Palkkaamme kaksi Data Warehouse -asiantuntijaa

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Haluat­ko laa­jen­taa osaa­mis­ta­si Data Vault -tie­to­va­ras­to­jen kehit­tä­jä­nä? Solu­tions-tii­mim­me etsii asia­kas­pro­jek­tei­hin uusia Tie­to­va­ras­to­ke­hit­tä­jiä. Rat­kai­sum­me perus­tu­vat Azu­re Data Fac­to­ry - ja Mic­ro­soft SQL Ser­ver -tek­no­lo­gioi­hin. Moni­asia­kas­ym­pä­ris­tös­sä pää­set oppi­maan useis­ta eri lii­ke­toi­min­to­jen datan käyt­tö­ta­vois­ta ja kehit­tä­mään tek­ni­siä tai­to­ja­si innos­ta­vas­sa ympäristössä.

Vision­bay on ammat­ti­lais­ten yhtei­sö, jos­sa on aidos­ti väli­tön­tä, asial­lis­ta, sosi­aa­lis­ta ja tulos­ha­kuis­ta teke­mis­tä. Yhtei­söl­li­syys ja sosi­aa­li­suus muo­dos­tu­vat Vision­bayl­la yhtei­sen teke­mi­sen kaut­ta - töi­tä teh­dään asiak­kail­le ja työ­ka­ve­reil­le. Meil­lä pää­set seu­raa­maan, miten suo­ma­lai­sia kas­vu­yh­tiöi­tä oikeas­ti joh­de­taan data­pe­rus­tei­ses­ti. Omal­la panok­sel­la­si var­mis­tat, että asiak­kaam­me menes­ty­vät myös tulevaisuudessa.

Asiak­kaam­me ovat suo­ma­lai­sia pk-sek­to­rin kas­vu­yh­tiöi­tä, jot­ka hake­vat kil­pai­lue­tua tie­dol­la joh­ta­mi­ses­ta ja halua­vat toi­mia kans­sam­me kump­pa­nuus­pe­ri­aat­teel­la. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me avai­met käteen -rat­kai­su­ja tie­don­hal­lin­nan-, BI-rapor­toin­nin- ja Plan­ning-rat­kai­su­jen saral­la. Rat­kai­su­jem­me poh­ja­na toi­mii aina Data Vault - meto­dia hyö­dyn­tä­vä tie­to­va­ras­to sekä itse kehit­tä­mäm­me Huu­bia-käyt­tö­liit­ty­mä. Huo­leh­dim­me asiak­kai­dem­me koko­nai­suu­des­ta kuu­kausit­tai­se­na pal­ve­lu­na alkaen imple­men­taa­tios­ta ja yllä­pi­dos­ta aina lii­ke­toi­min­nan sovel­luk­siin ja tukeen asti.

Missä sinua tarvitaan?

Data Ware­house -asian­tun­ti­ja­na saat haas­taa itseä­si ja laa­jen­taa osaa­mis­ta­si samas­sa tah­dis­sa, kun opet­te­let pala palal­ta BI- ja tie­to­va­ras­to­rat­kai­su­jen toteu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia. Päi­vit­täi­ses­sä työs­sä­si pää­set osak­si asiak­kai­dem­me käyt­töön­ot­to- ja laa­jen­nus­pro­jek­te­ja, jois­sa raken­nam­me asiak­kaan lii­ke­toi­min­ta­tar­peen poh­jal­ta toi­mi­van data­mal­lin­nuk­sen sisäl­täen tie­don his­to­rioin­nin, dimen­sioin­nin ja tie­to­mal­lin­nuk­sen, hyö­dyn­täen SQL Sto­red -pro­se­duu­re­ja sekä ja SSIS- ja Azu­re Data Fac­to­ry-työ­ka­lu­ja. Lisäk­si pää­set luo­maan Data-kuu­tioi­ta ja vali­doi­maan tie­to­mal­lin­nuk­sen toi­mi­vuut­ta Huu­bian visualisointityökaluilla.

Alus­sa toi­mit annet­tu­jen mää­rit­te­lyi­den poh­jal­ta, mut­ta tar­vit­taes­sa (osaa­mi­sen kart­tues­sa) pää­set luo­maan tek­ni­siä mää­rit­te­lyi­tä lii­ke­toi­min­ta­tar­pei­den poh­jal­ta. Vision­bay on osaa­vien asian­tun­ti­joi­den työ­paik­ka, jois­sa kehit­ty­mis­mah­dol­li­suu­det ovat niin lii­ke­toi­min­ta- kuin data­puo­lel­la­kin laajat.

Mitä toivomme sinulta?

 • Muu­ta­man vuo­den koke­mus­ta Data Ware­house -työtehtävistä
 • Ymmär­rys­tä tie­to­va­ras­tois­ta ja Data Vault-meto­dis­ta, Data Pipe­li­nes­ta tai ETL:stä
 • Koke­mus SSAS-, SSIS - tai Azu­re Data Fac­to­ryn käy­tös­tä kat­so­taan eduksi
 • Innok­kuut­ta oppia uut­ta ja pääs­tä kehit­ty­mään suu­rem­pien aihea­luei­den osaajaaksi
 • Lisäk­si koke­mus Ana­ly­sis Ser­vicen ja Power BI:n (tai vas­taa­vien) tie­to­mal­lin­nuk­ses­ta las­ke­taan eduksesi

Mitä tarjoamme sinulle?

 • Lois­ta­van mah­dol­li­suu­den kehit­tyä datan käsit­te­lyn huippuammattilaiseksi
 • Hyvät etä- ja läsnätyömahdollisuudet
 • Hyvä työ­suh­de-edut, kuten kat­ta­va työ­ter­veys­huol­to, lou­na­se­tu, Wi-Fi kotiin, ja työpuhelin
 • Mah­dol­li­suus ostaa yri­tyk­sen osak­kei­ta vuo­den työ­suh­teen jälkeen
 • Toi­mis­tol­la käy­tös­sä­si on park­ki­hal­li­paik­ka (auto & pyö­rä) tai mat­kaan töi­hin työmatkalippu
 • Per­jan­tai-pöhi­nät juo­ma­tar­joi­lun kera var­mis­taa kevyen las­keu­tu­mi­sen viikonloppuun

Lähetä hakemuksesi jo tänään

Mikä­li ilmoi­tuk­sem­me sai aikaan innos­tuk­sen väris­tyk­siä, lai­ta osaa­mi­se­si CV:n & hake­muk­sen muo­toon ja lii­tä itse­si mukaan hakuun. Huo­maat­han, että käym­me läpi haki­joi­ta jo hakuai­ka­na ja teh­tä­vä täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä, joten haet­han teh­tä­vää pian!

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä saat toi­mi­tus­joh­ta­jal­tam­me Simo Ves­te­ri­sel­tä (simo.vesterinen@visionbay.fi p. 040 637 3314).

Vision­bay - Tavoit­tee­nam­me on 100 % tyy­ty­väi­set asiakkaat

Vision­bay Solu­tions Oy:llä työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä 15 hen­ki­löä, ja toi­mis­tom­me sijait­see hyväl­lä sijain­nil­la Hel­sin­gin Kam­pis­sa. Työn­te­ki­jöil­lem­me tar­joam­me ren­non työyh­tei­sön, jos­sa kehi­ty­tään, kas­ve­taan ja viih­dy­tään. Töi­tä teh­dään tosis­saan, mut­tei vaka­vis­saan, ja teke­mis­tä vas­ta­pai­not­ta­vat yhtei­set akti­vi­tee­tit ja vir­kis­tys­het­ket. Työ­käy­tän­nöt yri­tyk­ses­säm­me ovat nyky­ai­kai­set ja meil­lä on jous­ta­va etä­työ­mah­dol­li­suus.

Vision­bay Solu­tions Oy on perus­tet­tu vuon­na 2014, ja asian­tun­ti­joil­lam­me on vah­va koke­mus kas­vu­yri­tys­ten lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien mit­taa­mi­ses­ta ja kehit­tä­mi­ses­tä sekä eri ohjel­mis­to­ta­lo­jen tie­to­va­ras­to-, BI-ja Plan­ning rat­kai­suis­ta. Lii­ke­toi­min­tai­deam­me syn­tyi aika­naan sii­tä, mitä oli­sim­me itse tar­vin­neet niin käyt­tä­jän kuin kehit­tä­jän­kin roolissa.

Lisää artikkeleita

Palkkaamme kaksi Data Warehouse -asiantuntijaa

Haluat­ko laa­jen­taa osaa­mis­ta­si Data Vault -tie­to­va­ras­to­jen kehit­tä­jä­nä? Solu­tions-tii­mim­me etsii asia­kas­pro­jek­tei­hin uusia Tie­to­va­ras­to­ke­hit­tä­jiä. Moni­asia­kas­ym­pä­ris­tös­sä pää­set oppi­maan useis­ta eri lii­ke­toi­min­to­jen datan käyt­tö­ta­vois­ta ja kehit­tä­mään tek­ni­siä tai­to­ja­si innos­ta­vas­sa ympäristössä.

Lue lisää

Tiedolla johtamisen huipulle - mutta miten tieto syntyy?

Nykyi­ses­sä tek­nis­ta­lou­del­li­ses­sa yhteis­kun­nas­sa tie­to on orga­ni­saa­tion tär­kein­tä pää­omaa ja kaik­ki vai­kut­ta­mi­nen perus­tuu tie­toon. Par­hai­ten mark­ki­noil­la menes­ty­vät ne yri­tyk­set, jot­ka ymmär­tä­vät datan arvon ja osaa­vat yhdis­tää tie­to­jär­jes­tel­mä­re­surs­sit aineet­to­miin resurs­sei­hin tie­don synnyttämiseksi. 

Lue lisää