Milloin Tiedolla Johtamisen käyttöönotto alkaa

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Hyvä­nä läh­tö­koh­ta­na tie­dol­la joh­ta­mi­sen käyt­töö­no­tol­le voi­daan pitää tilan­net­ta, jos­sa talous­da­tan lisäk­si dataa muo­dos­tuu myös jois­tain muis­ta lii­ke­toi­min­nan pro­ses­seis­ta. Tavoit­tee­na usein on, että muo­dos­tu­van datan pääl­le ote­taan käyt­töön jokin hyvä ja jous­ta­va BI-työ­ka­lu, jol­la luo­daan tar­vit­ta­vat datan visua­li­soin­nit ja rapor­tit liiketoiminnalle.

Juu­ri täs­sä kar­toi­tus­vai­hees­sa ole­vien orga­ni­saa­tioi­den osal­ta kuu­len usein, lauseen: ”Mei­dän täy­tyy saa­da datan laa­tu parem­mak­si, ennen kuin voim­me aloit­taa käyt­töön­o­ton”.
Mie­les­tä­ni on outoa, että muun muas­sa datan laa­dul­li­set haas­teet näh­dään ongel­ma­na, joka voi­tai­siin rat­kais­ta ilman näky­mää dataan. Ikään kuin voi­sim­me rat­kais­ta ongel­man jos­ta emme tie­dä mis­sä se on ja mil­tä se näyt­tää.
Täs­tä pääs­tään­kin mie­les­tä­ni mie­len­kiin­toi­seen kysy­myk­seen: Mil­loin Tie­dol­la Joh­ta­mi­sen käyt­töön­ot­to alkaa?

Muu­ta­mia ylei­sim­piä har­ha­luu­lo­ja on, että Tie­dol­la Joh­ta­mi­sen käyt­töön­ot­to on pro­jek­ti ja vie­lä tar­kem­min, että se oli­si pelk­kä jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­to­pro­jek­ti. Todel­li­suu­des­sa kysy­mys on nime­no­maan joh­ta­mi­ses­ta, toi­min­nan jat­ku­vas­ta kehit­tä­mi­ses­tä ja tätä kaut­ta kult­tuu­rin muut­ta­mi­ses­ta. Tavoit­tee­na on teh­dä parem­paa tulos­ta! Tätä tavoi­tet­ta koh­ti men­nes­sä on ensim­mäi­se­nä haas­tee­na ottaa data hal­tuun ja tämä­hän tar­koit­taa myös datan ymmärtämistä.

Olem­me­kin saa­vut­ta­neet asiak­kait­tem­me kans­sa lois­ta­via tulok­sia, kun olem­me yhdes­sä pilk­ko­neet koko BI:n tah­to­ti­lan pie­nem­piin osiin ja tee­moi­hin. Jokai­nen tee­ma on sit­ten kul­je­tet­tu tar­vit­ta­vien vai­hei­den läpi ja sitä kaut­ta saa­tu käyt­töön.
Ymmär­rys on lisään­ty­nyt asteit­tain ja BI on jal­kau­tu­nut käy­tän­nön toiminnaksi.

Juu­ri täs­tä toi­min­nas­ta Vision­bayn BI-pal­ve­lus­sa on kysy­mys. Emme ohi­ta tar­vit­ta­via vai­hei­ta, sil­lä ymmär­räm­me, että toi­miak­sem­me tie­dol­la täy­tyy meil­lä olla ensin dataa. Hal­li­tus­sa ja ymmär­ret­tä­väs­sä muo­dos­sa ole­van datan poh­jal­ta muo­dos­tam­me tie­toa ihmi­sil­le, jot­ta voim­me luo­da sen poh­jal­ta toimintamalleja.

Joten mil­loin se käyt­töön­ot­to sit­ten alkaa?
Kun huo­maat poh­ti­va­si vas­tauk­sia ohes­sa mai­nit­tui­hin kysy­myk­siin, olet jo aloit­ta­nut.
Kun tar­vit­set apua, ota mei­hin yhteyttä.

-Simo Ves­te­ri­nen

DATA HALTUUN

  • Kuin­ka help­poa tei­dän on saa­da käyt­töön lii­ke­toi­min­nas­sa syn­ty­vää dataa?
  • Kuin­ka laa­duk­kaas­ti nykyi­set tie­dot on täy­tet­ty järjestelmiinne?
  • Miten koos­tat­te datan käy­tet­tä­vään muo­toon täl­lä het­kel­lä ja pal­jon­ko käy­tät­te sii­hen aikaa?

DATASTA TIEDOKSI

  • Onko teil­lä samois­ta tie­dois­ta usei­ta eri totuuk­sia, jos on miksi?
  • Mitä tie­to­ja eri toi­min­noil­ta täl­lä het­kel­lä puut­tuu jois­ta oli­si heil­le sel­ke­ää hyötyä?
  • Kuin­ka help­poa tie­to­jen tuot­ta­mi­nen ja välit­tä­mi­nen asian­osai­sil­le hen­ki­löil­le täl­lä het­kel­lä on?

TIEDOLLA TOIMIMISTA

  • Miten kuu­kausit­tai­nen rapor­toin­tin­ne on täl­lä het­kel­lä toteutettu?
  • Mitä pro­ses­se­ja haluai­sit­te paran­taa tai luo­da, jois­sa tie­toa kerä­tään lii­ke­toi­min­nan vastuuhenkilöiltä?
  • Mil­lai­sia tois­tu­via käy­tän­tö­jä teil­lä on, jot­ka haluai­sit­te automatisoida?

Lisää artikkeleita

Aurajoki valitsi Huubian Business Intelligence-työkalukseen

Teol­li­suu­den pin­noi­te­rat­kai­sui­den ja infran kone­pa­ja­tuot­tei­den ammat­ti­lai­nen Aura­jo­ki Oy sekä tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lu­yh­tiö Vision­bay Solu­tions Oy ovat aloit­ta­neet yhteis­työn Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lun käyt­töö­not­ta­mi­sek­si.  Käyt­töö­no­tet­ta­va rat­kai­su mahdollistaa

Lue lisää