Mikään teknologia ei korvaa johtamisen puutteita

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Vuo­si­kym­me­nen vaih­tues­sa asian­tun­ti­jat eri toi­mia­loil­ta vil­je­le­vät toi­nen tois­taan vil­lim­piä tule­vai­suu­den visioi­ta. Moni asian­tun­ti­ja aset­te­lee räjäh­dys­mäi­ses­ti kehit­ty­vän tek­no­lo­gian har­teil­le rat­kai­si­jan viit­taa. Tek­no­lo­gia­pro­fe­tioi­ta on teh­ty niin pit­kään, kun minä olen teh­nyt töi­tä tek­no­lo­gian paris­sa. Ter­mit, tek­no­lo­giat ja tren­dit vain muut­tu­vat; ATK, IT, AI…

Olen havait­se­vi­na­ni, että jou­kos­sam­me on kas­va­va ryh­mä päät­tä­jiä, jot­ka ovat huo­lis­saan ”voit­ta­van tek­no­lo­gian” valin­nas­ta. Vai onko kyse sit­ten­kin nor­maa­lis­ta uuden vuo­den aiheut­ta­mas­ta epä­var­muu­den tun­tees­ta? Ikään kuin inves­toi­mal­la vää­rään tek­no­lo­gi­aan syös­täi­siin yri­tys (ja oma amma­til­li­nen tule­vai­suus) tap­pion tiel­le – ja päinvastoin.

Näin ei kui­ten­kaan ole, sil­lä voit­ta­van tek­no­lo­gian osta­mi­nen ei ole kos­kaan ollut näin help­poa. Edel­lyt­täen, että pitää fokuk­sen yri­tys­kult­tuu­rin joh­ta­mi­ses­sa, tavoit­teis­sa, pro­ses­seis­sa sekä valit­see yhteis­työ­kump­pa­nin­sa oikein.

Millaisiin päätöksiin yrityskulttuurinne johtaa?

Kau­an ennen han­kin­ta­pää­tök­sen teke­mis­tä pitää syn­tyä idea nyky­ti­lan paran­ta­mi­ses­ta. Ide­aa seu­raa tah­to­ti­la muu­tok­sen läpi­vie­mi­ses­tä. Ja kyky muut­tua. Voit­ta­vis­sa orga­ni­saa­tois­sa toi­min­nan jat­ku­va paran­ta­mi­nen ja halu kas­vaa syn­tyy tii­mien sisäl­tä – siel­lä mis­sä on kipu, joka halu­taan pois­taa. En ole vie­lä löy­tä­nyt yhtään tek­no­lo­gi­aa, joka itses­sään syn­nyt­tää täl­lais­ta kehit­tä­mi­sen kult­tuu­ria. Har­voin ulkoa­päin annet­tu pai­ne, aut­taa sisäl­lä kyte­vään ongelmaan.

Haluan alle­vii­va­ta, että ennen kuin men­nään tek­no­lo­gi­seen valin­taan, pitää hyväl­lä joh­ta­mi­sel­la saa­da koti­pe­sä sel­lai­seen kun­toon, että tii­meis­sä syn­tyy roh­keus, tah­to­ti­la ja ener­gia jat­ku­van kehit­ty­mi­sen kulttuuriin.

Menes­tyk­seen ei ole yhtä aino­aa reit­tiä. Tai jos oli­si, yhteis­kun­tam­me oli­si huo­mat­ta­vas­ti vau­raam­pi, mitä se tänään on. Uskal­lan väit­tää, että esi­mer­kil­lä joh­ta­mi­nen sekä avoin vies­tin­tä joh­don ja tii­mien välil­lä syn­nyt­tä­vät tur­val­li­suut­ta, joka roh­kai­see hake­maan omaa reit­tiä koh­ti menestystä.

Prosessit, sanoi insinööri

Omaan kor­vaan, joh­ta­mis­kult­tuu­ris­ta ja pro­ses­seis­ta puhu­mi­nen samas­sa lausees­sa, kuu­los­taa kyl­mäl­tä. Tur­haan. Kos­ka tulok­sia aikaan saa­va joh­ta­ja, herät­tää hän­tä seu­raa­vis­sa ihmi­sis­sä luot­ta­mus­ta. Ja sään­nöl­li­siä tulok­sia ei voi saa­da aikaan ilman kont­rol­lia. Jat­ku­via muu­tok­sia vaa­ti­vas­sa ympä­ris­tös­sä, pitää olla kyvyk­kyyk­siä mää­ri­tel­lä ja muo­ka­ta pro­ses­se­ja ympä­ril­lä ole­vien sidos­ryh­mien mukaan. Hyvään pro­ses­si­joh­ta­mi­seen kuu­luu erot­to­mas­ti kont­rol­li­pis­tei­den mää­rit­te­ly ja seuranta.

Kont­rol­li­pis­teet sido­taan yleen­sä kiin­ni joko raport­tei­hin men­nees­tä tai ennus­tei­siin tule­vas­ta – sekä vies­tin­tään näi­hin liit­tyen. Huu­bia tai vas­taa­va joh­ta­mi­sen käyt­tö­liit­ty­mä mah­dol­lis­taa halut­tu­jen tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­sien kes­kit­tä­mi­sen yri­tys- ja/tai kon­ser­ni­ta­sol­la. Kau­pan pääl­le saa läpi­nä­ky­vyy­den tavoit­tei­den edis­ty­mi­seen, omiin avainlukuihin.

Pro­ses­si­ke­hi­tyk­sen apu­na kan­nat­taa käyt­tää ole­mas­sa ole­vis­ta jär­jes­tel­mis­tä löy­ty­vää tie­toa. Kut­sum­me tätä tie­dol­la toi­mi­mi­sen ensim­mäis­tä askel­ta Data Hal­tuun -vai­heek­si. Se on het­ki, jol­loin ilman sen­suu­ria tar­kas­tel­laan laa­tua, jol­la tie­dot on täy­tet­ty (tai täyt­tä­mät­tä) jär­jes­tel­mis­sä sekä arvioi­daan, kuin­ka auto­maat­ti­ses­ti tilan­ne­ku­va muo­dos­tuu. Pelk­kään intui­tioon nojau­tu­va pro­ses­sien kehit­tä­mi­nen voi­daan rin­nas­taa vakioveikkaukseen.

Yhteistyökumppanin valinta, helpoin tehtävä?

Roh­ke­nen väit­tää, että valit­set suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­le itsel­le­si oikean yhteis­työ­kump­pa­nin, jos pää­tös syn­tyy lii­ke­toi­min­ta­tar­peis­ta käsin ja olet tilan­teen tasal­la sii­tä, min­kä­lai­seen pro­ses­siin ja muu­tok­seen kump­pa­nia etsit. Hyvä tapa tes­ta­ta tämä on kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­tä, että puhu­taan­ko pöy­dän molem­min puo­lin lii­ke­toi­min­taa vai tekniikkaa.

Toden­nä­köi­syys kump­pa­nin valin­nan onnis­tu­mi­ses­ta nousee enti­ses­tään, jos jaat­te yhtei­sen näke­myk­sen ris­kin ja tuo­te­tun arvon jaka­mi­ses­ta. Eten­kin pk-yri­tyk­sis­sä on huo­mat­ta­vas­ti osaa­mi­sa­luei­ta, jois­sa ei ole lai­sin­kaan omaa osaa­mis­ta, osaa­jia ei ole järkevää/mahdollista pal­ka­ta, mut­ta osaa­mi­sa­lu­een kehit­tä­mi­nen kump­pa­nin kans­sa raken­taa kil­pai­lue­dun. Ostaa­ko pal­ve­lu­na vai tuot­taa­ko itse? Kysy­mys, johon on syy­tä pala­ta sään­nöl­li­sin välia­join nopeas­ti muut­tu­vas­sa maailmassa.

2020-luvun hyvän yhteis­työ­kump­pa­nin piir­tei­tä ovat jous­ta­vat sopi­mus­kau­det, kas­va­va suo­sit­te­li­joi­den jouk­ko sekä läpi­nä­ky­vyys pal­ve­lun tuot­ta­mi­seen yhteis­työn elin­kaa­ren eri vai­heis­sa. Refe­rens­sien pai­noar­vo tulee var­mas­ti alka­neel­la vuo­si­kym­me­nel­lä nouse­maan, kun päät­tä­jät etsi­vät kuu­mei­ses­ti rat­kai­su­ja, joil­la on todis­te­tus­ti saa­vu­tet­tu halut­tu­ja tulok­sia aikaan. Yllä ole­vat teki­jät vähen­tä­vät ris­kiä inves­toi­da ”vää­rään teknologiaan”.

Haluat­ko kes­kus­tel­la tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lum­me hyö­dyn­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta organisaatiossasi?

 

Lau­ri Vornanen

Sales Direc­tor, Partner

+358 40 770 9219

lauri.vornanen@visionbay.fi

Lisää artikkeleita

Tulevaisuuden talousjohtaja on datavertti

On ilmeis­tä, että lähi­vuo­sien aika­na talous­joh­ta­jien tulee omak­sua uut­ta tek­no­lo­gi­aa, kehit­tää ana­lyyt­tis­ta datan luku­tai­toa sekä ottaa aktii­vi­nen roo­li lii­ke­toi­min­to­jen tuke­mi­ses­sa. Se on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta talous­funk­tio voi olla todel­li­nen kas­vun kump­pa­ni lii­ke­toi­min­nal­le ja orga­ni­saa­tio saa luvuis­ta enem­män irti. Lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tön muut­tues­sa myös talous­toi­min­non on pysyt­tä­vä kehi­tyk­ses­sä mukana.

Lue lisää