Muutosjohtamisessa on kyse ihmisistä, ei teknologiasta

Jaa tämä artikkeli

Yri­tyk­set läh­te­vät usein teke­mään muu­tok­sia tek­no­lo­gia­ve­toi­ses­ti. Se on ymmär­ret­tä­vää, sil­lä yksi­kään yri­tys ei pysy kil­pai­lus­sa muka­na ilman moder­nia tek­no­lo­gi­aa. ”Mut­ta se ei ole itsei­sar­vo, vaan muu­tok­sen työ­ka­lu. Ihmi­set, ei tek­no­lo­gia, teke­vät muu­tok­sen”, sanoo Vision­bay Solu­tions Oy:n Lau­ri Vornanen.

Yri­tys­ten muu­tos­hank­kei­siin liit­tyy usein tek­no­lo­gia ja nykyi­sin eri­tyi­ses­ti digi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen. Orga­ni­saa­tioi­den muu­tok­ses­sa niil­lä tuli­si olla kui­ten­kin sivu­roo­li. Muu­tok­sen onnis­tu­mi­ses­sa on ennen kaik­kea kyse ihmi­sis­tä ja sii­tä, miten hei­tä ja orga­ni­saa­tion kult­tuu­ria osa­taan tukea ja ohja­ta halut­tuun suuntaan.

”Vision­bayl­lä on jo pit­kään tun­nis­tet­tu, miten hyvä muu­tos­joh­ta­mi­nen on oleel­li­nen onnis­tu­mi­sen var­mis­ta­ja, kun orga­ni­saa­tio siir­tyy dataoh­jau­tu­vaan lii­ke­toi­min­taan”, myyn­ti­joh­ta­ja ja osa­kas Lau­ri Vor­na­nen kertoo.

Vor­na­nen huo­maut­taa, ettei­vät kaik­ki yri­tyk­set ole Wolt­te­ja, joka on perus­tet­tu digi­taa­li­se­na aika­kau­te­na ja jon­ka toi­min­ta perus­tuu alun alkaen­kin dataan. Suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta yri­tyk­sis­tä on perus­tet­tu ennen digi­taa­li­sen mur­rok­sen nousua ja sik­si eri­tyi­ses­ti pk-yri­tys­ten on mie­tit­tä­vä omaa data­ky­vyk­kyyt­tään akuut­ti­na asia­na juu­ri nyt.

Onhan teillä Power Sponsoreita?

Vision­bay tekee käyt­tö­val­mii­ta joh­ta­mi­sen sovel­luk­sia avai­met käteen -peri­aat­teel­la asiak­kai­den lii­ke­toi­min­ta­da­taan perus­tuen. Työ­ka­lu­na tähän ovat tek­no­lo­giat. Vor­na­nen kui­ten­kin muis­tut­taa, tek­no­lo­gia­työ­ka­lu­jen pitää pal­vel­la käyt­tä­ji­ään. Tek­no­lo­gia on apu­vä­li­ne, jol­la saa­daan help­po­ja ja skaa­lau­tu­via rat­kai­su­ja pää­tös­ten­te­ki­jöi­den käyttöön.

Orga­ni­saa­tioil­la on hen­ki­lös­tön­sä kaut­ta käy­tet­tä­vis­sään ihmis­ten osaa­mi­nen, tai­dot ja asen­teet. Sii­tä seu­raa, että asioi­ta voi­daan teh­dä fik­sum­min, uut­ta oppien ja uudel­la taval­la, mut­ta yhtä lail­la oppia pois van­hois­ta aikan­sa elä­neis­tä toimintamalleista.

Vision­bayl­lä näh­dään tär­keäs­sä roo­lis­sa orga­ni­saa­tioi­den ns. Power Spon­so­rit. He ovat hen­ki­löi­tä, jot­ka tuo­vat näky­väs­ti esiin muu­tok­sen tar­peen, sen tuo­mat mah­dol­li­suu­det ja työn muut­tu­mi­sen sitä kaut­ta mie­lek­kääm­mäk­si ja järkevämmäksi.

”Power Spon­so­rit ovat tavoit­teel­li­sia edel­lä­kä­vi­jöi­tä ja etu­lin­jas­sa muu­tos­ten joh­ta­mi­ses­sa. Se, että Power Spon­sor löy­tyy joh­to­ryh­mäs­tä tuo mer­kit­tä­vää arvoa. Muu­tok­ses­sa joh­to­ryh­män sitou­tu­mi­nen on kai­ken edel­ly­tys. Yhtä mie­lel­lään Power Spon­sor sai­si löy­tyä myös ope­ra­tii­vi­sel­ta tasol­ta vakuut­taen kol­le­gan­sa muu­tok­sen tär­key­des­tä ja mah­dol­li­suuk­sis­ta. Jos orga­ni­saa­tios­sa ei löy­dy yhtään muu­tos­drai­vaa­ja­na toi­mi­vaa hen­ki­löä, on var­maa, että muu­tos jää telineisiin.”

Yrityskulttuurilla on iso merkitys 

Moni pk-yri­tys on täl­lä het­kel­lä suun­nit­te­le­mas­sa tai jo muu­tos­mat­kal­la data­ky­vyk­kyy­ten­sä kans­sa. Mat­kan tekoa tukee ihmis­ten lisäk­si yri­tyk­sen kulttuuri.

”Yri­tyk­ses­sä pitäi­si var­mis­taa, että mah­dol­li­sim­man moni ottaa luon­nol­li­sek­si toi­min­ta­ta­vak­seen jat­ku­van kehit­ty­mi­sen ja myös halun aut­taa kave­ria uuden oppi­mi­ses­sa. Tämä ei tule kui­ten­kaan käs­ke­mäl­lä, vaan mah­dol­lis­ta­mal­la orga­ni­saa­tioon kult­tuu­ri, joka tätä tukee.”

”Mei­dän tyyp­pi­sem­me Busi­ness Part­ner ei kult­tuu­rin kehit­tä­mi­seen pika­voit­to­ja pys­ty tar­joa­maan. Toki tuom­me esi­merk­kim­me ja oman koke­muk­sen vas­taa­vis­ta tilan­teis­ta sekä rat­kai­suil­lam­me tue­taan monin tavoin joh­ta­jia muutosjohtamisessa.”

Yksi tär­keä ele­ment­ti Vision­bayn pal­ve­luis­sa on tie­dol­la joh­ta­mi­sen pol­ku. Se on kuvaus sii­tä, mis­sä asia­kas­yri­tys kes­kei­si­ne sidos­ryh­mi­neen on nyt, mihin halu­taan men­nä ja miten sin­ne pääs­tään. Tie­dol­la joh­ta­mi­sen pol­ku sel­kiyt­tää myös muu­tos­joh­ta­mi­sen vies­tin­tää visu­aa­li­suu­ten­sa ansiosta.

”Me rat­kai­sem­me asioi­ta lii­ke­toi­min­ta­läh­töi­ses­ti datan hal­lin­nan, rapor­toin­nin ja ana­ly­tii­kan sekä ennus­te­pro­ses­sien kehit­tä­mi­sen kaut­ta. Pal­ve­lu­na tuo­tet­ta­va Data Plat­form on tek­no­lo­gi­nen kivi­jal­ka, jon­ka pääl­le kaik­ki tie­dol­la joh­ta­mi­sen sovel­luk­set teh­dään. Tähän kuu­luu, että mal­lin­ne­taan lii­ke­toi­min­nan dataa sekä aute­taan Mas­ter­di­men­sion tun­nis­ta­mi­ses­sa”, Vor­na­nen kuvailee.

Muutos on myös matka kohti läpinäkyvyyttä

Vision­bay Solu­tions on asiak­kai­den­sa lii­ke­toi­min­ta­kump­pa­ni, kun asiak­kaal­la teh­dään ja tar­vi­taan kehi­tys­työ­tä joh­ta­mi­sen sovel­luk­siin liittyen.

”Olem­me hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä kump­pa­ni ja meil­le on tär­ke­ää, että yhdes­sä teke­mi­sel­le on aito luot­ta­mus­poh­ja. Molem­min puo­lin tulee tie­tää, kenen kans­sa teh­dään ja mitä teh­dään”, muis­tut­taa Lau­ri Vornanen.

Hän tote­aa, että myös asiak­kaan omas­sa orga­ni­saa­tios­sa on syy­tä ymmär­tää ja tie­tää, kuka tekee mitä­kin. Vor­na­sen mukaan on todel­la tär­ke­ää, että datan hal­lin­nan ja tie­dol­la joh­ta­mi­sen näkö­kul­mas­ta yri­tyk­ses­sä tie­de­tään ja tun­nis­te­taan omat vas­tuu­alu­eet ja että eri funk­tiot sekä osas­tot puhal­ta­vat yhteen hii­leen yhtei­sen muu­tos­mat­kan maa­lia kohti.

Datan muut­ta­mi­seen tie­dok­si liit­tyy aina myös mat­ka koh­ti läpi­nä­ky­vyyt­tä. Joil­le­kin orga­ni­saa­tioil­le läpi­nä­ky­vyys voi olla vie­ras­ta kult­tuu­ri­ses­ti tai edes käyttäytymisnormina.

”Läpi­nä­ky­vyys on iso teki­jä ja sitä pitää tavoi­tel­la. Tie­don jaka­mi­nen on ehdo­ton­ta, jot­ta datal­la voi­daan saa­vut­taa stra­te­gi­set tavoit­teet. Sik­si sen on olta­va joh­to­ryh­män agen­dal­la. Kun joh­to sitou­tuu ja halu­aa läpi­nä­ky­vyyt­tä, myös stra­te­gi­set tavoit­teet ovat aivan uudel­la taval­la saa­vu­tet­ta­vis­sa. Läpi­nä­ky­vyy­del­lä rat­kais­taan lii­ke­toi­min­nan ongel­mia, lisä­tään kes­kus­te­lua tär­kei­den asioi­den ympä­ril­lä ja rai­va­taan kas­vun estei­tä. Se on lää­ke parem­piin tulok­siin. Yhä useam­pi pys­tyy teke­mään enem­män parem­pia pää­tök­siä, kun on enem­män parem­paa dataa ja tie­toa käy­tet­tä­vis­sä”, Vor­na­nen huomauttaa.

Tek­no­lo­gia on työ­ka­lu ja ren­ki. Ihmi­set, kult­tuu­ri ja muu­tok­sen joh­ta­mi­nen ovat muu­tok­sen avain. Kun ne ovat läs­nä kai­kes­sa dataoh­jau­tu­vaan lii­ke­toi­min­taan liit­ty­väs­sä teke­mi­ses­sä, muu­tos onnis­tuu. Jos lähes­ty­tään vain tek­no­lo­gia­nä­kö­kul­mas­ta, ei onnis­tu­mi­nen ole enää varmaa. 

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää