Beneq minimoi manuaalisen raportoinnin Huubian ansiosta

Älykästä raportointia ja lisäpotkua budjetointiin

 

Ato­mi­kal­vo­pin­noi­tus­ko­nei­ta, -pal­ve­lui­ta ja elekt­ro­lu­mi­nens­si­näyt­tö­jä val­mis­ta­val­la Beneqil­lä oli jo pit­kään ollut tar­ve rapor­toi­da eri tie­to­läh­tei­tä yhden sovel­luk­sen avulla. 

 

Glo­baa­leil­la mark­ki­noil­la toi­mi­vas­sa yri­tyk­ses­sä työ­tä oli teh­ty manu­aa­li­ses­ti Exce­lis­sä. Ajan kulues­sa ja käy­tet­ty­jen jär­jes­tel­mien mää­rän kas­vaes­sa, pro­ses­siin alet­tiin kai­va­ta lisää nopeut­ta ja tarkkuutta.

 

Beneqin Busi­ness Ana­lyst Timo Grön­dahl ker­too tes­tan­neen­sa vii­me vuo­si­na useam­paa BI-rat­kai­sua. Niis­tä tun­tui kui­ten­kin puut­tu­van joku pala­nen halu­tus­ta kokonaispaketista.

 

Vas­ta Huu­bia tar­jo­si mah­dol­li­suu­den riit­tä­vän älyk­kää­seen rapor­toin­tiin ja kaik­ki tar­vit­ta­vat pal­ve­lut yhdes­sä paketissa. 

– Haas­tee­na oli ollut koko­nais­val­tai­sen rat­kai­sun saa­mi­nen koh­tuul­li­seen hin­taan. Meil­le ei riit­tä­nyt, että saam­me yhdes­tä jär­jes­tel­mäs­tä suo­raan rapor­tin ulos, vaan halusim­me yhdis­tää eri tie­to­jär­jes­tel­mis­sä ole­vaa dataa toi­siin­sa ja luo­da sitä kaut­ta suu­rem­paa lisä­ar­voa lii­ke­toi­min­to­jen joh­ta­mi­seen. Sovel­luk­sen piti olla sel­lai­nen, että käyt­tä­jä voi yhdis­tel­lä niin ERP:stä, CRM:stä kuin kir­jan­pi­to­jär­jes­tel­mäs­tä löy­ty­viä tietoja. 

 

Halusim­me myös tie­to­mal­lin­ta­mi­sen ja tie­to­va­ras­toin­nin pal­ve­lu­na, jol­loin omien resurs­sien kuor­mi­tus jää vähäi­sem­mäk­si. Lisäk­si tar­pee­nam­me oli saa­da bud­jet­ti- ja ennus­te­tie­dol­le syöt­töym­pä­ris­tö. Grön­dahl on eri­tyi­sen tyy­ty­väi­nen sii­hen, miten help­po­ta­jui­se­na eri jär­jes­tel­mis­tä yhdis­tet­ty tie­to Huu­bias­sa näyt­täy­tyy. Hyvil­lä mie­lin on otet­tu vas­taan myös se, että rapor­teis­sa yleis­ten ter­mien mer­ki­tys yhtenäistyy.

 

– Huu­bias­sa tie­to saa­daan jalos­tet­tua sel­lai­seen muo­toon, jos­sa se on hel­pos­ti käyt­tä­jän hyö­dyn­net­tä­vis­sä. Lisäk­si rapor­toin­tiin liit­ty­vät käsit­teet samal­la yhte­näis­te­tään. Yksit­täi­siä raport­te­ja teh­täes­sä tör­mää usein sii­hen, että eri hen­ki­löt ymmär­tä­vät ter­mit, kuten tilaus­vir­ta tai lii­ke­vaih­to, eri taval­la. Yksi tie­to­va­ras­to mah­dol­lis­taa sen, että puhum­me käsit­teis­tä aina samal­la taval­la. Yksit­täi­nen hen­ki­lö ei voi enää ottaa esi­mer­kik­si tilaus­vir­taan mukaan sel­lais­ta muut­tu­jaa, jos­ta ei ole yhdes­sä sovittu.

Buus­tia saa­tiin myös bud­je­toin­tiin. Mui­hin rapor­toin­ti­rat­kai­sui­hin ver­rat­tu­na Grön­dahl tykäs­tyi Huu­bias­sa myös sen Plan­ner-toi­min­nal­li­suu­teen, joka mah­dol­lis­taa bud­je­toin­nin ja ennus­te­mal­lien tekemisen.

 

– Plan­ne­ris­sa voim­me syöt­tää manu­aa­li­ses­ti tie­to­ja ja ver­ra­ta nii­tä rapor­toi­tuun tie­toon. Huu­bia saa lisä­ulot­tu­vuut­ta sii­tä, että se sovel­tuu käy­tet­tä­väk­si muu­hun­kin kuin puh­taa­seen toteumaraportointiin.

 

Beneqis­sä Huu­bian käyt­tö aloi­tet­tiin syk­syl­lä 2019. Vaik­ka käyt­töön­ot­to on eden­nyt mal­til­li­ses­ti pala ker­ral­laan, on rapor­toin­nin auto­ma­ti­soin­nis­sa pääs­ty vajaas­sa vuo­des­sa pit­käl­le. Grön­dahl ker­too Beneqin toi­sen lii­ke­toi­min­tayk­si­kön luo­pu­neen jo koko­naan manu­aa­li­ses­ta viik­ko­ra­por­toin­nis­ta. Hänen mukaan­sa käyt­tä­jät ovat koke­neet Huu­bian suoraviivaisena.

 

– Uut­ta tek­no­lo­gi­aa jal­kaut­taes­sa on tär­ke­ää, että lop­pu­käyt­tä­jän ensim­mäi­nen koke­mus on posi­tii­vi­nen. Huu­bia sai käyt­tä­jil­tä erit­täin hyvän vastaanoton.

 

Myös yhteis­työ Vision­bayn kans­sa on suju­nut muka­vas­ti. Grön­dah­lin mie­les­tä Vision­bay on koko­luo­kal­taan sopi­va ja ket­te­rä kump­pa­ni. Jos beneqi­läi­sil­lä on ollut kehi­ty­seh­do­tuk­sia tai Huu­bias­sa on näky­nyt toi­men­pi­tei­tä vaa­ti­va ilmoi­tus, Vision­bays­sa on tar­tut­tu heti toimeen.

 

– He pys­ty­vät rea­goi­maan nopeas­ti vies­tei­hin. Lähes poik­keuk­set­ta vas­taus on saa­pu­nut jo saman päi­vän aika­na, Grön­dahl kiittelee.