Aro Systemsin talouden hallinta ja liiketoiminnan ennustettavuus helpottuivat Huubialla

Aro Systemsin talouden hallinta ja liiketoiminnan ennustettavuus helpottuivat Huubialla.

Aro Systemsin talousraportointia pyöritettiin aiemmin pääosin Excelin voimin.

Rapor­toin­ti vaa­ti suu­ren mää­rän manu­aa­lis­ta työ­tä, joka tuh­la­si sekä aikaa että rahaa.

Haus­sa oli siis uusi kat­ta­va jär­jes­tel­mä tehos­ta­maan ja hel­pot­ta­maan talous­hal­lin­non pro­ses­se­ja. Uudel­ta jär­jes­tel­mäl­tä toi­vot­tiin päi­vit­täi­seen talous­hal­lin­toon ja käyt­tö­pää­oman hal­lin­taan help­po­käyt­töis­tä, läpi­nä­ky­vää, reaa­liai­kais­ta ja selain­poh­jais­ta sovellusta. 

Aro Sys­tems Oy on 65 vuot­ta van­ha per­heyh­tiö ja Suo­men kuu­den­nek­si suu­rin talo­tek­niik­ka-alan yri­tys. Tam­pe­reen, Hel­sin­gin ja Oulun talous­a­lueil­la toi­mi­va Aro Sys­tems tar­jo­aa säh­kö- ja LVI-ura­koin­tia sekä nii­hin liit­ty­viä huol­to- ja yllä­pi­to­pal­ve­lui­ta van­kal­la ammattitaidolla. 

Jär­jes­tel­mä­kar­toi­tuk­sen jäl­keen rat­kai­suk­si vali­koi­tui Vision­bay Solu­tion­sin tar­joa­ma BI-pal­ve­lu, ja sen yti­mes­sä ole­va Huu­bia, jota Aro Sys­tems ryh­tyi käyt­tä­mään lop­pu­ke­vääs­tä 2018. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Huo­vi­nen ker­too valinnasta:

– Hain sel­lais­ta jär­jes­tel­mää, jos­sa yhdis­tyy moder­ni tie­to­va­ras­toin­ti, rapor­toin­ti ja tie­don syöt­tä­mi­nen. Jär­jes­tel­män tuli­si toi­mia talous­oh­jauk­sen digi­taa­li­se­na työ­ka­lu­na ja joh­don tie­dol­la joh­ta­mi­sen apuna.

Huu­bian käyt­töön­ot­to on tuo­nut Aro Sys­tem­sin talou­den hal­lin­taan pait­si ajan­sääs­töä, myös mui­ta hyö­ty­jä, ker­too Huovinen.

– Tie­to on kaik­kien saa­ta­vil­la ja läpi­nä­ky­vää. Sii­hen pys­tyy porau­tu­maan eri näkö­kul­mis­ta ja jaka­maan havain­to­ja kai­kil­le tar­vit­ta­vil­le osa­puo­lil­le orga­ni­saa­tios­sa. Selain­poh­jai­seen sovel­luk­seen pää­see ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­mat­ta niin työ­ase­mal­la, läp­pä­ril­lä kuin mobiililaitteella. 

Aro Sys­tem­sin suun­ni­tel­mis­sa on laa­jen­taa sovel­lus käyt­töön myös hal­li­tus­ra­por­toin­tiin, hen­ki­lös­tö­hal­lin­toon, myyn­nin seu­ran­taan sekä huol­to­lii­ke­toi­min­nan toi­min­nal­li­siin mit­ta­rei­hin. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da lähes koko yri­tyk­sen tie­dol­la joh­ta­mi­nen, talous­da­ta sekä toi­min­nal­li­set ja laa­dul­li­set mit­ta­rit Huu­bi­aan, Huo­vi­nen kertoo. 

Huo­vi­nen kehuu yhteis­työ­tä Vision­bay Solu­tion­sin kanssa.

– Yhteis­työ on toi­mi­nut todel­la hyvin ja raken­ta­mi­nen on näh­ty pro­ses­si edel­lä. Tavoi­te­ti­la on mää­ri­tel­ty sel­keäs­ti, yhteis­työ on ollut todel­la avoin­ta ja kehit­tyy koko ajan. Vision­bays­sa puhu­taan kans­sam­me samaa kiel­tä ja ymmär­re­tään mitä ollaan tekemässä.

Aro Sys­tems suo­sit­te­lee Huu­bi­aa myös muille:

– Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Huu­bi­aa. Talou­den hal­lin­tam­me ja lii­ke­toi­min­tam­me ennus­tet­ta­vuus on hel­pot­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti, Mika Huo­vi­nen kertoo.