Myyntijohtaja hiihtolenkillä: sivakoidessa voi ratketa mutkikaskin ongelma

Jaa tämä artikkeli

Lau­ri Vor­na­sen tie nykyi­seen teh­tä­vään­sä Vision­bay Solu­tions Oy:n osak­kaa­na ja myyn­ti­joh­ta­ja­na meni ehkä hie­man kään­tei­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä kuin on totut­tu. Se ei kui­ten­kaan menoa ole hai­tan­nut. Tie­dol­la joh­ta­mi­sen näkö­ala­pai­kal­la Vor­na­sen sydän syk­kii dataoh­jau­tu­val­le lii­ke­toi­min­nal­le ja kas­vu­yri­tys­ten aut­ta­mi­sel­le. Ja tal­vi­sin hiihdolle.

Kun head­hun­ter otti Lau­ri Vor­na­seen yhteyt­tä kevääl­lä 2019 ja esit­te­li myyn­ti­pääl­li­kön teh­tä­vää Vision­bayl­lä, kiin­nos­tui Vor­na­nen ennen kaik­kea yri­tyk­ses­tä. Mie­hen sil­loi­nen pro­jek­ti Vis­mal­la oli eden­nyt vai­hee­seen, joka antoi tilaa miet­tiä uusia kuvioi­ta. Avoin teh­tä­vä oli mie­len­kiin­toi­nen, mut­ta Vor­na­nen huo­ma­si, että hänel­lä oli­si Vision­bayl­le enem­män tar­jot­ta­va­naan. Lisäk­si elä­män­ti­lan­ne mah­dol­lis­ti talou­del­li­sen ris­kin­o­ton, joten niin kävi, että kesä­kuus­sa 2019 hän siir­tyi yri­tyk­sen osak­kaak­si. Myyn­ti­joh­ta­jan teh­tä­väs­sä hän aloit­ti paria kuu­kaut­ta myö­hem­min elokuussa.

”Olen vah­vas­ti pro­jek­ti-ihmi­nen, joten olin val­mis suu­rem­paan seik­kai­luun ja uuden oppi­mi­seen. Kävin kes­kus­te­lu­ja asia­kas­ko­ke­muk­ses­ta muu­ta­man Vision­bayn asiak­kaa­na ole­van toi­mi­tus- ja talous­joh­ta­jan kans­sa, mikä vah­vis­ti luot­ta­mus­ta­ni yhtiön valoi­saan tule­vai­suu­teen. En kiis­tä, ettei­kö asia­kas­kes­kei­se­nä pro­ses­sia­jat­te­li­ja­na kuu­le­ma­ni palau­te oli­si hivel­lyt sieluani.”

Osaa­mis­ta datan ja eri­lais­ten SaaS-ohjel­mis­to­jen paris­sa Vor­na­sel­la oli jo ennes­tään: ERP- ja talous­hal­lin­non ohjel­mis­tot, mobii­lioh­jel­mis­tot sekä monet muut yri­tys­käy­tön rat­kai­sut ovat hänel­le tut­tu­ja 12-vuo­ti­sel­la työ­ural­la. Vision­bayl­lä hän­tä kut­kut­ti myös yri­tyk­sen kas­vu­nä­ky­mät ja halu huo­leh­tia asiak­kaan tar­peis­ta kauaskantoisesti.

”Yllä­tyk­sek­se­ni olen huo­man­nut, että tie­don varas­toin­nis­sa on pal­jon samo­ja ele­ment­te­jä kuin fyy­si­sen mate­rian varas­toin­nis­sa ja käsit­te­lys­sä”, logis­tiik­kain­si­nöö­rik­si aikoi­naan val­mis­tu­nut Vor­na­nen myhäilee.

Megatrendit tukevat tekemistä

Vision­bayn Solu­tion­sil­la seu­ra­taan mie­len­kiin­nol­la myös maa­il­man­laa­jui­sia megat­ren­de­jä. Niil­lä onkin oma vai­ku­tuk­sen­sa yri­tyk­sen pal­ve­lu- ja ratkaisutarjontaan.

Digi­ta­li­saa­tio ja tek­no­lo­gia vai­kut­ta­vat ja sulau­tu­vat nyky­ään aivan kaik­keen, mikä kas­vat­taa lii­ke­toi­min­ta­da­tan mää­rää. Tähän liit­tyy myös polii­tik­ko­jen vil­je­le­mä työ­mark­ki­noi­den koh­taan­to-ongel­ma, jol­la tar­koi­te­taan sitä, että osaa­jia ei ole siel­lä, mis­sä on kysyn­tää. Tar­jon­tam­me osuu juu­ri tähän: tuom­me jat­ku­va­na pal­ve­lu­na dataan liit­ty­viä rat­kai­su­ja asiak­kail­le avai­met käteen.”

Vor­na­sen mukaan työ­mark­ki­noil­la ei rii­tä osaa­jia jokai­seen yksit­täi­seen yri­tyk­seen raken­ta­maan datan avul­la parem­paa lii­ke­toi­min­taa. Toi­saal­ta osaa­van oman tii­min raken­ta­mi­nen on kivi­nen tie.

”Pal­ve­lun osta­mi­nen ulkois­tet­tu­na on hel­pom­paa ja usein myös kan­nat­ta­vam­paa mones­sa­kin mie­les­sä”, hän toteaa.

Joukkuelajin harrastaminen näkyy myöhemmin työelämässä

Jun­nu­vuo­si­na jal­ka­pal­lo oli tii­viis­ti muka­na Vor­na­sen arjes­sa. Nyky­het­kes­sä hän kuvaa pien­ten las­ten isä­nä itse­ään kun­tour­hei­li­jak­si lajei­naan yhä edel­leen jal­ka­pal­lo sekä pyö­räi­ly, juok­se­mi­nen ja tal­vi­sin hiihto.

”Itsen­sä lii­kut­ta­mi­ses­ta tulee hyvä olo. Ladul­la tai lenk­ki­po­lul­la pys­tyn ajat­te­le­maan luo­vem­min ja jäsen­te­len asioi­ta sel­keäm­min. Musiik­kia tai ääni­kir­jo­ja en kuun­te­le len­keil­lä, vaan annan tilaa aja­tuk­sil­le. Ne sit­ten läh­te­vät­kin usein lau­kal­le yleen­sä juu­ri työ­asiois­ta. Olen aamuih­mi­nen ja lenk­ki heti päi­vän aluk­si ener­gi­soi minua”, hän virnistää.

Vor­na­nen on huo­man­nut jouk­kueur­hei­lu­taus­tan mer­ki­tyk­sen niin itses­sään kuin tiimeissä.

”Urhei­lu­taus­tan myö­tä ihmi­sel­lä on yleen­sä mal­li asioi­den teke­mi­ses­tä pit­kä­jän­tei­ses­ti ja ymmär­rys sii­tä, että sin­nik­kään työn myö­tä pal­kin­not tule­vat kyl­lä ajan saa­tos­sa. Eri jouk­kue­la­je­ja har­ras­ta­neil­la tii­mi­läi­sil­läm­me on mai­nios­ti roo­li­tus hal­lus­sa. Kukin ottaa luon­te­vas­ti vas­tui­ta osaa­mi­sa­lu­eel­taan ja tuo pöy­tään nii­tä vah­vuuk­sia, mitä yhdes­sä teke­mi­seen tii­mi­nä tar­vit­sem­me. Heil­lä on sano­mat­ta­kin tie­tyt sään­nöt val­mii­na ja saman­lai­nen toi­mi­mi­sen eti­ket­ti. Oma tont­ti, mut­ta yhtei­nen tavoi­te”, hän summaa.

Mikä työssäsi on parasta – entä haastavinta?

Kysyt­täes­sä Vor­na­sel­ta hänen työn­sä par­haim­pia piir­tei­tä tulee vas­taus heti: ihmiset.

”Suo­ma­lai­set kas­vu­yh­tiöt ja ihmi­set siel­lä ovat todel­li­nen ins­pi­raa­tion läh­de. Samal­la näkee eri toi­mia­lo­jen tilan­teen. Se on monel­la taval­la opettavaista.”

Haas­teis­ta Vor­na­nen lis­taa sen, miten tuo­da uudet tavat ja inno­vaa­tiot nii­tä tar­vit­se­vien ihmis­ten arkeen ja saa­da hei­dät käyt­tä­mään niitä.

”Eri­lais­ten uusien toi­min­ta­mal­lien ja tuot­tei­den kek­si­mi­nen on aika help­poa kal­tai­ses­sam­me asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tios­sa. Haas­ta­vam­paa on, miten saa­daan eri­lai­set ihmi­set eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta mukaan muu­tok­seen. Esi­mer­kik­si siir­ty­mi­ses­sä tie­dol­la joh­ta­mi­seen ei ole kyse vain tek­no­lo­gias­ta ja tek­nis­ten ongel­ma­koh­tien rat­kai­se­mi­ses­ta. Uuteen tapaan toi­mia pitää saa­da mukaan myös ihmis­mie­li. Tähän liit­ty­vän ase­tel­man tii­vis­ti eräs asiak­kaam­me ansiok­kaas­ti sano­mal­la: Nyt meil­lä on tie­toa, enää tar­vi­taan johtamista.”

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää