Meillä on dataa ≠ Meillä on tietoa

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Oli­si­ko aika kult­tuu­ri­muu­tok­sel­le?

Busi­ness Intel­li­gence -rat­kai­sun tuot­ta­man lisä­ar­von perus­te­le­mi­nen on help­poa-  tai niin­hän sitä luu­li­si. Onpa­han yri­tyk­ses­säm­me teh­ty aihees­ta tuo­re mais­te­rin tut­kin­non lop­pu­työ­kin.

”Voit­ta­ja on se, jol­la on eni­ten tava­raa kuol­les­saan” -ajat­te­lu on val­lal­la mones­sa lii­ke­toi­min­nan dataa (eri­tyi­ses­ti sitä isoa laa­tua) ham­straa­vas­sa ja säi­lö­väs­sä yri­tyk­ses­sä. Kuten tie­dol­la joh­ta­mi­sen val­ta­kau­den alet­tua on kui­ten­kin pys­tyt­ty tun­nus­ta­maan, tul­kit­se­ma­ton ja ana­ly­soi­ma­ton data ei tuo­ta lisä­ar­voa.

Mik­si siis edel­leen monis­sa pk-yri­tyk­sis­sä tie­dol­la joh­ta­mi­nen näh­dään kal­lii­na rapor­toin­ti­jär­jes­tel­mä­nä?

Hie­not jär­jes­tel­mät, talous­hal­lin­to ja pank­ki­ti­lin sal­do löy­ty­vät jo

Usein tuu­dit­tau­du­taan sii­hen tur­val­li­suu­den tun­tee­seen, joka syn­tyy isois­ta panos­tuk­sis­ta jär­jes­tel­mä­pro­jek­tei­hin: toi­min­na­noh­jaus, talous, CRM. Nyt syn­tyy tie­toa ja pal­jon! (…tai siis oikeas­taan dataa)

Samaan aikaan toi­saal­la hau­du­te­taan toi­nen tois­taan suu­ruu­den hul­lum­pia visioi­ta kaik­ki mah­dol­li­set orga­ni­saa­tion pro­ses­sit, funk­tiot ja toi­min­nal­li­set tar­peet täyt­tä­vän super­jär­jes­tel­män raken­ta­mi­ses­ta. ”Nyt syn­tyy tie­toa ja pal­jon, samal­la tämä yksit­täi­nen ”mega-mons­te­ri-rat­kai­su” pal­ve­lee yri­tyk­sen jok’ikisen hen­ki­lön tar­pei­ta ja kaik­kia mah­dol­li­sia työ­teh­tä­viä 100 pro­sent­ti­ses­ti. Tämän pro­jek­tin myö­tä maa­il­ma on val­mis”.  Ilo onkin ylim­mil­lään sit­ten luke­mat­to­mien työ­tun­tien jäl­keen, kun joku kek­sii kysyä, että mikä täs­sä pro­jek­tis­sa oli­kaan se var­si­nai­nen tavoi­te, saa­ti saa­vu­tet­tiin­ko sitä.

Edel­lä mai­ni­tut väis­tö­liik­keet eivät kui­ten­kaan pois­ta perim­mäi­siä syi­tä ja hyö­ty­jä, joi­den takia tie­dol­la joh­ta­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa ket­te­räs­ti ja mah­dol­li­sim­man pian. Vähäi­sin näis­tä syis­tä ei lie­ne kan­nat­ta­vuu­den sys­te­maat­ti­nen paran­ta­mi­nen jo tänään – ellei pank­ki­ti­li ole jo täyn­nä.

Jos kui­ten­kin kan­nat­ta­vuu­den ja lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen on tape­til­la; pel­käs­tään talous­ra­port­tien tar­joa­mien avain­lu­ku­jen avul­la har­vem­min pys­ty­tään kehit­tä­mään mer­kit­tä­väs­ti lii­ke­toi­min­taa. Aina­kaan kovin sys­te­maat­ti­ses­ti. Pel­käs­tään ymmär­tääk­seen, mik­si joku luku tulos­las­kel­man jol­la­kin rivil­lä on yhdes­sä kuus­sa jota­kin ja toi­ses­sa tois­ta, on usein kim­poil­ta­va ope­ra­tii­vi­sen osas­ton ja myyn­nin välil­lä kärt­tä­mäs­sä seli­tys­tä luku­jen taka­na. Tosia­sia on se, että lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen vaa­tii sel­lais­ten kysy­mys­ten kysy­mis­tä, joi­hin yksin kir­jan­pi­tä­jä, tai koko­nai­nen talous­osas­to­kaan, ei ole­mas­sa ole­vil­la työ­ka­luil­laan osaa tyh­jen­tä­väs­ti vas­ta­ta.

Toi­saal­ta, onhan meil­lä raport­ti-Tar­mo, joka voi juos­ta, ver­tail­la ja tau­luk­ko­hi­koil­la. Resurs­si on siis käy­tös­sä joka tapauk­ses­sa.  Unoh­de­taan kui­ten­kin, että myös Tar­mo tekee huo­mat­ta­vas­ti enem­män ja antoi­sam­pia ana­lyy­se­jä oikeil­la työ­ka­luil­la. Eikä Tar­mo­kaan var­maan ulkoa muis­ta, mit­kä oli­vat tois­sa­vuo­den hel­mi­kuun palaa­vien asiak­kai­den kes­kios­tok­seen vai­kut­ta­vat teki­jät tai että oli­ko ope­ra­tii­vi­sen teke­mi­sen laa­tu paran­tu­nut sit­ten ver­tai­lua­jan­jak­son?

Hil­lot­tu data hyö­ty­käyt­töön

Nyt käsi sydä­mel­le. Hyö­dyn­ne­tään­kö syn­ty­nyt­tä dataa perin­poh­jai­ses­ti?

Näh­dään­kö miten asiat ovat kehit­ty­neet? Havai­taan­ko syy-seu­raus­suh­tei­ta?

Lii­ke­toi­min­nan seu­raa­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen ovat nimit­täin aivan eri asioi­ta. Ja oikeas­taan nyt kun täs­sä jutun juu­rel­la ollaan… Mitä on ”tie­don hyö­dyn­tä­mi­nen” ja kuin­ka sii­tä pääs­tään ”kehit­tä­mään lii­ke­toi­min­taa”?

Väi­te siis kuluu, että data ei ole tie­toa. Var­sin­kaan siel­lä jär­jes­tel­mis­sä ja tie­to­kan­nois­sa pöt­köt­te­le­vää dataa ei voi­da kut­sua tie­dok­si. Datan poh­jal­ta teh­dyt tul­kin­nat, ana­lyy­sit ja pää­tel­mät alka­vat olla lähem­pä­nä maa­li­vii­vaa. Tie­toon poh­jau­tu­va pää­tök­sen­te­ko on himoit­tu kei­no hel­pot­taa lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä ja paran­taa kil­pai­lua­se­tel­maa.

Pääs­täk­seen datan aja­maan pää­tök­sen­te­koon ja tie­toon kiin­ni, on tuo­ta­va data yri­tyk­sen eri jär­jes­tel­mis­tä, tau­lu­kois­ta ja hol­veis­ta yhteen, jot­ta ensin­nä­kin saa­daan koko­nais­ku­va ja läpi­leik­kaus lii­ke­toi­min­nan tilas­ta ja sen muut­tu­jis­ta. (Täs­sä­kin koh­taa yleen­sä men­nään pie­leen ja läh­de­tään uuras­ta­maan omaan mah­dot­to­muu­teen­sa kaa­tu­van ”Iisa­kin kirk­ko” -pro­jek­tin paris­sa.) Mah­dol­li­suuk­sia, uhkia ja pää­tök­siä pääs­tään vali­doi­maan, kun koko­nais­ku­vas­ta voi­daan pureu­tua yksi­tyis­koh­tiin sekä asioi­den väli­siin suh­tei­siin, relaa­tioi­hin. Näi­den­kään ana­ly­soin­ti on har­voin mitään raket­ti­tie­det­tä, kun­han työ­ka­luis­ta ei teh­dä lii­an vai­kei­ta ja data ote­taan hal­tuun sopi­vis­sa annok­sis­sa.

Samaan aikaan oli­si tär­ke­ää, että kaik­ki lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­sen kans­sa värk­käi­le­vät tahot oli­si­vat saman tie­don ja samo­jen yhteis­ten tavoit­tei­den äärel­lä.

Löy­dä lisä­ar­voa tie­dol­la joh­ta­mi­ses­ta

On tär­ke­ää kysyä mik­si ja mik­si ei. Ruot­sa­lai­set teh­ne­vät niin enem­män kuin me. Mik­si joku onnis­tuu tai kas­vaa? Mik­si toi­nen epä­on­nis­tuu tai sukel­taa? Mis­tä se joh­tuu? Kum­paan suun­taan läh­de­tään? Mik­si ei teh­täi­si jota­kin toi­sel­la taval­la? Vat­sas­ta vään­tää, jos kysy­myk­set jää­vät kysy­mät­tä, kos­ka tie­de­tään, että vas­tauk­set ovat saa­ta­vil­la vas­ta vii­kon pääs­tä tai ensi vuon­na. Yhtä pal­jon vään­tää, vaik­ka kysyi­si­kin eikä kui­ten­kaan sai­si nii­tä vas­tauk­sia.

Mui­ta syi­tä hyö­dyn­tää dataa ja muun­taa se tie­dok­si ovat esi­mer­kik­si:

  1. Ajan ja resurs­sien sääs­tö, sekä nii­den suun­taa­mi­nen oikei­siin asioi­hin. Toi­sin sanoen, Tar­mon pelas­tus.
  2. Oikeat toi­men­pi­teet oike­aan aikaan = kan­nat­ta­vuus, tulos, kas­vu ja tuli­pa­lo­jen ennal­taeh­käi­sy.
  3. Kil­pai­lue­dun hank­ki­mi­nen tai säi­lyt­tä­mi­nen. Aal­lon­har­jal­la vaan on muka­vam­paa.
  4. Tehos­ta­mi­nen, kos­ka sääs­tö ja parem­min teke­mi­nen, kos­ka kas­vu.
  5. Läpi­nä­ky­vyys, sil­lä sitä­hän saa mitä mit­taa.

Kuin­ka moni työn­te­ki­jöis­tä­si on muka oikeas­ti herk­kusie­ni, joka menes­tyy pimey­des­sä, kun sil­le samal­la syö­te­tään… mul­taa? Olet­ko (herk­kusien­ten) vir­kis­tys­päi­vil­lä kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta sii­hen, kuin­ka moni oikeas­taan onkaan kil­pai­lu­hen­ki­nen tai virit­täy­tyy parem­paan jouk­kue tun­nel­maan tie­täes­sään voi­van­sa vai­kut­taa yhtei­seen tulok­seen? Ehkä töis­sä voi­tai­siin hui­toa ja juos­ta yhtä vim­mai­ses­ti yhteis­ten pis­tei­den ja maa­li­ku­nin­kuu­den eteen?

Sama pätee toden­nä­köi­ses­ti myös asiak­kai­sii­si ja ulkoi­siin sidos­ryh­miin. Ken­ties läpi­nä­ky­vä tapa toi­mia voi­si olla kil­pai­lue­tu tai datas­ta voi­tai­siin luo­da uusia pal­ve­lui­ta? Asiak­kaa­si voi­vat siis hekin heit­tää hyväs­tit pimey­del­le ja mul­lal­le, ja yri­tyk­se­si voi­si olla edel­lä­kä­vi­jän ase­mas­sa. Digi­ta­li­set kana­vat ovat teh­neet meis­tä kai­kis­ta per­so­ja tie­dol­le.

Toi­sin sanoen nämä edel­lä mai­ni­tut asiat voi­si­vat tuot­taa yri­tyk­sel­le­si lisä­ar­voa. Puhu­mat­ta­kaan niis­tä harp­pauk­sis­ta, joi­ta voi­tai­siin saa­da aikaan tuot­ta­vuu­des­sa ja kan­nat­ta­vuu­des­sa, mikä­li tie­dol­la joh­ta­mi­nen kuu­lui­si yri­tyk­sen perus pro­ses­si­pa­let­tiin.

Osaat­ko esi­mer­kik­si sanoa, kuin­ka suu­ri osa asiak­kais­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si on kan­nat­ta­via? Ja mikä vie­lä tär­keäm­pää: kan­nat­ta­mat­to­mia? Ja kaik­kein tär­kein kysy­mys: MIKSI?

Oli­si­ko jo aika kult­tuu­ri­muu­tok­sel­le yri­tyk­sis­sä, jon­ka myö­tä tie­dol­la joh­ta­mi­nen näh­täi­siin ”nice-to-have” IT jär­jes­tel­män sijas­ta lisä­ar­voa tuot­ta­va­na pro­ses­si­na?

Onko sinul­la edel­leen varaa olla hyp­pää­mät­tä tähän junaan?

Kir­joit­ta­jat ovat Visionbay:n perus­ta­ja­jä­se­net Simo Ves­te­ri­nen ja Noo­ra Tyy­ne­lä

Lisää artikkeleita

Mikään teknologia ei korvaa johtamisen puutteita

Vuo­si­kym­me­nen vaih­tues­sa asian­tun­ti­jat eri toi­mia­loil­ta vil­je­le­vät toi­nen tois­taan vil­lim­piä tule­vai­suu­den visioi­ta. Moni asian­tun­ti­ja aset­te­lee räjäh­dys­mäi­ses­ti kehit­ty­vän tek­no­lo­gian har­teil­le rat­kai­si­jan viit­taa. Tek­no­lo­gia­pro­fe­tioi­ta on teh­ty niin pit­kään,

Lue lisää