Millä osa-alueella organisaatiot tarvitsevat eniten apua? ICT Expo:n 2016 antia

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Me kysyim­me ja ICT Expo 2016 -kävi­jät vas­ta­si­vat!

Mis­tä ihan­teel­li­nen busi­ness intel­li­gence -rat­kai­su koos­tuu? Mit­kä aiheet kiin­nos­ta­vat?
Vih­reät mer­kit oli­vat vas­taa­jis­ta kiin­nos­ta­via, ja punai­set eri­tyi­sen arvok­kai­ta asioi­ta. Data-ana­ly­tiik­ka ja dynaa­mi­nen rapor­toin­ti, lii­ke­toi­min­nan pro­ses­sit, sekä koko­nais­val­tai­nen tie­to­va­ras­toin­ti oli­vat tämän kevään puhee­nai­heet.

Avaam­me näi­tä aihei­ta lisää tule­vis­sa kir­joi­tuk­sis­sam­me.

We asked and the ICT Expo 2016 visi­tors answe­red!

What does the ideal busi­ness intel­li­gence -solu­tion entail or which sub­jects fasci­na­ted the fair goers the most?
Sub­jects that were found inte­res­ting are mar­ked by a green dot and the most valuable sub­jects are poin­ted out by red dots. Data ana­ly­tics and dyna­mic repor­ting, busi­ness proces­ses and full data ware­house ser­vices were the hot topics of this spring.

We shall be wri­ting about the­se the­mes in our fol­lowing blog posts.

Lisää artikkeleita

Mikään teknologia ei korvaa johtamisen puutteita

Vuo­si­kym­me­nen vaih­tues­sa asian­tun­ti­jat eri toi­mia­loil­ta vil­je­le­vät toi­nen tois­taan vil­lim­piä tule­vai­suu­den visioi­ta. Moni asian­tun­ti­ja aset­te­lee räjäh­dys­mäi­ses­ti kehit­ty­vän tek­no­lo­gian har­teil­le rat­kai­si­jan viit­taa. Tek­no­lo­gia­pro­fe­tioi­ta on teh­ty niin pit­kään,

Lue lisää