Miltä näyttää TOP3-lista Business Intelligence -trendeissä?

Jaa tämä artikkeli

Näin vuo­den alus­sa tren­dit ja ennus­teet Busi­ness Intel­li­gencen kehi­tyk­ses­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta kiin­nos­ta­vat itse kuta­kin. Kuka­pa ei haluai­si tie­tää enna­koi­den, mitä BI-maa­il­mas­sa on menos­sa, miten se vai­kut­taa lii­ke­toi­min­nan tehos­ta­mi­seen tai hyö­dyt­täi­si jopa omaa työarkea?

Sähä­kät sor­met googlet­ta­vat het­kes­sä kym­me­nit­täin tren­de­jä, jot­ka par­haim­mil­laan aut­ta­vat hah­mot­ta­maan tie­dol­la joh­ta­mi­sen tämän het­ken täh­ti­kar­taa ja oman orga­ni­saa­tion sijain­tia sillä.

Lyhyen kent­tä­tut­ki­muk­se­ni perus­teel­la lähes jokai­nen alan toi­mi­ja van­noo kol­men alla ole­van tren­din nimeen. Nämä kol­me ovat myös sel­lai­sia, jot­ka esiin­ty­vät tiheäs­ti niis­sä vir­tu­aa­li­sis­sa neu­vot­te­lu­pöy­dis­sä, jois­sa minä aikaa­ni vietän.

1. Voittajien dataohjautuvaa kulttuuria haluaa yhä useampi yritys

• Kaik­ki tämän ajan kas­vu­yri­tyk­set ovat vah­vas­ti dataoh­jat­tu­ja.
• Data halu­taan tuo­da orga­ni­saa­tion kai­kil­le tasoil­le pää­tök­sen­teon tuek­si. Täs­sä on sel­keim­min muu­tos ajois­ta, jol­loin vain muu­ta­mil­la oli pää­sy dataan, ja he jake­li­vat sitä muil­le valit­se­mal­laan taval­la sekä laa­juu­del­la.
• Data halu­taan tar­jo­ta aidos­ti käy­tet­tä­väs­sä muo­dos­sa. Näin ad-hoc-ana­ly­tiik­kaa on mah­dol­lis­ta teh­dä kenen vain suo­raan lii­ke­toi­min­ta­ta­sol­la ilman data ware­house-nin­jan tut­kin­toa.
• Dataoh­jau­tu­va kult­tuu­ri lisää kes­kus­te­lua ja ymmär­rys­tä lii­ke­toi­min­nas­ta ja muut­tu­jien vai­ku­tuk­ses­ta sen kehi­tyk­seen, mil­lä on suo­ra yhteys ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den saavuttamiseen.

2. Data Quality kiilaa algoritmihypen edelle

• Auto­maa­tio ei ole menos­sa pois val­ta­vir­ras­ta, päin­vas­toin.
• Datan laa­tu on yhä sel­vin erot­ta­ja hyvän ja huo­non BI-rat­kai­sun välil­lä.
• Huo­nol­la datal­la ei voi teh­dä hyviä rat­kai­su­ja, saa­ti pää­tök­siä.
• Hyvä data on ajan­ta­sais­ta, joh­don­mu­kais­ta, käyt­tö­val­mis­ta ja vali­doi­tua.
• Jos lii­ke­toi­min­ta menet­tää ker­ran­kin luot­ta­muk­sen dataan, on luot­ta­mus­ta vai­kea palauttaa.

3. Data Governancella luodaan pelisäännöt yrityksen tiedolla johtamiselle

• Data Gover­nancen voi­si vapaas­ti suo­men­taa datan hal­lin­noin­ti­koo­dik­si. Sil­lä mää­ri­te­tään tavat, joil­la yri­tyk­sen dataa ohja­taan, hal­lin­noi­daan ja kont­rol­loi­daan.
• Data Gover­nance kes­kit­tyy tie­toa tuot­ta­viin jär­jes­tel­miin, kuten miten data on hyö­dyn­net­tä­vis­sä lii­ke­toi­min­ta­stra­te­gian toi­meen­pa­nos­sa sekä miten ihmi­set, pro­ses­sit ja jär­jes­tel­mät vai­kut­ta­va tie­don syn­ty­mi­seen, varas­toin­tiin ja hyö­dyn­tä­mi­seen (tie­to­tur­va, käyt­tö­oi­keu­det sekä datan käsit­te­ly ylei­ses­ti & tie­to­vir­to­jen kuvaa­mi­nen).
• Tie­dol­la joh­ta­mi­nen vaa­tii joh­don sitou­tu­mis­ta. Alkaes­saan se voi tun­tua vain yhdel­tä pro­jek­til­ta mui­den jou­kos­sa, mut­ta kyse on jat­ku­vas­ta pro­ses­sis­ta, joka vaa­tii yllä­pi­toa ja omistajuutta.

Mikä lopul­ta tren­daa on oikeas­taan tois­si­jais­ta, sil­lä tär­kein­tä on tun­nis­taa yri­tyk­sen omat mah­dol­li­suu­det ja tart­tua nii­hin. Näyt­tää ilmei­sel­tä, että kiih­ty­vä digi­ta­li­saa­tio lisää yri­tyk­sis­sä käy­tet­tä­vien ohjel­mis­to­jen mää­rää, mikä puo­les­taan lisää tar­vet­ta yhdis­tel­lä ja hyö­dyn­tää näis­sä ohjel­mis­tois­sa syn­ty­vää tie­toa joh­ta­mi­ses­sa. Usein on myös perus­tel­tua jät­tää kor­po­raa­tio­ta­son BI-rat­kai­sut muil­le, var­sin­kin jos pelaat suo­ma­lai­ses­sa pk-yri­tyk­sen sar­jas­sa, sil­lä ”one size does not fit all”. 

Eikö­hän sit­ten kää­ri­tä hihat, ja aloi­te­ta työt juu­ri tei­dän tie­dol­la joh­ta­mi­sen polullanne.

Lau­ri Vor­na­nen - kir­joit­ta­ja on Vision­bay Solu­tions Oy:n osa­kas ja myyntijohtaja.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää