Kuka omistaa tiedolla johtamisen?

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ei nämä BI rat­kai­sut kuu­lu talousjohtajan/liiketoimintajohtajan/myyntijohtajan tai eten­kään toi­mi­tus­joh­ta­jan pöy­däl­le. Kaik­ki jär­jes­tel­miin liit­ty­vä on IT:n hei­niä”. Lause, jon­ka kuu­lee ällis­tyt­tä­vän usein, vaik­ka tie­dol­la joh­ta­mi­nen onkin jo vuo­sia ollut tee­ma, joka tois­tuu yri­tys­ten stra­te­gia­päi­vien agen­doil­la.

Mis­tä läh­tien stra­te­gian toteu­tu­mi­sen seu­ran­ta ja sen jal­kau­tu­mi­sen tuke­mi­nen eivät ole kuu­lu­neet yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nas­ta vas­taa­vien hen­ki­löi­den int­res­sei­hin?  Suo­ma­lai­sia start-up yri­tyk­siä on usein soi­mat­tu sii­tä, että ne insi­nöö­ri­mäi­ses­ti jämäh­tä­vät taka­huo­nei­siin kehit­tä­mään tuot­tei­ta, jot­ka sit­ten val­mis­tut­tu­aan eivät asiak­kail­le kel­paa, sen sijaan että tuot­tei­ta oli­si alus­ta saak­ka kehi­tet­ty yhdes­sä asiak­kai­den kans­sa. Mik­sei siis sama kos­ki­si yri­tyk­sen yhtä mer­kit­tä­vim­mis­tä joh­ta­mi­sen työ­ka­luis­ta? Toden­nä­köi­ses­ti paras ymmär­rys yri­tyk­sen stra­te­gi­sis­ta mit­ta­reis­ta, tulok­sen­te­ki­jöis­tä ja halu­tus­ta suun­nas­ta löy­tyy lii­ke­toi­min­nan edus­ta­jil­ta – eli  ”asiak­kail­ta” – ja ihan täs­tä syys­tä joh­tuen tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­sua ei tuli­si sysä­tä yksi­nään IT:n har­teil­le.

Vapaut­ta­kaa IT ( BI ) vas­tuus­ta!

Mikä­li BI (busi­ness intel­li­gence) rat­kai­su näh­dään vain uute­na ’tår­ta-på-tår­ta’ ohjel­mis­to­na nykyi­sen jär­jes­tel­mä­lis­ta jat­kee­na, toden­nä­köi­ses­ti tie­dos­sa on sil­loin pit­kä ja kal­lis pro­jek­ti, jon­ka lop­pu­tu­lok­se­na saa­daan tuo­tet­tua käy­tän­nös­sä samo­ja lis­to­ja ja raport­te­ja kuin aikai­sem­min­kin, nyt vain uudes­sa pake­tis­sa.

Tie­dol­la joh­ta­mi­nen tar­koit­taa eten­kin kult­tuu­rin muu­tos­ta ja läpi­nä­ky­vyy­den lisää­mis­tä orga­ni­saa­tios­sa. Ja heti sen jäl­keen se tar­koit­taa pro­ses­sia – data muun­ne­taan ensin tie­dok­si, jon­ka poh­jal­ta teh­dään pää­tel­miä lii­ke­toi­min­nan koko­nais­ti­las­ta ja kehi­tys­suun­nas­ta. Kun tie­de­tään mis­sä ollaan, voi­daan aset­taa tavoit­tei­ta, min­ne suun­taan halu­taan men­nä. Täs­tä käte­väs­ti pääs­tään näi­den tavoit­tei­den toteu­tu­mi­sen mit­taa­mi­seen ja siel­tä taas luon­nol­li­ses­ti uudes­taan takai­sin vali­doi­maan toteu­tu­vat­ko ase­te­tut tavoit­teet ja jos, niin mik­si tai mik­si sit­ten eivät. Kier­ros kier­rok­sel­ta orga­ni­saa­tio oppii, ja asioi­ta teh­dään aina him­pun ver­ran parem­min, sil­lä nyt tie­de­tään mis­tä mah­dol­li­set lii­ke­toi­min­nan kom­pas­tus­ki­vet ja pul­lon­kau­lat löy­ty­vät.

Oli valit­tu BI rat­kai­su sit­ten mikä hyvän­sä, sen tuli­si pal­vel­la orga­ni­saa­tion omaa tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sia. Par­haat tahot mää­rit­te­le­mään, mitä tie­dol­la joh­ta­mi­nen omas­sa orga­ni­saa­tios­sa tar­koit­taa, ovat lii­ke­toi­min­nan edus­ta­jat ja sik­si IT tuli­si vapaut­taa pää­ve­to­vas­tuul­li­sen roo­lis­ta. Aina­kin noin yleen­sä.

Kenen sit­ten tuli­si omis­taa tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­si? Läh­tö­koh­tai­ses­ti myyn­nil­lä, talou­del­la, ope­ra­tii­vi­sel­la puo­lel­la sekä ylim­mäl­lä joh­dol­la on kai­kil­la oma kat­se­lu­kul­man­sa yri­tyk­ses­sä syn­ty­vään dataan ja tie­toon. Täs­tä pääs­tään luon­nol­li­ses­ti sii­hen, ettei BI rat­kai­sul­la tuli­si olla vain yhtä omis­ta­jaa vaan usei­ta asiao­mis­ta­jia. Aidos­ti koko­nais­val­tai­nen tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su pal­ve­lee siis usei­ta eri­lai­sia roo­le­ja yhdes­tä läh­tees­tä.

Vapau­ta sisäi­set resurs­si­si – BI:tä pal­ve­lu­na

Eikö oli­si­kin mah­ta­vaa kes­kit­tyä vain olen­nai­seen? BI rat­kai­sun ei auto­maat­ti­ses­ti tar­vit­se olla jät­ti­mäi­nen inves­toin­ti, eikä sen tar­vit­se rasit­taa sisäi­siä resurs­se­ja. Sen ei myös­kään tar­vit­se olla kan­kea möh­kö, johon käyt­töön­ot­to­vai­hees­sa mää­ri­tel­lään kiveen haka­tut rapor­tit ja näky­mät, joi­den raken­net­ta ei pää­se muut­ta­maan kuin räl­lä­käl­lä ja pii­kaus­ko­neel­la varus­tau­tu­nee­na.

Tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­sun voi hank­kia pal­ve­lu­na, jol­loin vapau­tat itse­si (ja myös IT:si) jär­jes­tel­män yllä­pi­dos­ta, kehi­tyk­ses­tä ja sen vaa­ti­man ympä­ris­tön val­von­nas­ta. Käy­tös­sä­si on auto­maat­ti­ses­ti uusin ver­sio ja vii­mei­sim­mät vips­taak­ke­lit, eivät­kä tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­set­kään ole enää pään­sär­ky­nä­si.

Sil­loin kun pal­ve­lun­tar­joa­ja on eri­kois­tu­nut BI rat­kai­sui­hin, käyt­töö­no­tot voi­daan toteut­taa äärim­mäi­sen tehok­kaas­ti ja kun BI rat­kai­sun elin­kaa­ri on 3 – 5 vuot­ta tai enem­män, rat­kai­sun kuu­kausit­tai­sek­si koko­nais­kus­tan­nuk­se­si jää sum­ma, joka saa (usein) kirs­tu­var­ti­jat­kin hur­raa­maan. Puhu­mat­ta­kaan rat­kai­sun tuot­ta­mis­ta hyö­dyis­tä, jot­ka voi­daan las­kea esi­mer­kik­si Excel aero­bicis­ta sääs­tet­ty­nä työ­ai­ka­na tai puh­taas­ti parem­pa­na tulok­se­na, kun kehi­te­tään lii­ke­toi­min­taa hyö­dyn­tä­mäl­lä sys­te­maat­ti­ses­ti tie­dol­la joh­ta­mis­ta. Tär­ke­ää onkin löy­tää yri­tyk­sen tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sia tuke­va rat­kai­su, joka mukau­tuu jous­ta­vas­ti muut­tu­vaan ympä­ris­töön (lisens­sit, käyt­tä­jät, jär­jes­tel­mät) ja tar­pei­siin- myös sel­lai­siin, joi­den ole­mas­sa olos­ta ei vie­lä täs­sä ja tänään tie­de­tä.

Pal­ve­lu­mal­lis­sa on myös sel­lai­nen etu, että BI pal­ve­lun tuot­ta­jal­le on tär­ke­ää, että asiak­kaat myös pysy­vät hei­dän asiak­kai­naan. Tar­jo­tun pal­ve­lun on pys­tyt­tä­vä ajan her­mol­la ja asia­kas­pal­ve­lun pelat­ta­va. Tämä ylei­ses­ti ottaen tar­koit­taa sitä, että pal­ve­lun­tar­joa­ja kehit­tää mie­lel­lään pal­ve­lui­taan asiak­kaan int­res­sien mukai­ses­ti.

Kir­joit­ta­ja on Visionbay:n perus­ta­ja­jä­sen Noo­ra Tyy­ne­lä

Lisää artikkeleita

Mikään teknologia ei korvaa johtamisen puutteita

Vuo­si­kym­me­nen vaih­tues­sa asian­tun­ti­jat eri toi­mia­loil­ta vil­je­le­vät toi­nen tois­taan vil­lim­piä tule­vai­suu­den visioi­ta. Moni asian­tun­ti­ja aset­te­lee räjäh­dys­mäi­ses­ti kehit­ty­vän tek­no­lo­gian har­teil­le rat­kai­si­jan viit­taa. Tek­no­lo­gia­pro­fe­tioi­ta on teh­ty niin pit­kään,

Lue lisää