Positiivisissa merkeissä kohti syksyä

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Hyvä yhteis­työ­kump­pa­nim­me. Vuo­den 2019 ensim­mäi­nen puo­lis­ko ja kesä ovat taka­na päin, joten on hyvä het­ki päi­vit­tää ajan­koh­tai­sia kuulumisia.

Vision­bay on ole­mas­sa, jot­ta voim­me huo­leh­tia asiak­kaam­me koko tie­dol­la joh­ta­mi­sen rat­kai­sun elin­kaa­res­ta, imple­men­taa­tios­ta yllä­pi­toon. Haluam­me mah­dol­lis­taa tie­don suju­van jaka­mi­sen, läpi­nä­ky­vyy­den lii­ke­toi­min­taan ja aut­taa asiak­kai­tam­me luo­maan toi­mi­vat tie­dol­la joh­ta­mi­sen prosessit.

Tavoit­teem­me on lii­ke­toi­min­nan kas­vu tuot­ta­mal­la päi­vit­täin asiak­kail­lem­me arvoa. Tämä tar­koit­taa, että otam­me pal­ve­lum­me pii­riin uusia asiak­kai­ta aina, kun pys­tym­me arvoa heil­le aidos­ti tuot­ta­maan sekä var­mis­ta­maan, että pal­ve­lum­me laa­tu jat­kuu hyväl­lä tasol­la nykyasiakkaillemme.

Saa­vut­taak­sem­me tavoit­teem­me olem­me teh­neet koko­luo­kas­sam­me kak­si mer­kit­tä­vää rek­ry­toin­tia kesän aika­na. Uusien ihmis­ten avul­la uskon, että pys­tym­me pal­ve­le­maan tei­tä entis­tä­kin paremmin.

Anne-Maria Hauhio palvelutiimiin palvelupäälliköksi

Vision­bayl­le tär­kein­tä on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja ajan­ta­sai­nen pal­ve­lu, jol­la var­mis­tam­me Teil­le koko­nais­val­tai­sen ja huo­let­to­man pal­ve­lun. Var­mis­taak­sem­me kor­kean pal­ve­lu­ta­son myös jat­kos­sa olem­me kas­vat­ta­neet pal­ve­lu­tii­miäm­me, joka neu­voo ja opas­taa Tei­tä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kaik­keen Huu­bian -käyt­töön ja tie­to­va­ras­toon liit­ty­vis­sä asioissa;

  • Asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­den tar­peen mää­rit­te­lyis­sä, kuten lii­ke­toi­min­ta­pro­ses­sien mal­lin­nuk­set sekä muu kon­sul­taa­tio, voit­te olla yhtey­des­sä myös uuteen pal­ve­lu­pääl­lik­kööm­me Anne-Mariaan
  • Anne-Maria Hau­hio
  • +358 40 504 0030
  • anne-maria.hauhio@visionbay.fi

Lauri Vornanen myyntijohtajaksi ja osakkaaksi

Vision­bay on ensim­mäi­sen vii­den toi­min­ta­vuo­ten­sa aika­na onnis­tu­nut kas­vus­sa onnis­tu­nei­den toteu­tuk­sien, asia­kas­läh­töi­ses­ti kehit­ty­neen pal­ve­lun ja sitä kaut­ta tul­lei­den suo­sit­te­li­joi­den ansios­ta. Emme ole luo­pu­mas­sa täs­tä mer­kit­tä­väs­tä kil­pai­lue­dus­ta. Tule­va kas­vum­me kai­paa rin­nal­leen myös uusia toi­men­pi­tei­tä, sik­si yri­tyk­sen päi­vit­täi­nen myyn­nin ja mark­ki­noin­nin teke­mi­nen on pää­tet­ty vie­dä seu­raa­val­le tasolle.

Myyn­nin ja mark­ki­noin­nin joh­ta­mi­ses­ta sekä kehi­tyk­ses­tä vas­taa tästedes

Lau­ri on kesän aika­na liit­ty­nyt yri­tyk­sen osak­kee­no­mis­ta­jak­si, ja näin ollen omis­ta­ja­poh­jam­me­kin on kas­va­nut yhdel­lä omistajalla.

Niin kuin aikai­sem­pi­na­kin vuo­si­na, tulem­me rik­ko­maan tänä vuon­na edel­li­sen vuo­den myyn­ti- ja kas­vu­lu­vut. Toteu­tu­nut kehi­tys antaa meil­le erin­omai­set läh­tö­koh­dat lisä­tä enti­ses­tään asia­kas­läh­töis­tä kehi­tys­työ­tä ja pal­ve­lua­sen­net­ta. Mikä oli­si­kaan parem­pi läh­tö­koh­ta pon­nis­taa koh­ti seu­raa­via tavoitteita?

Posi­tii­vi­sis­sa mer­keis­sä koh­ti syksyä!

Simo Ves­te­ri­nen

Lisää artikkeleita

Avoin työtehtävä: Business Intelligence -konsultti

Nau­tit­ko datan paris­sa työs­ken­te­lys­tä ja haluat­ko aut­taa asiak­kai­ta­si menes­ty­mään tie­dol­la joh­ta­mi­sen avul­la? Etsim­me nyt Vision­bay Solu­tion­sil­le Busi­ness Intel­li­gence -kon­sult­tia vas­taa­maan asiak­kai­den BI-pro­­ses­­seis­­ta. Teh­tä­väs­sä menes­tyy asiakaslähtöinen

Lue lisää