Tervetuloa meille BI-konsultti, myyntipäällikkö ja Data Support Specialist

Jaa tämä artikkeli

Yri­tyk­sem­me kas­vaes­sa haem­me nyt uusia kol­le­goi­ta. Avoin­na on kol­me työ­teh­tä­vää:  Busi­ness Intel­li­gence -kon­sult­ti, myyn­ti­pääl­lik­kö sekä Data Sup­port -spe­sia­lis­ti. Kaik­ki työ­suh­teet ovat vakituisia.

Haku­pro­ses­sis­sa teem­me yhteis­työ­tä Poo­lian kanssa. 

Kat­so teh­tä­vä­koh­tai­set tiedot:

Huo­mioit­han, että haki­joi­ta ote­taan käsit­te­lyyn jo hakuai­ka­na ja teh­tä­vät täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Vision­bay on ammat­ti­lais­ten yhtei­sö, jos­sa on aidos­ti väli­tön­tä, asial­lis­ta, sosi­aa­lis­ta ja tulos­ha­kuis­ta teke­mis­tä. Yhtei­söl­li­syys ja sosi­aa­li­suus muo­dos­tu­vat Vision­bayl­la yhtei­sen teke­mi­sen kaut­ta – töi­tä teh­dään asiak­kail­le ja työ­ka­ve­reil­le. Vision­bayl­la pää­set seu­raa­maan, miten suo­ma­lai­sia kas­vu­yh­tiöi­tä oikeas­ti joh­de­taan data­pe­rus­tei­ses­ti. Omal­la panok­sel­la­si var­mis­tat, että asiak­kaam­me menes­ty­vät myös tulevaisuudessa.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää