Ratkaisut

Keskity liiketoiminnan kasvattamiseen ja anna tiedolla johtamisen asiantuntijoidemme muokata liiketoiminnan data käyttöösi.

Kokeneet asiantuntijamme varmistavat jatkuvana palveluna, että asiakkaidemme avainhenkilöillä ja tärkeimmillä sidosryhmillä on ajantasainen tieto aina yhden klikkauksen päässä. Huomioimme datan hallinnan ratkaisujen skaalautuvuuden tulevaisuuden kasvaviin tietotarpeisiin.

Talouden ennusteet ja budjetointi 

 • Hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­lu
 • Osa­bud­je­toin­ti ja -ennus­teet, esim. kustannuspaikkakohtaisesti
 • Kon­ser­nin kon­so­li­doi­tu bud­je­toin­ti ja ennusteet
 • Osa­tu­lou­te­tut ennusteet
 • Kas­sa­vir­taen­nus­teet

Talou­den ennus­ta­mi­nen, suun­nit­te­lu ja bud­je­toin­ti teh­dään samal­la sovel­luk­sel­la kuin BI-rapor­toin­ti­kin, mikä tekee lii­ke­toi­min­to­jen tie­dol­la joh­ta­mi­ses­ta ket­te­räm­pää ja yllä­pi­dos­ta kevyem­pää. Tar­joam­me val­mii­ta rat­kai­su­mal­le­ja ennus­tei­den kerää­mi­sen pro­ses­siin siten, että tulos­vas­tuul­li­set hen­ki­löt pys­ty­vät päi­vit­tä­mään omat ennus­teen­sa hel­pos­ti ja tehok­kaas­ti kes­ki­te­tyn työ­noh­jauk­sen kautta.

Operatiivisen liiketoiminnan ennusteet ja budjetointi 

 • Myyn­nin ennusteet
 • Pro­jek­tien ennusteet
 • Sopi­mus­port­fo­lion ennusteet
 • Resurs­si­poh­jai­set ennusteet

Huu­bia mah­dol­lis­taa kai­ken ope­ra­tii­vi­sen lii­ke­toi­min­nan ennus­ta­mi­sen ja bud­je­toin­nin sekä lin­kit­tä­mi­sen orga­ni­saa­tion talous­oh­jauk­seen. Ske­naa­rio­työ­tä tuke­va rat­kai­su mah­dol­lis­taa tule­vai­suu­den simu­loin­nin, jota voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si asia­kas-, pro­jek­ti- ja tuo­te­kan­nat­ta­vuu­den suunnittelussa.

Talouden raportointi ja analytiikka 

 • Tulos- ja taseraportointi
 • Kon­ser­nin konsolidointi
 • Osa­tu­lou­tuk­sen mallintaminen
 • Kas­sa­vir­ta­ra­por­toin­ti
 • Res­kont­ra­seu­ran­ta

Lisääm­me tehok­kuut­ta ja visu­aa­li­suut­ta kai­ken­ko­kois­ten orga­ni­saa­tioi­den talou­den rapor­toin­tiin ja ana­ly­tiik­kaan. Kai­kil­ta rapor­teil­ta voi porau­tua suo­raan tie­to­mal­lin dimen­sio­tie­toi­hin, esi­mer­kik­si kir­jan­pi­don tosit­teel­le asti. Käyt­tä­jien näky­vyyt­tä dataan rajoi­te­taan oikeuk­sien mukaan.

Operatiivisen liiketoiminnan raportointi ja analytiikka 

 • Myyn­nin raportointi
 • Suo­ri­tus­ky­vyn seuranta
 • Käyt­tö- ja täyt­tö­as­tei­den rapor­toin­ti sekä resurs­sien seuranta
 • Sopi­mus­port­fo­lion analyysit
 • Osto­jen ja tuo­tan­non raportointi
 • Asia­kas-, tuo­te- ja pro­jek­tien kan­nat­ta­vuuk­sien seuranta

Rat­kai­sum­me avul­la joh­dat myyn­ti- ja toi­mi­tus­pro­ses­sin kaik­kia vai­hei­ta, suo­ri­tus­ky­kyä sekä asia­kas- ja pro­jek­ti­kan­nat­ta­vuut­ta kes­ki­te­tys­ti. Osa­na koko­nais­pal­ve­luam­me suun­nit­te­lem­me opti­moi­dut työ­ti­lat ja tois­tu­vat pro­ses­sit kai­kil­le Huu­bia-käyt­tä­jil­le. Näin pide­tään tilan­ne­ku­va läpi­nä­ky­vä­nä kai­kil­le sidosryhmille.

Datan hallinta 

 • Val­miit inte­graa­tiot Huubiaan
 • Data Vault -raken­teet ja -ratkaisut
 • Käsi­te­mal­lin­nuk­sen mukai­set lii­ke­toi­min­ta­lo­gii­kan sisäl­tä­vät tie­to­mal­lit / Data Pipelines
 • Rat­kai­sun moni­to­roin­ti ja ylläpito
 • Tie­to­tur­va & GDPR

Raken­nam­me ja yllä­pi­däm­me asiak­kail­lem­me tie­dol­la joh­ta­mi­sen tek­ni­set perus­tuk­set. Datan hal­lin­nan ansios­ta eri jär­jes­tel­mis­sä syn­ty­vä lii­ke­toi­min­nan data kään­tyy ymmär­ret­tä­vään, yhdis­tel­tä­vään ja käy­tet­tä­vään muo­toon. Vas­taam­me koko­nai­suu­des­ta “Avai­met käteen” -peri­aat­teel­la.

Datan laadunhallinta ja liitettävyys 

 • Datan laa­dun paran­ta­mi­nen ja laaturaportointi
 • Mas­ter Data -palvelut
 • API-raja­pin­nat Huu­bias­ta ulos
 • Huu­bian liit­tä­mi­nen osak­si mui­ta sovelluksia
 • Suo­rat tie­to­kan­tayh­tey­det Huu­bi­aan esi­mer­kik­si analyytikoille

Asiak­kaa­nam­me omis­tat­te Huu­bias­sa ole­van datan. Näin pys­tyt­te hyö­dyn­tä­mään dataa muu­hun­kin kuin rapor­toin­tiin, esi­mer­kik­si Mas­ter Datan hallintaan.

Kyse ei ole valituista teknologioista, vaan kyvystä käyttää dataa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Aloi­ta mat­ka koh­ti dataoh­jau­tu­vaa lii­ke­toi­min­taa – me vas­taam­me tek­ni­sen toteu­tuk­sen ja yllä­pi­don pal­ve­luis­ta. Rat­kai­suis­sam­me yhdis­tyy kor­kea­ta­soi­nen Data Mana­ge­ment-, Busi­ness Intel­li­gence-, suun­nit­te­lu- ja ennus­te­rat­kai­su­jen osaa­mi­nen, koke­muk­seem­me kas­vu­yh­tiöi­den lii­ke­toi­min­nan kehittämisestä.

Huu­bial­la kom­mu­ni­koit tär­keim­pien sidos­ryh­mien kans­sa uudel­la taval­la ja jaat teke­mä­si havain­not visu­aa­li­ses­sa ja ymmär­ret­tä­väs­sä muo­dos­sa toi­sil­le käyt­tä­jil­le. Olem­me kehit­tä­neet älyk­käi­tä rat­kai­su­ja ennus­tei­den kerää­mi­seen, yhdis­te­lyyn ja ver­sioin­tiin, mil­lä saa­daan lii­ke­toi­min­nan ihmi­set mukaan sään­nöl­li­siin ennus­te­pro­ses­sei­hin sekä tie­dol­la joh­ta­mi­seen kai­kil­ta lähtötasoilta.

Selkeyttä ja suoraviivaisuutta konsernin raportointiin

Selkeyttä ja suoraviivaisuutta konsernin raportointiin

Tilaa tiedolla johtamisen oppaamme