Rakennamme ja ylläpidämme

modernit BI-ympäristöt

Johda tiedolla, älä luulolla

Yri­tys­toi­min­nas­ta syn­tyy dataa enem­män kuin kos­kaan aiem­min. Toi­saal­ta tule­vai­suu­des­sa dataa ei ole enää näin vähän käy­tet­tä­vis­sä, mitä meil­lä tänään on. Myös data­läh­tei­den mää­rä on kas­vus­sa – tie­toa syn­tyy kaik­kial­la. Älä siis tee enää pää­tök­siä pel­kän intui­tion perus­teel­la, vaan perus­ta rat­kai­susi nii­hin fak­toi­hin, joi­den pääl­lä tänään seisot.

Vision­bay Busi­ness Intel­li­gence -pal­ve­lu on lii­ke­toi­min­nan tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lu, joka raken­tuu kol­mes­ta kes­kei­ses­tä vai­hees­ta: datan hal­tuu­no­tos­ta, datan muut­ta­mi­ses­ta tie­dok­si ja tie­don muut­ta­mi­ses­ta toi­min­nak­si. Pal­ve­lum­me pitää sisäl­lään tie­to­va­ras­toin­nin, datan hyö­dyn­tä­mi­seen ja joh­ta­mi­seen tar­vit­ta­van käyt­tö­liit­ty­män - Huu­bian, lii­ke­toi­min­nan kon­sul­toin­nin sekä pal­ve­lun yllä­pi­don ja käyttötuen.

Tiedolla johtaminen

Tie­dol­la joh­ta­mi­sel­la tar­koi­te­taan joh­ta­mis­mal­lia, jos­sa pää­tök­sen­te­ko perus­tuu intui­tion ja tun­tei­den lisäk­si, ja eri­tyi­ses­ti pai­not­taen, kerät­tyyn tie­toon. Tie­dol­la joh­ta­mi­nen tehos­taa lii­ke­toi­min­nan kehi­tys­tä, tukee parem­pien rat­kai­su­jen ja pää­tös­ten teke­mis­tä, aut­taa enna­koi­maan ja kont­rol­loi­maan teke­mis­tä sekä sääs­tä­mään aikaa ja rahaa. Tie­dol­la joh­ta­mi­sen ansios­ta saa­daan ajan­ta­sais­ta tie­toa sii­tä, mikä on yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta aidos­ti kan­nat­ta­vaa sekä pys­ty­tään luo­maan eri­lai­sia tule­vai­suu­den ske­naa­rioi­ta halu­tuil­la muuttujilla.

Tiedolla toimiminen

Tie­dol­la joh­ta­mi­nen miel­le­tään hel­pos­ti pel­käk­si datan kerää­mi­sek­si ja eri­näis­ten raport­tien koos­ta­mi­sek­si. Tulok­sel­li­nen tie­dol­la joh­ta­mi­nen kui­ten­kin edel­lyt­tää, että tie­dol­la joh­ta­mis­ta seu­raa myös koko orga­ni­saa­tion läpäi­se­vä tie­dol­la toi­mi­mi­nen. Toi­min­ta puo­les­taan edel­lyt­tää tie­don ana­ly­soin­tia, seu­raa­mis­ta ja jaka­mis­ta oikeil­le hen­ki­löil­le. Tie­don avul­la orga­ni­saa­tios­sa voi­daan läpi­nä­ky­väs­ti aset­taa yhtei­siä tavoit­tei­ta, seu­ra­ta nii­den toteu­tu­mis­ta ja rea­goi­da tar­vit­ta­viin muu­tok­siin riit­tä­vän ajoissa.

Tavoitteesta ratkaisuun

Pal­ve­lum­me läh­tö­koh­ta­na on kar­toit­taa lii­ke­toi­min­tan­ne tar­peet, jot­ta pys­tym­me takaa­maan, että tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­sus­tam­me on todel­lis­ta hyö­tyä yri­tyk­sel­len­ne. Lii­ke­toi­min­nan asian­tun­ti­jam­me mää­rit­te­le­vät yri­tyk­sen­ne edus­ta­jien kans­sa orga­ni­saa­tion­ne tavoit­tei­den, ja jos­kus jo val­miin idean, perus­teel­la tar­vit­ta­vat rat­kai­sut, sisäl­täen tek­ni­sen toteu­tuk­sen sekä käyt­töön­o­ton aika­tau­lun ja jal­kau­tuk­sen vali­tuil­le sidosryhmille.

Tietovarastointi ja käyttöliittymä

Pal­ve­luun sisäl­tyy auto­ma­tiik­kaa hyö­dyn­tä­vän tie­to­va­ras­ton (Data Ware­house Auto­ma­tion) ja tie­don hal­lin­taan tar­vit­ta­van käyt­tö­liit­ty­män käyt­töön­o­ton, kou­lu­tuk­sen ja yllä­pi­don lisäk­si lii­ke­toi­min­nan pal­ve­lu­kon­sult­tien tuki käyt­töön­o­ton aika­na sekä sen jälkeen.

Kiinnostuitko Visionbay Solutionsin
palvelukokonaisuudesta?

Data haltuun Datasta tiedoksi Tiedosta toiminnaksi

Data haltuun

Onko yri­tyk­sen­ne kerää­mä data hajal­laan monis­sa eri läh­teis­sä? Saat­te­ko tar­vit­se­man­ne tie­don hel­pos­ti käsiin­ne, ymmär­ret­tä­väs­sä muo­dos­sa? Onko datan yhdis­te­ly työlästä?

Tietovaraston hyödyntäminen

Tie­dol­la joh­ta­mi­sen pal­ve­lum­me tar­jo­aa orga­ni­saa­tiol­len­ne rat­kai­sun, jon­ka avul­la eri läh­de­jär­jes­tel­mis­sä hajal­laan ole­va data voi­daan koos­taa tie­to­va­ras­toon, mikä mah­dol­lis­taa datan tar­kas­te­lun kootusti.

Yri­tyk­sen eri­lai­set datat kuten CRM-, ERP-, HR- sekä monet muut tie­dot tuo­daan auto­ma­tiik­kaa hyö­dyn­tä­vään tie­to­va­ras­toon – Vision­bay Data Ware­houseen, oli­vat­pa dataa tuot­ta­vat jär­jes­tel­mät sit­ten omas­sa hal­lin­nas­san­ne tai pil­vi­pal­ve­lu­na. Mitä tahan­sa jär­jes­tel­mää käy­tät­te­kään, tei­dän ei tar­vit­se huo­leh­tia läh­de­jär­jes­tel­mä­ra­ja­pin­nois­ta, sil­lä tie­don lataus kuu­luu palveluumme.

Tietovarastointi ja
käyttöliittymä

Pal­ve­luun sisäl­tyy auto­ma­tiik­ka hyö­dyn­tä­vän tie­to­va­ras­ton (Data Ware­house Auto­ma­tion) ja tie­don hal­lin­taan tar­vit­ta­van käyt­tö­liit­ty­män käyt­töön­o­ton, kou­lu­tuk­sen ja yllä­pi­don lisäk­si lii­ke­toi­min­nan pal­ve­lu­kon­sult­tien tuki käyt­töön­o­ton aika­na sekä sen jälkeen.

Datasta tiedoksi

Onko teil­lä kaik­ki pää­tös­ten­teon ja päi­vit­täi­sen työs­ken­te­lyn tuek­si tar­vit­se­man­ne data? Onko samois­ta tie­dois­ta ole­mas­sa usei­ta eri totuuk­sia? Kuin­ka help­poa tie­don jaka­mi­nen on?

Työkalut tiedon
visualisoimiseen

Tie­dol­la joh­ta­mi­nen ja yhteen koos­te­tun datan hyö­dyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää työ­ka­lu­ja, joi­den avul­la datan visua­li­soin­ti ja jaka­mi­nen on help­poa. Huu­bia on Vision­bayn kehit­tä­mä lii­ke­toi­min­nan työ­ka­lu, jol­la saa­daan orga­ni­saa­tiol­len­ne vält­tä­mät­tö­mät tie­dot ymmär­ret­tä­vään muotoon.

Raken­nam­me tie­to­va­ras­ton datas­ta tie­to­mal­le­ja, joi­den avul­la datas­ta saa­daan jalos­tet­tua lii­ke­toi­min­tan­ne kan­nal­ta oleel­lis­ta tie­toa. Eri läh­de­jär­jes­tel­mien välil­lä löy­ty­vät yhtei­set teki­jät yhteis­mi­tal­lis­te­taan, ja täl­lä tavoin taa­taan datan toi­mi­vuus eri käyttötarkoituksissa.

Raporttien, dashboardien ja analyysien
luominen helposti

Enää tei­dän ei tar­vit­se käyt­tää kal­li­sar­vois­ta aikaan­ne eri­lais­ten raport­tien luo­mi­seen, kos­ka mal­lin­nuk­sen ansios­ta luot­te hel­pos­ti uusia visua­li­soin­te­ja sekä yhdis­tät­te dataa rapor­teik­si nopeas­ti. Käyt­tä­ji­nä voit­te huo­let­ta yhdis­tel­lä eri tie­to­mal­lien dataa, kun uniik­ki tie­to­mal­lin­nuk­sem­me huo­leh­tii, että las­ken­nat ja relaa­tiot hyö­dyn­ne­tään oikein. Pys­tyt­te myös yhdis­tä­mään tie­to­ja, jois­sa ei ole kaik­kia yhtei­siä tekijöitä.

Tie­to­mal­lin­nuk­sen ja mut­kat­to­man käyt­tö­liit­ty­män ansios­ta ana­lyy­sien, raport­tien ja dash­boar­dien luo­mi­nen ja jul­kai­se­mi­nen on äärim­mäi­sen help­poa. Omien huo­mioi­den jät­tä­mi­nen onnis­tuu vai­vat­ta dash­board kes­kus­te­lui­den avul­la. Itsel­leen tai toi­sil­le käyt­tä­jil­le tar­koi­te­tut kom­men­tit lin­kit­ty­vät esil­lä ollee­seen dataan ja näin myös muut käyt­tä­jät saa­vat tilan­teen hel­pos­ti esille.

Ette siis tar­vit­se enää irral­li­sia raport­te­ja, tau­luk­ko­ja tai säh­kö­pos­te­ja, kun voit­te jakaa tie­dot Huu­bial­la sekä orga­ni­saa­tion­ne sisäl­lä että halu­tes­san­ne yhteistyökumppaneillenne.

TIEDOSTA
TOIMINNAKSI

Miten tie­don ja ana­ly­tii­kan jaka­mi­nen on rat­kais­tu? Mil­lai­sia seu­ran­ta- ja rapor­toin­ti­käy­tän­tö­jä yri­tyk­ses­sän­ne halu­taan toteut­taa, kont­rol­loi­da ja/tai auto­ma­ti­soi­da? Miten lii­ke­toi­min­taan­ne suun­ni­tel­laan ja budjetoidaan?

Välineet liiketoiminnan kehittämiseen ja päivittäiseen työskentelyyn

Datan hal­tuun­ot­to, visua­li­soin­ti ja tie­don jaka­mi­nen ovat ensim­mäi­set aske­leet tie­dol­la toi­mi­mi­seen. Huu­bian avul­la seu­raat­te, muis­tu­tat­te ja tar­vit­taes­sa ohjaat­te osal­lis­tu­jia hel­pos­ti. Myös suun­nit­te­lu­työ, ennus­tei­den teke­mi­nen ja bud­je­toin­ti on help­poa tuo­da osak­si kes­ki­tet­tyä työn­kul­kua, kun läh­tö­tie­dot ovat kun­nos­sa ja käyt­tö­liit­ty­mä tukee teh­tä­viä sekä lii­ke­toi­min­nan eri rooleja.

Parhaat raportointi-,
seuranta- ja ennusteprosessit

Autam­me tei­tä imple­men­toi­maan par­hai­ta käy­tän­tö­jä ja auto­maa­tio­ta hyö­dyn­tä­viä seu­ran­ta- ja rapor­toin­ti­pro­ses­se­ja. Sitä mitä voi mita­ta, sitä voi ennus­taa. Eli toi­mi­van rapor­toin­nin pääl­le pys­tym­me luo­maan esi­mer­kik­si las­ku­tus- tai kuluen­nus­te­pro­ses­sin, joka ottaa lii­ke­toi­min­tan­ne eri­tyis­piir­teet huomioon.

Oleel­li­sen tie­don kerää­mi­sen, ana­ly­soi­mi­sen ja seu­raa­mi­sen ansios­ta orga­ni­saa­tion­ne joh­to pys­tyy teke­mään parem­pia pää­tök­siä, hen­ki­lös­töl­län­ne on parem­mat päi­vit­täi­ses­sä työs­sään tar­vit­se­mat tie­dot ja halu­tun tie­don jaka­mi­nen yhteis­työ­kump­pa­neil­len­ne ja asiak­kail­len­ne on helpompaa.

Ketterä käyttöönotto ja tuki

Vir­taus­te­hok­kuu­teen perus­tu­va käyt­töön­ot­to­pro­ses­sim­me, auto­ma­tiik­kaa hyö­dyn­tä­vä tie­to­va­ras­to (Data Ware­house Auto­ma­tion) ja oma Huu­bia käyt­tö­liit­ty­mäm­me mah­dol­lis­ta­vat pal­ve­lun äärim­mäi­sen nopean käyt­töön­o­ton. Kou­lu­tam­me Huu­bian käy­tön teil­le, min­kä lisäk­si käyt­tä­jä­tu­ki sekä muut asian­tun­ti­ja­pal­ve­lut ovat käy­tet­tä­vis­sän­ne myös käyt­töön­o­ton jälkeen.

Vision­bay Solu­tions huo­leh­tii yri­tyk­sen­ne Busi­ness Intel­li­gence -ympä­ris­tös­tä, sen toi­mi­vuu­des­ta sekä rat­kai­sun elin­kaa­res­ta. Tuom­me jat­ku­vas­ti käyt­töön­ne uusia mah­dol­li­suuk­sia, joil­la orga­ni­saa­tion­ne voi luo­da uusia tie­dol­la joh­ta­mi­sen käytäntöjä.

Toteutamme käyttöönotot neljässä viikossa

Tavoite ja käyttöönoton suunnittelu

Integraatio

ELT ja Tietomallinnus

Huubian käyttöönotto

Joko teillä on aloitettu tiedolla johtaminen?

Jätä meil­le yhteys­tie­to­si, niin olem­me tei­hin yhtey­des­sä ja käy­dään tar­kem­pi kes­kus­te­lu tilan­tees­tan­ne. Kar­toi­tam­me läh­tö­ti­lan­teen, tavoit­teet ja sovim­me yhdes­sä, mit­kä ovat seu­raa­vat tar­vit­ta­vat askeleet.