Miltä tuntui ensimmäinen vuosi Visionbayllä, BI-konsultti Markus Koponen?

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Alku uudes­sa työ­pai­kas­sa on usein täyn­nä jän­ni­tys­tä. Vuo­den 2020 alus­sa Vision­bay Solu­tions Oy:ssä BI-kon­sult­ti­na aloit­ta­nut Mar­kus Kopo­nen sai koke­mus­pat­te­ris­toon­sa myös muu­ta – pereh­dy­tyk­sen ja työyh­tei­söön sisään­ajon Covid19-epi­de­mian varjossa.

Mar­kus Kopo­nen muis­te­lee suu hymys­sä rei­lun vuo­den takais­ta työ­haas­tat­te­lua Vision­bayn Simo ja Noo­ra Ves­te­ri­sen kans­sa. Sosi­aa­li­se­na ja puhu­mis­ta rakas­ta­va­na ihmi­se­nä hän oli ensim­mäi­sen haas­tat­te­lu­tun­nin hil­jaa ja kes­kit­tyi kuun­te­le­maan – ja innos­tu­maan. Työ­teh­tä­vä moder­nien BI-ympä­ris­tö­jen äärel­lä visio­nää­ris­ten ja osaa­vien kol­le­goi­den paris­sa alkoi kiin­nos­taa hän­tä yhä enem­män. Lop­pu onkin his­to­ri­aa, ja Tam­pe­reen tek­nil­li­ses­tä yli­opis­tos­ta diplo­mi-insi­nöö­rik­si val­mis­tu­nees­ta Kopo­ses­ta tuli yksi osa Vision­bayn joukkoa.

”Kaik­ki mitä me teem­me, on Busi­ness Intel­li­gence -näkö­kul­mas­ta aivan mie­let­tö­män hie­noa. Jopa into­hi­mois­ta. Tulin Vision­bay Solu­tion­siin isom­mas­ta yri­tyk­ses­tä, mut­ta tääl­lä teke­mi­ses­sä on ihan eri­lai­nen drai­vi”, Kopo­nen ihastelee.

Uuden työn kans­sa yhtä aikaa kon­kre­ti­soi­tui myös koro­nan leviä­mi­nen Suomessa.

”Etä­työ­suo­si­tus tuli maa­lis­kuus­sa 2020 ja sitä myös Vision­bayl­lä suo­sit­tiin. Esi­mie­he­ni jär­jes­ti kui­ten­kin kevääl­lä niin, että pys­tyin ole­maan myös toi­mis­tol­la hänen ja toi­mi­tus­joh­ta­jan kans­sa, jot­ta uute­na sain kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen ja oppia ihan vie­ri­hoi­to­na­kin. Kesän jäl­keen pys­tyin ole­maan jo etä­nä ja tart­tu­maan hom­miin täy­sin itse­näi­ses­ti. Tääl­lä työ­kult­tuu­ri on joka tapauk­ses­sa sel­lai­nen, että joh­to­po­ru­kan ja kol­le­goi­den kans­sa on sään­nöl­li­nen yhteys lin­joil­la ja saam­me toi­sil­tam­me apua ja spar­raus­ta. Vii­koit­tais­ten tii­mi­pa­la­ve­rien lopuk­si myös kysy­tään, onko jol­la­kin aja­tuk­sia, huo­mioi­ta tai kehi­ty­seh­do­tuk­sia toi­min­taam­me tai pro­jek­tei­hin liit­tyen. Se ker­too mie­les­tä­ni, miten dynaa­mi­sia ja val­mii­ta tääl­lä ollaan rea­goi­maan”, Kopo­nen pohtii.

Miten vuotesi on sujunut?

Olen saa­nut val­ta­vas­ti uuden­lais­ta koke­mus­ta ja ymmär­rys­tä asiak­kai­den lii­ke­toi­min­nas­ta eri­lai­si­ne tar­pei­neen. Olen ylpeä sii­tä, mitä me teem­me ja että saan olla sitä itse muka­na teke­mäs­sä. Tääl­lä näkee oman käden­jäl­jen. En ole vain pisa­ra meres­sä, vaan omal­la työl­lä on kon­kreet­tis­ta mer­ki­tys­tä ja teh­dyn työn tulos näkyy välit­tö­mäs­ti koko yri­tyk­sel­le ja tiimille.

On upe­aa, miten pys­tym­me aut­ta­maan asiak­kai­tam­me imple­men­toi­maan par­hai­ta käy­tän­tö­jä ja auto­maa­tio­ta hyö­dyn­tä­viä seu­ran­ta- ja rapor­toin­ti­pro­ses­se­ja. Sitä mitä voi mita­ta, sitä voi ennus­taa. Eli toi­mi­van rapor­toin­nin pääl­le pys­tym­me luo­maan esi­mer­kik­si las­ku­tus- tai kuluen­nus­te­pro­ses­sin, joka ottaa huo­mioon asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan eri­tyis­piir­teet­kin. Nyky­ai­kai­nen yri­tys alas­ta riip­pu­mat­ta tar­vit­see älyk­käi­tä rat­kai­su­ja joh­ta­mi­sen tuek­si sekä lii­ke­toi­min­nan kehittämiseksi.

Olen kes­kit­ty­nyt eri­tyi­ses­ti suun­nit­te­lun (Plan­ning) ja pro­jek­ti­noh­jaa­mi­sen sovel­lusa­lu­ee­seen. Plan­ning on rapor­toin­ti­jär­jes­tel­mäs­sä ole­va osa, jos­sa kon­kre­ti­soi­tuu esi­mer­kik­si eri lii­ke­toi­min­ta-aluei­den ennus­ta­mi­nen ja bud­je­toin­ti. Siel­lä on mah­dol­li­suus syöt­tää tavoit­tei­ta suo­raan rapor­toin­ti­jär­jes­tel­mään, jon­ka jäl­keen syö­te­tyt arvot ovat välit­tö­mäs­ti asiak­kaan hyö­dyn­net­tä­vis­sä rapor­toin­nis­sa ja lii­ke­toi­min­nan seu­ran­nas­sa. Olen tähän pereh­ty­nyt nyt syvem­min ja pääs­syt kon­sul­toi­maan jär­jes­tel­mää asiakkaille.

Millaisia haasteita olet kokenut?

Olen oppi­nut todel­la pal­jon BI:stä ja tie­dol­la joh­ta­mi­ses­ta vuo­den aika­na. Suu­rin haas­te on var­mas­ti­kin ollut se, että insi­nöö­riai­voi­se­na minun piti ope­tel­la ”unoh­ta­maan” insi­nöö­ri­tek­niik­ka ja poh­tia ensin halut­tua lop­pu­tu­le­maa. Vas­ta sen jäl­keen tulee tek­ni­nen toteu­tus, joka on hel­poin osa, kun­han rat­kai­su on sel­keä meil­le ja asiakkaalle.

Mitä muita ajatuksia tai huomioita sinulla on herännyt?

Olen vie­lä kehi­tys­po­lul­la kon­sult­ti­na, mut­ta uskon vah­vas­ti, että kun koke­mus­ki­lo­met­re­jä ker­tyy lisää, voin pal­vel­la asiak­kai­ta kor­keim­mal­la mah­dol­li­sel­la tasol­la. Kon­sul­toin­nin lisäk­si olen kehit­ty­nyt myös ihmi­se­nä, mitä tulee vaik­ka­pa työn­te­koon ja ajan­käyt­töön liit­tyen. Näin koro­na-aika­na on ollut opet­ta­vais­ta suun­ni­tel­la vii­kon ajan­käyt­töään niin, että pys­tyy ole­maan mah­dol­li­sim­man teho­kas, mut­ta myös lepää­mään ja irtau­tu­maan töis­tä koti­sei­nien sisäpuolella.

Lisäk­si oma esiin­ty­mis­val­miu­te­ni on paran­tu­nut. Val­mis­tau­dun tapaa­mi­siin aina huo­lel­la, mut­ta pys­tyn myös mene­mään pala­ve­rei­hin, jois­sa lop­pu­tu­los ei ole sel­keä. Agen­da­na on esi­mer­kik­si uuden toteu­tuk­sen mää­rit­te­ly ja voin ikään kuin läh­teä luo­maan tyh­jäs­tä kan­kaas­ta sel­ke­ää lop­pu­tu­le­maa niin, että asia­kas pys­tyy näke­mään sen arvon, mitä rat­kai­su heil­le tuo.

Asiak­kai­ta minul­la on lai­das­ta lai­taan. Olen pääs­syt mukaan moneen ja minut on lai­tet­tu osal­lis­tu­maan vaa­ti­viin­kin pro­jek­tei­hin. Koen sen syvä­nä luot­ta­muk­sen ja työn­te­ki­jän arvos­tuk­sen osoituksena.

Lisää artikkeleita

Tiedolla johtamisen huipulle neljän pysähdyksen taktiikalla

Kaik­ki aikaa kes­tä­vä raken­ta­mi­nen vaa­tii asian­mu­kai­set perus­tuk­set. Nel­jän pysäh­dyk­sen tak­tiik­ka aut­taa onnis­tu­maan orga­ni­saa­tion tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­su­jen käyt­töö­no­tos­sa. Nap­paa suun­ni­tel­ma halt­tuusi ja mat­ka­kump­pa­ni­kin on tarjolla!

Lue lisää

Luotettavuus ja ketteryys Visionbayn vahvuuksia BI-yhteistyökumppanina

Vision­bay Solu­tions Oy toteut­ti kevääl­lä 2021 laa­ja-alai­sen sekä asiak­kail­le että omal­le hen­ki­lös­töl­le suun­na­tun kyse­ly­tut­ki­muk­sen. Sen tavoit­tee­na oli sel­vit­tää yri­tyk­sen kil­pai­lue­tua mark­ki­noil­la ja tut­kia, vas­taa­ko tuo­tet­tu pal­ve­lu myy­tyä mielikuvaa.

Lue lisää