MARKETING & SALES ASSISTANT – avoin työpaikka

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Etsim­me vah­vis­tus­ta tii­miim­me Hel­sin­gin ydin­kes­tus­taan.

Olem­me onnis­tu­neet muut­ta­maan perin­tei­sen Busi­ness Intel­li­gence -kon­sul­taa­tion sau­mat­to­mak­si pal­ve­lu­mal­lik­si. Asiak­kait­tem­me data muu­te­taan pal­ve­lum­me avul­la tie­dok­si ilman, että asiak­kait­tem­me tar­vit­see huo­leh­tia tek­ni­ses­tä toteu­tuk­ses­ta. Nyt on aika ker­toa tämä myös muul­le maa­il­mal­le.

Haluam­me luo­da mark­ki­noin­ti­pro­ses­sin jos­sa digi- ja sisäl­tö­mark­ki­noin­ti yhdis­tyy uus­asia­kas­han­kin­nan kans­sa sau­mat­to­mak­si koko­nai­suu­dek­si – haem­me­kin nyt per­soo­nal­lis­ta mark­ki­noin­nin ja myyn­nin assis­tent­tia ener­gi­seen jouk­koom­me sil­lä tar­vit­sem­me täl­lä osa-alu­eel­la asian­tun­ti­juut­ta­si. Nyt pöy­tä on vie­lä lähes tyh­jä. Haluat­ko sinä olla luo­mas­sa tätä koko­nai­suut­ta?

Ide­aa­li­ha­ki­jam­me on into­hi­moi­nen mark­ki­noin­nin nuo­ri ammat­ti­lai­nen. Etsi­mäm­me hen­ki­lö on aikaan­saa­va ja roh­kea teki­jä, joka on aina val­mis heit­täy­ty­mään uusiin haas­tei­siin. Tämän lisäk­si sinul­la on jon­kin ver­ran koke­mus­ta digi­mark­ki­noin­nis­ta sekä sisäl­lön­tuot­ta­mi­ses­ta esi­mer­kik­si opin­to­jen kaut­ta. Hal­lit­set erin­omai­ses­ti suo­men- sekä englan­nin­kie­len. Olet etsi­mäm­me hen­ki­lö, jos haluat kehit­tää tai­to­ja­si moni­puo­li­ses­ti mark­ki­noin­nin ja myyn­nin avus­ta­vis­sa teh­tä­vis­sä. Teh­tä­väs­sä menes­ty­mi­nen edel­lyt­tää inno­kas­ta ja moti­voi­tu­nut­ta asen­net­ta sekä halua kas­vaa tie­dol­la­joh­ta­mi­sen mark­ki­noin­nin supe­ram­mat­ti­lai­sek­si.

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu muun­muas­sa:
– Mark­ki­noin­ti- ja myyn­ti­pro­ses­sin kehit­tä­mi­nen yhdes­sä muun tii­min kans­sa
– Sisäl­lön tuot­ta­mi­nen (Lin­ke­dIn, Face­book ja WWW)
– Verk­ko­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­nen
– Tie­to­jen päi­vit­tä­mi­nen CRM jär­jes­tel­mään
– Asia­kas­ta­paa­mis­ten kalen­te­roi­mi­nen

Lähe­tä vapaa­muo­toi­nen hake­muk­se­si ja ansio­luet­te­lo­si säh­köi­ses­ti meil­le ennen 1.9.2017.
Voit yllät­tää mei­dät myös lyhyel­lä What­sapp-videol­la!

Teh­tä­vää ja haku­pro­ses­sia kos­ke­viin kysy­myk­siin vas­taa­vat osak­kaam­me:
Simo Ves­te­ri­nen (040 637 3314 simo.vesterinen(a)sumitcbm.com)
Noo­ra Tyy­ne­lä (040 6766 030, noora.tyynela(a)sumitcbm.com).

Lisää artikkeleita

Mikään teknologia ei korvaa johtamisen puutteita

Vuo­si­kym­me­nen vaih­tues­sa asian­tun­ti­jat eri toi­mia­loil­ta vil­je­le­vät toi­nen tois­taan vil­lim­piä tule­vai­suu­den visioi­ta. Moni asian­tun­ti­ja aset­te­lee räjäh­dys­mäi­ses­ti kehit­ty­vän tek­no­lo­gian har­teil­le rat­kai­si­jan viit­taa. Tek­no­lo­gia­pro­fe­tioi­ta on teh­ty niin pit­kään,

Lue lisää