Kolme erilaista tavoitetta tiedolla johtamisen palvelun hankkimiseksi

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa on kak­si toi­siin­sa sidok­sis­sa ole­vaa ulot­tu­vuut­ta – tie­to & joh­ta­mi­nen. Molem­mat sanat osal­taan paa­lut­ta­vat koko tie­dol­la joh­ta­mi­sen käsit­teen lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta hedel­mäl­li­seen maa­pe­rään. Mie­les­tä­ni, tie­to on enem­män tek­ni­siä valin­to­ja, esi­mer­kik­si yri­tys­da­tan hal­tuun otta­mi­sek­si, kun taas joh­ta­mi­nen raken­tuu ihmis­ten, hei­dän kes­ke­nään syn­nyt­tä­män kult­tuu­rin ja raken­net­tu­jen pro­ses­sien ympärille.

Tun­nis­tan joh­ta­mi­seen liit­tyen kol­me eri­lais­ta tavoi­tet­ta, joi­ta kas­va­vat ja kehit­ty­vät yri­tyk­set halua­vat saa­vut­taa tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lum­me avul­la. Lähes poik­keuk­set­ta yhteis­työm­me alkaa jon­kun alle lis­ta­tun osa-alu­een paris­sa, nyky­ti­laa kysee­na­lais­taen ja kehi­tys­suun­ni­tel­maa luo­den. Yhtei­sen näke­myk­sen ja erin­omai­sen hyvän idean syn­nyt­tyä, siir­ry­tään käy­tän­nön toteu­tuk­seen ja uuden toi­min­ta­ta­van jal­kaut­ta­mi­seen orga­ni­saa­tion vali­tuil­le tasoille.

Kun ase­tet­tu tavoi­te on saa­vu­tet­tu, on luon­nol­lis­ta siir­tyä koh­ti seu­raa­vaa ja kol­mat­ta tavoi­tet­ta, joi­den hal­tuun­ot­to vie yri­tyk­sen tie­dol­la joh­ta­mi­ses­sa sel­lai­sel­le tasol­le, jos­sa har­va yri­tys vie­lä tänä päi­vä­nä on – aina­kaan, kun puhu­taan 10 – 150 m€ vaih­ta­vis­ta suo­ma­lais­yri­tyk­sis­tä. Tär­ke­ää on ymmär­tää, että ei läh­de­tä teke­mään olki­luo­to­ta­son pro­jek­tia, vaan lähes­tyy koko­nai­suut­ta pro­ses­sin­omai­ses­ti, val­mii­na jat­ku­vas­ti oppi­maan uut­ta ja kehittymään.

Tavoit­teet ovat:

 • Läpi­nä­ky­vyys
  1. Tie­don ja ana­ly­tii­kan jaka­mi­nen yri­tyk­sen tär­keil­le sidos­ryh­mil­le, esim. joh­to­ryh­mä, myyn­ti, mark­ki­noin­ti, tuo­tan­to, huol­to, asiak­kaat, toi­mit­ta­jat, jne.
  2. Oikeat tie­dot oikeil­le ihmi­sil­le oikea-aikaisesti
  3. Kes­kus­te­lut, havain­not ja sovi­tut toi­men­pi­teet näky­vik­si oman tulos­yk­si­kön hen­ki­löi­den kesken
 • Kont­rol­li
  1. Sään­nöl­li­set ja mah­dol­li­sim­man auto­ma­ti­soi­dut rapor­toin­ti­käy­tän­nöt tark­kaan mää­ri­te­tyin kont­rol­li­pis­tein ja häly­ty­sar­voin, esim. myyn­nin akti­vi­tee­tit, talous­oh­jaus, laadunvalvonta
  2. Pyri­tään eroon manu­aa­li­sis­ta, pahim­mil­laan yhden ihmi­sen taka­na ole­vis­ta, Excel-raporteista
  3. Yhtei­nen käyt­tö­liit­ty­mä ja toi­min­ta­ta­pa tavoi­tea­se­tan­taan, luku­jen käsit­te­lyyn, budjetointiin/ennustamiseen sekä tie­dol­la joh­ta­mi­seen, esi­mer­kik­si lii­ke­toi­min­ta-alueit­tain, toi­mi­pis­teit­täin tai kon­ser­niy­ri­tys­ten kesken
 • Ennus­ta­mi­nen
  1. Ennus­te­tark­kuu­den paran­ta­mi­nen ja -pro­ses­sin harmonisointi
  2. Lii­ke­toi­min­nan ennus­te-/bud­je­toin­ti­vas­tuu jal­kau­tet­tu­na halu­tul­le orga­ni­saa­tio­ta­sol­le, esim. kerä­tään asia­kas-/pro­jek­ti-/tu­los­yk­sik­kö­vas­tuul­li­sil­ta halu­tul­la tark­kuu­del­la arvio tule­vis­ta tulois­ta ja menois­ta, mit­kä saa­daan auto­maat­ti­ses­ti päi­vit­ty­mään vaik­ka­pa lii­ke­toi­min­ta-alu­een, yri­tys-, ja/tai kon­ser­ni­ta­son ennusteisiin.
  3. Tavoit­teet, toteu­tu­neet mm. ver­tai­lu­kau­den luvut sekä ennus­teet kaik­ki samas­sa käyt­tö­liit­ty­mäs­sä rikas­tet­tu­na tren­deil­lä ja eri­lai­sil­la skenaarioilla

Tie­dol­la joh­ta­mi­nen on aina koko­nai­suus, jos­ta emme voi irrot­taa yhtä osa-aluet­ta ilman tois­ta. Sik­si olem­me huo­mioi­neet pal­ve­lus­sam­me tie­dol­la joh­ta­mi­sen osa-alu­eet taval­la, jos­sa me huo­leh­dim­me tek­ni­ses­tä toteu­tuk­ses­ta, tuom­me osaa­mi­sem­me tavoi­tea­se­tan­taan, muu­tok­sen läpi­vien­tiin ja par­hai­siin käy­tän­töi­hin, jol­loin asia­kas, joi­ta meil­lä kump­pa­neik­si kut­su­taan, voi kes­kit­tyä tie­dol­la toi­mi­mi­seen. Me hoi­dam­me loput.

Pit­käl­le auto­ma­ti­soi­tu käyt­töön­ot­to­pro­ses­sim­me ja oma Huu­bia-käyt­tö­liit­ty­mäm­me mah­dol­lis­ta­vat äärim­mäi­sen nopean pal­ve­lun käyt­töön­o­ton. Toteu­tam­me käyt­töö­no­tot läh­tö­koh­tai­ses­ti nel­jäs­sä vii­kos­sa, min­kä jäl­keen orga­ni­saa­tios­san­ne voi alkaa mat­ka koh­ti tie­dol­la joh­ta­mi­sen aikakautta.

Haluat­ko kes­kus­tel­la mah­dol­li­suuk­sis­ta tar­kem­min? – ota yhteyt­tä minuun, niin jutellaan

Lau­ri Vornanen

Sales Direc­tor, Partner

+358 40 770 9219

lauri.vornanen@visionbay.fi

Vision­bay Solu­tions Oy

Lisää artikkeleita

Aurajoki valitsi Huubian Business Intelligence-työkalukseen

Teol­li­suu­den pin­noi­te­rat­kai­sui­den ja infran kone­pa­ja­tuot­tei­den ammat­ti­lai­nen Aura­jo­ki Oy sekä tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­yh­tiö Vision­bay Solu­tions Oy ovat aloit­ta­neet yhteis­työn Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lun käyt­töö­not­ta­mi­sek­si.  Käyt­töö­no­tet­ta­va rat­kai­su mahdollistaa

Lue lisää