Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Jaa tämä artikkeli

Vision­bay on osal­lis­tu­nut aktii­vi­ses­ti monen vii­me vuo­si­na pörs­siin lis­tau­tu­neen yri­tyk­sen rapor­toin­nin, ennus­ta­mi­sen sekä tie­dol­la joh­ta­mi­sen kehi­tyk­seen.  

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­ten­sa aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin (esim. IFRS:ään siir­ty­mi­nen), tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennus­ta­mi­seen ja ennus­teen päivittämiseen.

Kolme kohtaa kuntoon laitettavaksi

Alla on ryh­mi­tel­ty­nä kol­men koh­dan pol­ku, jos­ta koh­dat 1. ja 2. lait­taa jokai­nen yri­tys kun­toon ennen lis­tal­le tuloa. Kol­mas koh­ta eli Tie­dol­la toi­mi­mi­nen on menes­ty­vien yri­tys­ten arkea. Se ei val­mis­tu kos­kaan, eikä ole kos­kaan lii­an val­mis ollak­seen riit­tä­vän hyvä – ”Shar­pen the Saw”.

1. Data haltuun

 1. Kerä­tään hajal­laan ole­va data talteen
 2. His­to­rioi­daan raakadata
 3. Har­mo­ni­soi­daan ja mal­lin­ne­taan data lii­ke­toi­min­ta­lo­gii­kan mukaisesti
 4. Ei sul­je­ta ovia kas­vun myö­tä tule­vil­ta tie­to­tar­peil­ta, eikä sovelluksilta

Olem­me Vision­bayl­lä kehit­tä­neet tähän val­miin alus­tan sekä repul­li­sen val­mii­ta inte­graa­tioi­ta, joten käyt­töön­ot­to on nope­aa ja kustannustehokasta.

2. Datas­ta tiedoksi 

 1. Jae­taan tilannekuvaa/valmiita sisäl­tö­jä kai­kil­le organisaatiotasoille
 2. Joh­to­ryh­män ja hal­li­tuk­sen työ­ti­lat, myyn­ti, tuotanto/palvelu, talous…
 3. Luo­tet­ta­va, saa­vu­tet­ta­va ja käy­tet­tä­vä data lisää käyt­tö­ar­voa organisaatiossa
 4. Auto­ma­ti­soi­daan tois­tu­via rutii­ne­ja, esim. kon­ser­ni­ra­por­toin­ti, sisäi­nen laskenta
 5. Käy­te­tään aktu­aa­li­lu­ku­ja hyväk­si ennus­ta­mi­ses­sa ja pit­kän aika­vä­lin budjetoinnissa 

Ennus­tei­siin ja bud­je­toin­tiin liit­ty­vän talous­ra­por­toin­nin uudis­ta­mi­nen saat­taa vaa­tia mer­kit­tä­vää panos­tus­ta yhtiöis­sä, jois­sa sel­ke­ää toi­min­ta­ta­paa tai pro­ses­sia tätä var­ten ei ennes­tään ole ole­mas­sa. Tutus­tu Vision­bayn Huubiaan.

 

3. Tie­dol­la toimiminen

 1. Läpi­nä­ky­vyy­den kult­tuu­ri syn­tyy tois­toil­la ja läpi­nä­ky­vien luku­jen kautta
 2. Kehi­te­tään tois­tu­via rutii­ne­ja datan ympä­ril­le, esim. kuu­kausiyh­teen­ve­to tulos­yk­si­köit­täin sekä koon­ti­nä­ky­mät alhaal­ta ylös
 3. Paran­ne­taan jat­ku­vas­ti pro­ses­se­ja, jois­sa tie­toa kerä­tään lii­ke­toi­min­nan vastuuhenkilöiltä
 4. Auto­ma­ti­soi­daan kaik­ki mah­dol­li­nen datan käyt­töön liittyen

Suo­ma­lai­set pää­oma­si­joit­ta­jat lis­ta­si­vat kesäl­lä 2022 koh­dey­ri­tyk­sis­tään 44 star­tup- ja kas­vu­yri­tys­tä, joi­den voi­si­vat näh­dä lis­tau­tu­van pörs­siin seu­raa­van vii­den vuo­den aika­na. Kat­so listaus.

Jos mie­tit, miten tie­dol­la joh­ta­mis­ta voi­si hyö­dyn­tää parem­min pää­tök­sen­te­koon ja mat­kal­la koh­ti yri­tyk­sen­ne pörs­si­lis­tau­tu­mis­ta ja/tai dataoh­jau­tu­vaa lii­ke­toi­min­taa, niin jaan enem­män kuin mie­lel­lä­ni mat­kan var­rel­ta oppi­miam­me par­hai­ta käy­tän­tö­jä. Osa näis­tä on myös tii­vis­tet­ty tie­dol­la joh­ta­mis­ta käsit­te­le­vän oppaa­seem­me, jon­ka voi lada­ta sivuil­tam­me .

Menes­tys­tä tulevaan!

Lau­ri Vor­na­nen - kir­joit­ta­ja on Vision­bay Solu­tions Oy:n osa­kas ja myyntijohtaja.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää