Pk-yrityksen tiedolla johtaminen rakentuu kolmen kirjainyhdistelmän ympärille

Jaa tämä artikkeli

Lähes jokai­ses­ta yri­tyk­ses­tä löy­tyy tänä päi­vä­nä kol­me ydin­jär­jes­tel­mää: ERP-, CRM- ja HR. Nii­hin tal­len­tu­nees­ta datas­ta hae­taan vas­tauk­sia ensi­si­jai­ses­ti yri­tyk­sen kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­seen ja lii­ke­vaih­don kas­vuun. Miten tämä osuu tie­dol­la johtamiseen?

Äly­käs lii­ke­toi­min­ta­da­tan hyö­dyn­tä­mi­nen kas­vat­taa mer­ki­tys­tään, mikä­li pk-yri­tys halu­aa pär­jä­tä mark­ki­noil­la. Tämä tar­koit­taa muun muas­sa sitä, että niin nume­roi­ta amma­tik­seen ana­ly­soi­va cont­rol­ler kuin lii­ke­toi­min­ta­vas­tuus­sa ole­va joh­ta­ja­kin tar­vit­see luo­tet­ta­van näky­män kes­kei­sim­piin lii­ke­toi­min­nan tapah­tu­miin ja ennus­tei­siin. Eikä se rii­pu sii­tä, mis­sä jär­jes­tel­mäs­sä ja kenen toi­mes­ta tie­to syntyy.

Digi­ta­li­saa­tion yksi muka­naan tuo­ma muu­tos on eri­lais­ten jär­jes­tel­mien mää­rän lisään­ty­mi­nen myös pie­nem­mis­sä yri­tyk­sis­sä. Lähes jokai­ses­ta yri­tyk­ses­tä löy­tyy tänä päi­vä­nä kol­me ydin­jär­jes­tel­mää: ERP-, CRM- ja HR-järjestelmät.

Usean jär­jes­tel­män käyt­tä­mi­nen pirs­ta­loi yleen­sä asiak­kuuk­siin, työn­te­ki­jöi­hin ja tuot­tei­siin & pal­ve­lui­hin liit­ty­viä tie­to­ja toi­sis­taan irral­laan ole­viin jär­jes­tel­miin. Rat­kai­su­na datan älyk­kää­seen hyö­dyn­tä­mi­seen on his­to­rioi­da, yhdis­tää ja yhteis­mi­tal­lis­taa data yhteen paik­kaan (data plat­form, tie­to­va­ras­to). Näin voi­daan tar­jo­ta oike­aa, ajan­ta­sais­ta ja lii­ke­toi­min­nan kie­lel­lä ole­vaa käyt­tö­val­mis­ta tie­toa kaik­kien sitä tar­vit­se­vien saataville.

Mil­lai­sel­ta sit­ten voi­si näyt­tää jär­jes­tel­mis­sä tilan­ne tie­don­hal­lin­nan roo­lien ja pro­ses­sien näkö­kul­mas­ta yri­tyk­ses­sä? No esi­mer­kik­si tältä: 

ERP
• tilaus-toi­mi­tus-las­ku­tus­pro­ses­si, tilaus- ja sopi­mus­kan­ta, han­kin­ta­toi­mi, kir­jan­pi­to ja res­kont­rat, tuo­te­tie­dot, asia­kas­tie­dot
• jois­sain yri­tyk­sis­sä ERP:n ase­maa hoi­taa talous­hal­lin­non ohjelmisto

CRM:
• tar­jous­kan­ta, myyn­nin akti­vi­tee­tit, pipe­li­ne-kehi­tys, myyn­nin ennusteet

HR
• tun­ti­kir­jauk­set ja pois­sao­lot, työ­suh­teet, työntekijätiedot 

Kii­tos tek­no­lo­gian nopean kehi­tyk­sen (eri­tyi­ses­ti ohjel­mis­to­ra­ja­pin­toi­hin ja tie­to­va­ras­toau­to­maa­tioon liit­tyen) kas­vun muka­na skaa­lau­tu­van data plat­for­min tai tie­to­va­ras­ton hank­ki­mi­nen ja yllä­pi­to ei ole enää aikoi­hin ollut epä­miel­lyt­tä­vän suu­ri inves­toin­ti. Se tar­koit­taa, että ERP:ssä, CRM:ssä ja HR-jär­jes­tel­mäs­sä ole­va data saa­daan mut­kat­to­mas­ti val­jas­tet­tua lii­ke­toi­min­nan käyt­töön joh­ta­mi­sen sovelluksiksi.

Kai­ken kii­reen kes­kel­lä on hyvä muis­tut­taa itsel­leen, että tie­to on val­taa ja sil­lä raken­ne­taan entis­tä parem­pia työyh­tei­sö­jä, jot­ka kehit­tä­vät asiak­kail­le parem­pia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Hyvä ensim­mäi­nen askel on joh­to­ryh­män kes­ken jaet­tu tilan­ne­ku­va esi­mer­kik­si yhtiö-, lii­ke­toi­min­ta-alue-, tuo­te-, asia­kas­koh­tai­siin toteu­tu­miin suh­tees­sa tavoit­tei­siin ja ennus­tei­siin. Täs­tä on hyvä aloittaa.

Lau­ri Vor­na­nen - kir­joit­ta­ja on Vision­bay Solu­tions Oy:n osa­kas ja myyntijohtaja.

Lisää artikkeleita

Matkalla pörssiin: liiketoimintadata ja raportointi kuntoon ASAP

Lis­tau­tu­van yhtiön talous­hal­lin­to koh­taa ensim­mäi­sen pörs­siyh­tiö­nä toi­mi­mis­vuo­den aika­na lukui­san mää­rän uusia tapah­tu­mia, vel­voit­tei­ta ja aika­tau­lu­ja. Eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta pitää kiin­nit­tää tie­to­jen läpi­nä­ky­vyy­teen, rapor­toin­tis­tan­dar­dei­hin, tie­dot­ta­mi­sen vuo­si­kel­loon sekä lii­ke­toi­min­ta­nä­ky­mien rul­laa­vaan ennustamiseen.

Lue lisää