Luotettavuus ja ketteryys Visionbayn vahvuuksia BI-yhteistyökumppanina

Jaa tämä artikkeli

Vision­bay Solu­tions Oy toteut­ti kevääl­lä 2021 laa­ja-alai­sen sekä asiak­kail­le että omal­le hen­ki­lös­töl­le suun­na­tun kyse­ly­tut­ki­muk­sen. Sen tavoit­tee­na oli sel­vit­tää yri­tyk­sen kil­pai­lue­tua mark­ki­noil­la ja tut­kia, vas­taa­ko tuo­tet­tu pal­ve­lu myy­tyä mie­li­ku­vaa. Tut­ki­mus pää­tet­tiin toteut­taa asia­kas­mää­rän tuplaan­nut­tua lyhyes­sä ajassa.

Vision­bayn asiak­kaat edus­ta­vat mel­ko tasai­ses­ti eri toi­mia­lo­jen mie­len­kiin­toi­sim­pia kas­vu­yh­tiöi­tä sekä eri­lai­sia lii­ke­toi­min­ta­mal­le­ja. Muka­na on muun muas­sa pal­ve­lua­lan, kau­pan alan sekä kiin­teis­tö-, raken­nus- ja teol­li­suusa­lan yri­tyk­siä. Edel­lä mai­ni­tut oli­vat myös aktii­vi­sim­pia kyse­lyyn vastaamisessa.

”Toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta tär­keim­mik­si syik­si ottaa käyt­töön BI-pal­ve­lum­me ovat ylei­ses­ti olleet kai­kil­la luo­tet­ta­van tie­don jaka­mi­nen orga­ni­saa­tion sisäl­lä, ajan sääs­tä­mi­nen datan hyö­dyn­tä­mi­ses­sä sekä toi­min­nan tehok­kuu­den paran­ta­mi­nen”, tii­vis­tää Vision­bayn myyn­ti­joh­ta­ja ja osa­kas Lau­ri Vor­na­nen.

“Tulok­sia ana­ly­soi­des­sa on hyvä muis­taa, että vas­taa­jat edus­ta­vat jo val­miik­si orga­ni­saa­tioi­ta, jot­ka ovat päät­tä­neet kes­kit­tyä tie­dol­la joh­ta­mi­seen, eikä rat­kai­sun tek­ni­seen toteu­tuk­sen teke­mi­seen ja yllä­pi­toon, jon­ka me teem­me hei­dän puo­les­taan”, hän muistuttaa.

Asiakkaat saavat keskittyä liiketoimintaansa

Eri­tyi­ses­ti Vision­bay Solu­tions Oy:n toi­min­ta­ta­vas­sa arvos­tet­tiin luo­tet­ta­vuut­ta ja ketteryyttä.

”Vas­taus­ten mukaan asiak­kaam­me pitä­vät mei­tä luo­tet­ta­va­na sekä hyö­dyl­li­se­nä ja tar­joa­mam­me BI-pal­ve­lu koe­taan nopea­na ja toi­mi­va­na. Tämä indi­koi myös omaa näke­mys­täm­me, että pal­ve­lum­me ja kump­pa­nuus kans­sam­me toi­mii asiak­kail­lem­me taval­la, jot­ka itse­kin näem­me vah­vuu­te­nam­me. BI-pal­ve­lun käyt­töön­ot­to on nope­aa ja se voi­daan teh­dä asiak­kaan tar­pei­den mukaan pala­sis­sa. Pys­tym­me tar­joa­maan kaik­ki tar­vit­ta­vat Busi­ness Intel­li­gence- ja ennus­te­rat­kai­sut kiin­te­ään kuu­kausi­hin­taan, jot­ta asiak­kaam­me voi­vat kes­kit­tyä lii­ke­toi­min­taan­sa. Täl­löin ei myös­kään tar­vit­se toteut­taa ker­ral­la mam­mut­ti­mais­ta pro­jek­tia, ja bud­jet­ti­kin pysyy hal­lin­nas­sa ja enna­koi­ta­va­na”, Vor­na­nen toteaa.

Kyse­lyyn vas­tan­neis­ta erit­täin suu­ri osa käyt­tää Huu­bi­aa aktii­vi­ses­ti lii­ke­toi­min­ta­da­tan ana­ly­soin­tiin. Kyse­ly­tut­ki­muk­seen vas­tan­nei­den orga­ni­saa­tioi­den hen­ki­lös­tö­mää­rä oli ylei­sim­min 100–249. Toi­sek­si suu­rim­mak­si asia­kas­ryh­mäk­si nousi hen­ki­lö­mää­räl­tään 50–99 hen­gen suu­rui­set yri­tyk­set. Yli 500 hen­ki­lös­tön yri­tyk­siä oli rei­lu 10 %.

”Tämä tulos vas­taa­jis­sa vah­vis­ti myös omaa lin­jaus­tam­me. Pie­net ja kes­ki­suu­ret kas­vu­yri­tyk­set ovat Vision­bayn tär­kein koh­de­ryh­mä ja tapam­me toi­mia sekä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­tem­me tukee hei­tä parhaiten.”

Tyytyväisyys Visionbayhin hyvällä mallilla

Kyse­lyn mukaan vas­taa­jat oli­vat pää­asial­li­ses­ti tyy­ty­väi­siä tai erit­täin tyy­ty­väi­siä koko­nai­suu­teen, Huu­bian jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­siin, Vision­bayn asian­tun­ti­joi­den ongel­ma­ti­lan­tei­den rat­kai­su­ky­kyyn sekä tapaan kom­mu­ni­koi­da ylei­ses­ti. Vision­bayn pal­ve­lui­hin pereh­dyt­tä­mi­nen jakoi hie­man mie­li­pi­tei­tä. Asiak­kai­den olles­sa kui­ten­kin joko tyy­ty­väi­siä, jok­seen­kin tyy­ty­väi­siä tai neutraaleja.

”Teh­ty kyse­ly oli meil­le itsel­lem­me tär­keä kai­ku­poh­ja tie­dos­taa ja tun­nis­taa asiak­kai­dem­me näke­myk­set meis­tä yhteis­työn elin­kaa­ren eri matu­ri­tee­teis­sa, mut­ta kysyä asioi­ta samal­la myös henkilöstöltä.”

“Jos­sain koh­din näke­myk­sis­säm­me oli sel­kei­tä ero­ja. Olem­me käy­neet tulok­sia yhdes­sä läpi ja poh­ti­neet, mitä täs­sä on taus­tal­la ja miten voim­me hioa omaa toi­min­ta­mal­liam­me niin, että asia­kas­ko­ke­mus oli­si jat­kos­sa entis­tä­kin upeam­pi. Tilan­ne on vähin­tään­kin hyvä, mut­ta pys­tym­me vie­lä paran­ta­maan juok­suam­me”, Vor­na­nen summaa.

 

Kyse­ly­tut­ki­muk­sen toteut­ti Haa­ga-Helia ammat­ti­kor­kea­kou­lun mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän opiskelijat.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää