai­kil­la on hyvät tilat ja työ­ka­lut työs­tää rat­kai­su­ja asiak­kail­lem­me luo­vas­ti yhdes­sä sekä inno­voi­da poru­kal­la. Uudet tilam­me tuke­vat moni­muo­tois­ta teke­mis­tä ja ovat muun­nel­ta­vis­sa tar­pei­den mukaan. Nyt tän­ne on help­po kut­sua myös sidos­ryh­miä ja kes­kei­siä kump­pa­nei­ta kehit­tä­mään asioi­ta yhdessä.”

”Koko­nai­suus on tyy­li­käs ja eri­lai­sia tilo­ja löy­tyy niin työl­le kuin ren­tou­tu­mi­sel­le. Väri­maa­il­ma tukee hie­nos­ti pää­tuot­teem­me eli Huu­bian ilmet­tä. Odo­tam­me kovas­ti, että pää­sem­me poru­kal­la saman katon alle juh­lis­ta­maan poik­keus­o­lo­jen hie­no­ja saa­vu­tuk­sia”, Ves­te­ri­nen sanoo.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää