Kattava oppaamme tiedolla johtamisesta on julkaistu – tilaa maksutta

Jaa tämä artikkeli

Tie­dol­la joh­ta­mi­sel­la tar­koi­te­taan joh­ta­mis­mal­lia, jos­sa pää­tök­sen­te­ko perus­tuu intui­tion ja tun­tei­den lisäk­si, ja eri­tyi­ses­ti pai­not­taen, kerät­tyyn tietoon.

Tie­dol­la joh­ta­mi­seen tar­vit­ta­vaa dataa on saa­ta­vil­la run­saas­ti. Tyy­pil­li­ses­ti sitä kerä­tään yri­tyk­sis­sä val­ta­via mää­riä, ymmär­tä­mät­tä kui­ten­kaan sen täyt­tä poten­ti­aa­lia. Datas­ta tuo­te­taan raport­te­ja, mut­ta nii­den tar­joa­maa tie­toa ei ana­ly­soi­da, seu­ra­ta tai hyö­dyn­ne­tä lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa riittävästi.

Tie­dol­la joh­ta­mi­sen oppaam­me on tar­koi­tet­tu sinul­le, joka mie­tit, miten tie­dol­la joh­ta­mis­ta voi­si hyö­dyn­tää parem­min pää­tök­sen­te­koon ja koh­ti yri­tyk­sen­ne dataoh­jau­tu­vaa liiketoimintaa.

Tilaa mak­su­ton oppaam­me ja mat­ka koh­ti tie­dol­la joh­ta­mis­ta voi alkaa.

Innos­ta­via lukuhetkiä!

Lisää artikkeleita